górne tło

Nowe zasady segregacji odpadów [ENG/UKR/RUS]

Od poniedziałku, 1 kwietnia obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Wynika to z konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej, a także z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju. Właściwe gospodarowanie odpadami przynosi korzyści nam wszystkim, ponieważ przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego właśnie mieszkańcy powinni znać zasady segregacji odpadów i stosować je na co dzień.

Okładka_pl


ENG

New rules on waste separation

From Monday, April 1st, new rules on waste segregation are in force. This is due to the need to adapt to the European Union regulations, as well as to the need to unify the rules of segregation throughout the country. Good waste management benefits all of us because it contributes to the improvement of the natural environment. This is why residents should know the principles of waste segregation and apply them on a daily basis.

OKŁADKA 3 ANG


UKR

Нові правила сортування відходів

З понеділка, 1 квітня в діють вступають нові правила сортування відходів. Це пов'язано з необхідністю адаптації до законодавства Європейського Союзу, а також з необхідності уніфікації правил сегрегації на території всієї країни. Правильне управління відходами приносить користь всім нам, тому що сприяє поліпшенню стану навколишнього середовища. Саме тому жителі повинні знати правила сортування відходів і застосовувати їх щодня.

OKŁADKA 2 UKR


RUS

Новые правила сортировки отходов

С понедельника, 1 апреля в действуют вступают новые правила сортировки отходов. Это связано с необходимостью адаптации к законодательству Европейского Союза, а также из-за необходимости унификации правил сегрегации на территории всей страны. Правильное управление отходами приносит пользу всем нам, так как способствует улучшению состояния окружающей среды. Именно поэтому жители должны знать правила сортировки отходов и применять их ежедневно.

OKŁADKA 1 ROS