Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Masz pomysł na Kraków? Złóż projekt w VIII edycji BO [EN/UA/RU]

Wiosna to czas na zmiany, czyli czas na budżet obywatelski! 12 kwietnia rozpoczęło się składanie projektów w ramach tegorocznej, VIII edycji. Zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi 14 maja. W tym czasie każdy mieszkaniec Krakowa może przedstawić propozycje zmian w mieście. Tak, jak w poprzednich latach, projekty można składać tylko przez internet, za pomocą specjalnej platformy budzet.krakow.pl.

Fot. OTWARTY KRAKÓW<br/>OPEN KRAKOW
OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Chcesz zaangażować się w ulepszenie dzielnicowej lub ogólnomiejskiej przestrzeni, ale nie wiesz od czego zacząć? Przybliżamy zasady działania budżetu obywatelskiego, które podpowiedzą Ci jak od pomysłu przejść do projektu i jego realizacji. BO Twoje miasto zależy od Ciebie!

Zmiany w tegorocznej edycji BO

Nastąpiła zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań. W tym roku do dyspozycji autorów projektów jest rekordowa suma – aż 35 mln zł, z czego kwota 7 mln zł zostanie przeznaczona na projekty ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe. Ponadto, w tegorocznej edycji zgłaszane propozycje zadań mogą być realizowane w cyklu jednorocznym lub dwuletnim.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,4 mln złotych. W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł, natomiast kwoty maksymalne są różne w każdej z dzielnic.

Kto może złożyć projekt?

Projekt może złożyć osoba niezameldowana w Krakowie, wystarczy być mieszkańcem miasta. Mieszkańcy poniżej 18 roku życia mogą zarówno składać projekty, jak i brać udział w głosowaniu.

Od pomysłu do projektu

„Bank Pomysłów”

Wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu, aby opracować projekt lub nie mają pewności, czy poradzą sobie z tym tematem. Wystarczy krótko opisać zadanie, wskazać jego kategorię i miejsce realizacji. Każdy pomysł może stać się inspiracją lub podpowiedzią dla innych. W zeszłym roku zgłoszono blisko 200 pomysłów!

Mapa BO

Mapa pozwala sprawdzić, czy działka wybrana pod realizację projektu należy do miasta, bo tylko w takich miejscach można wykonywać zadania. Obecnie na kompozycji mapowej kolorem niebieskim odznaczono ok. 30 tys. działek, na których istnieje potencjalna możliwość realizacji zadań. Będzie to jeszcze każdorazowo weryfikowane podczas oceny merytoryczno-prawnej zgłoszonych projektów.

Cennik BO

Cennik zawiera szacunkowe koszty np. budowy 1 km ścieżki rowerowej, remontu placu zabaw czy założenia teatru plenerowego w parku. Kosztorys zadania nie jest warunkiem koniecznym przy składaniu projektu, a ostatecznej wyceny zadania dokonują jednostki odpowiedzialne za weryfikację merytoryczno-prawną zgłoszonych projektów. Warto jednak wstępnie oszacować koszty realizacji zadania, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w limitach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Lista poparcia dla projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich

Do zgłoszenia wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektów dzielnicowych lub 15 mieszkańców miasta – w  przypadku projektów ogólnomiejskich.

Internetowa platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu. Trzeba ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów. Listę należy dostarczyć w terminie 10 dni od dnia złożenia projektu. Projekty dzielnicowe można składać poza dzielnicą zamieszkania, ale na liście poparcia muszą się znaleźć podpisy mieszkańców danej dzielnicy.

Harmonogram BO 2021

Wnioski w budżecie obywatelskim można składać do 14 maja. 6 sierpnia dowiemy się, które projekty przeszły pozytywnie prawną weryfikację. 15 września ogłoszona zostanie lista projektów, które w  terminie 1-10 października będą poddane głosowaniu. Zwycięzców poznamy 29 października.

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat VIII edycji BO? Weź udział w trwających do końca kwietnia spotkaniach online z budżetem obywatelskim. To doskonała okazja, aby porozmawiać z praktykami i ekspertami z zakresu działań, które warto realizować w mieście.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej budzet.krakow.pl.


ENG

Do you have an idea for Krakow? Submit Project in VIII edition BO

Spring is a time for change, that is, a time for the citizens' budget! The submission of projects for this year's eighth edition began on 12 April. Applications will be closed on 14 May. During this time, every citizen of Krakow can present proposals for changes in the city. As in previous years, projects can only be submitted online, using a special platform budzet.krakow.pl.

You want to get involved in improving district or urban space, but you don't know where to start? We're bringing the rules of the citizens' budget into line, and they're going to tell you how to go from the idea to the project and how to implement it. BECAUSE your city depends on you!

