Koniec darmowego parkowania w Krakowie [ENG/UKR/RUS]

W poniedziałek, 4 maja wróciły normalne opłaty w Strefie Płatnego Parkowania. Przerwa w pobieraniu opłat była spowodowana pandemią koronawirusa. Biuro SPP jest już czynne.

Koniec darmowego parkowania w Krakowie [ENG/UKR/RUS]
Fot. materiały ZDMK

Normalność powoli wraca także na ulice i miejsca parkingowe centrum Krakowa. Od poniedziałku, 4 maja, strefa płatnego parkowania funkcjonować będzie w normalnym trybie, na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem poboru opłat.W biurze Strefy Płatnego Parkowania można załatwić wszystkie sprawy związane z parkowaniem w strefie – oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. W samym biurze jednorazowo może przebywać jedna osoba.

Data wygaśnięcia abonamentów postojowych zostaje przedłużona o 49 dni. To czas, w którym nie pobierano opłat za parkowanie w strefie. Przykładowo, jeżeli termin ważności abonamentu upłynął 1 kwietnia, to automatycznie zostaje on przedłużony do 20 maja.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów znajdującymi się na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.


ENG

The end of free parking in Krakow

On Monday 4 May, normal charges in the Paid Parking Zone returned. The interruption was caused by the coronavirus pandemic. The SPP office is already open.

Normality is also slowly returning to the streets and parking spaces of the centre of Krakow. From Monday, 4 May, the paid parking zone will operate in normal mode, according to the rules in force before the suspension of toll collection.

In the office of the Paid Parking Zone, you can take care of all matters related to parking in the zone - of course, with all safety rules. The office itself may be occupied by one person at a time. The expiration date of the parking subscriptions is extended by 49 days. This is the time when no parking fees were charged in the zone. For example, if your subscription expired on 1 April, it is automatically extended to 20 May.

Any additional information can be obtained by calling the phone numbers available on the zdmk.krakow.pl website.


UKR

Закінчення безкоштовної парковки в Кракові

У понеділок, 4 травня, повернулися в дію звичайні збори в зоні платного паркування. Перерва у стягненні плати була викликана пандемією коронавірусу. Офіс зони платного паркування (SPP) вже відкритий.

Нормальність також повільно повертається на вулиці та паркувальні місця центру Кракова. З понеділка, 4 травня, зона платного паркування буде функціонувати в штатному режимі, за правилами, які діяли до припинення стягнення оплати.

В офісі зони платного паркування (SPP) ви можете вирішити всі питання, пов'язані з паркуванням в зоні платного паркування - звичайно, дотримуючись усіх правил безпеки. У самому офісі може перебувати один клієнт.

Термін дії підписки на паркування продовжено на 49 днів. Це час, коли плата за паркування в зоні не стягується. Наприклад, якщо термін дії підписки закінчився 1 квітня, вона автоматично продовжується до 20 травня.

Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефонів та на веб-сайті zdmk.krakow.pl.


RUS

Окончания бесплатной парковки в Кракове

В понедельник, 4 мая, вернулись в действия обычные сборы в зоне платной парковки. Перерыв во взыскании платы был вызван пандемией коронавируса. Офис зоны платной парковки (SPP) уже открыт.

Нормальность также медленно возвращается на улицы и парковочные места центра Кракова. С понедельника, 4 мая, зона платной парковки будет функционировать в штатном режиме, по правилам, которые действовали до прекращения взыскания оплаты.

В офисе зоны платной парковки (SPP) вы можете решить все вопросы, связанные с парковкой в зоне платной парковки - конечно, придерживаясь всех правил безопасности. В самом офисе может находиться один клиент.

Срок действия подписки на парковку продлен на 49 дней. Это время, когда плата за парковку в зоне не взимается. Например, если срок действия подписки истек 1 апреля, она автоматически продлевается до 20 мая.

Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов и на веб-сайте zdmk.krakow.pl.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się