Changes to this year's edition of BO

There has been a change in the amount of resources allocated to the tasks. This year, a record amount of PLN 35 million is available to the project authors, of which PLN 7 million will be allocated to urban projects, the rest to district projects. In addition, in this year's edition, proposed tasks can be carried out on a one-year or two-year cycle.
The cost of one urban project cannot be less than 25,000. PLN and higher than PLN 1.4 million. In the case of district projects the minimum value of the notified project is 2,500. PLN, while the maximum amounts are different in each district.

Who can submit a project?

The project can be submitted by an unregistered person in Kraków, just being a citizen of the city. Residents under the age of 18 can both submit projects and vote
From idea to project ?

"Bank of Ideas"

A convenient solution for those who don't have time to design or are unsure of how they will handle this topic. It is sufficient to briefly describe the task, indicate its category and place of implementation. Any idea can be an inspiration or a tip for others. Last year, almost 200 ideas were put forward!

BO map

The map allows you to check whether the plot selected for the project belongs to the city, because only in such places can you perform tasks. At present, about 30,000 parcels on which there is a potential possibility to perform tasks. This will be verified each time during the substantive and legal assessment of the proposed projects.

BO Price List

Pricing includes estimated costs, e.g. construction of 1 km bicycle path, renovation of playground or establishment of an outdoor theater in the park. The cost estimate of a task is not a necessary condition for the submission of a project and the final evaluation of the task is carried out by the bodies responsible for the substantive and legal verification of the notified projects. However, it is worth a preliminary estimate of the costs of carrying out the task in order to know whether they are within the financial limits for the citizens' budget.

List of support for district and urban projects

The application shall be accompanied by a list of support for the project signed by at least 15 residents of the district - for district projects or 15 residents of the city - for urban projects.

The online civil budget platform automatically generates a list of support for the project once the task has been proposed. You need to print it and collect the required number of signatures. The list shall be submitted within 10 days from the date of submission of the project. District projects can be submitted outside the residential area, but the list of support must include signatures from the residents of the district

BO 2021 schedule

Applications in the citizens' budget may be submitted by 14 May. On August 6, we will find out which projects have passed a positive legal verification. On 15 September, a list of proposals will be published and will be put to the vote on 1-10 October. We will meet the winners on October 29.

Do you have a question? Want to learn more about the eighth edition of BO? Participate in online meetings with the citizens' budget until the end of April. This is a great opportunity to talk to practitioners and experts on activities that are worth pursuing in the city.

For more information, see budzet.krakow.pl.


UA

Бажаєш щось змінити в Кракові? Запропонуй свої зміни у 8-му виданні ГБ (Громадського Бюджету)

Весна - це час на зміни, тобто час для прийняття громадського бюджету!  12 квітня розпочався прийом проектів до цьогорічного 8-го видання.  Кінцевий термін прийому подань - 14 травня.  Протягом цього часу кожен житель Кракова може запропонувати свої ідеї щодо змін у місті.  Як і в попередні роки, проекти можна подавати лише через Інтернет, використовуючи для цього спеціальну платформу budzet.krakow.pl.

Бажаєте покращити район чи загальноміський простір, але не знаєте, з чого почати?  Ми пропонуємо ознайомитися з основними етапами формування громадського бюджету, які допоможуть перейти від ідеї до проекту та його подальшої реалізації.  Бо Твоє місто залежить від Тебе!

Зміни в цьогорічному виданні ГБ

Відбулася зміна обсягу коштів, що виділені на виконання завдань.  Цього року автори проектів мають у своєму розпорядженні рекордну суму - аж 35 мільйонів злотих, з яких 7 мільйонів злотих будуть спрямовані на загальноміські проекти, а решта - на районні.  Крім того, пропозиції завдань, подані цьогоріч,  можуть бути реалізовані на протязі одно або дворічного  циклу.

Вартість реалізації одного загальноміського проекту не може бути нижчою ніж  25 тисяч злотих  і вищою ніж 1,4 мільйона злотих. Щодо районних проектів, то мінімальна вартість поданого проекту  має становити 2,5 тисячі злотих, в той час, як максимальні суми в кожному районі встановлено окремо.

Хто може подати проект?

Проект може подати будь-яка особа, яка мешкає в Кракові, реєстрацію мати не обов'язково.  Мешканці віком до 18 років також можуть не тільки пропонувати свої проекти, але й брати участь в голосуванні.

Від ідеї до проекту

„Банк Ідей”

Зручне рішення для тих, хто не встигає розробити проект або не впевнений, чи зможе впоратися з цим завданням.  Достатньо коротко описати завдання, вказати його категорію та місце реалізації.  Кожна ідея може стати натхненням чи підказкою для інших.  У минулому році було подано майже 200 ідей!

 Карта ГБ

Карта дозволяє перевірити, чи належить ділянка, обрана для проекту, місту, адже лише в таких місцях можна реалізовувати завдання.  На сьогоднішній день на карті позначено синім кольором близько 30 тисяч ділянок, де є потенціал для реалізації завдань.  Це ще буде щоразу  перевірятися під час матеріально-правової оцінки поданих проектів.

Кошторис ГБ

У кошторис входять орієнтовні витрати, наприклад, на будівництво 1 км велосипедної доріжки, реконструкцію дитячого майданчика чи облаштування театру під відкритим небом у парку.  Оцінка витрат на завдання не є обов'язковою умовою для подання проекту, оскільки остаточна оцінка завдання буде проводитись підрозділами, відповідальними за матеріально-правову перевірку поданих проектів.  Однак попередньо все ж таки варто оцінити витрати на виконання завдання, щоб знати, чи відповідають вони фінансовим обмеженням, встановленим щодо громадського бюджету.

Список осіб, що  підтримують  районний чи загальноміський проект.
Учасник  додає до заяви перелік осіб, що підтримують даний проект, підписаний щонайменше 15 жителями району - у випадку районних проектів або 15 жителями міста - у разі загальноміських проектів.

Інтернет-платформа громадського бюджету після подання пропозиції про завдання автоматично формує список підтримки для даного проекту.  Ви повинні його роздрукувати та зібрати необхідну кількість підписів.  Список повинен бути наданий протягом 10 днів з дати подання проекту.  Районні проекти можуть подаватися за межами району проживання, але список схвалення повинен містити підписи жителів району.

Графік ГБ 2021

Заяви щодо громадського бюджету можна подавати до 14 травня.  6 серпня буде з’ясовано, які проекти пройшли юридичну перевірку.  15 вересня буде оголошено перелік проектів, які будуть винесені на голосування з 1 по 10 жовтня.  Переможці будуть оголошені 29 жовтня.

У вас є питання?  Хочете дізнатись більше про 8-ме видання громадського бюджету?  Візьміть участь у онлайнових зустрічах щодо розподілу громадського бюджету, які триватимуть до кінця квітня.  Це чудова можливість поспілкуватися з практиками та експертами у галузі діяльності, яку варто здійснити у місті.
Більше інформації можна знайти на веб-сайті budzet.krakow.pl.


RU

Хочешь изменить что-то в  Кракове?  Предложи свой проект для 8-го издания ГБ Весна - пора перемен, то есть пора гражданского бюджета! 

12 апреля началась подача проектов для 8-го издания за этот год.  Дата окончания приема заявок - 14 мая.  В течении этого периода каждый житель Кракова может представить  свои предложения по внесению изменений в городе.  Как и в предыдущие годы, проекты можно подавать только онлайн, используя специальную платформу budzet.krakow.pl.

Хотите принять участие в улучшении своего района или общегородского пространства, но не знаете, с чего начать? Предлагаем ознакомиться с основными принципами функционирования  гражданского бюджета, которые подскажут, как перейти от идеи к проекту и его реализации.  Потому что твой город зависит от тебя!

Изменения в формировании  ГБ в этом году

Изменился объем средств, выделяемых на выполнение задач.  В этом году авторы проектов имеют в своем распоряжении рекордную сумму - целых 35 миллионов злотых, из которых 7 миллионов ​​злотых пойдут на общегородские проекты, а остальное - на районные проекты.  Более того, в этом году предложенные задачи могут быть реализованы в одно или двухлетнем цикле.

Стоимость реализации одного общегородского проекта не может быть ниже 25 тысяч злотых и выше 1,4 миллиона злотых.  В случае районных проектов минимальная стоимость представленного проекта должна составлять  2,5 тысячи злотых, а максимальное значение отличается в зависимости от района.

Кто может подать проект?

Проект может подать лицо, проживающее в Кракове, при этом регистрация не обязательна.  Жители в возрасте моложе 18 лет могут не только предлагать свои проекты, но и участвовать в голосовании.

От идеи к проекту

«Банк идей»

Удобное решение для тех, у кого нет времени на разработку проекта или кто не уверен, справится ли он с этим заданием.  Достаточно кратко описать задачу, указать ее категорию и место выполнения.  Каждая идея может вдохновить  или стать подсказкой для других участников.  В прошлом году было подано около 200 идей!

Карта ГБ

Карта позволяет проверить, принадлежит ли выбранный для проекта участок городу, ведь только в таких местах можно выполнять задания.  В настоящее время на карте города  синим цветом выделено около 30 тысяч  участков с потенциалом для реализации поставленных задач.  Но этот момент будет ещё уточняться каждый раз при проведении предметно-правовой оценки представленных проектов.

Смета ГБ

В смету  включены ориентировочные затраты, например, на строительство 1 км велосипедной дорожки, ремонт детской площадки или установку театра под открытым небом в парке.  Смета задачи не является обязательным условием для подачи проекта, окончательная оценка проекта производится подразделениями, ответственными за предметную и юридическую проверку представленных проектов.  Тем не менее, стоит оценить затраты на выполнение задачи, чтобы быть уверенным, что проект не выходит за рамки установленных  финансовых ограничений, установленных для гражданского бюджета.

Список лиц, поддерживающих районные и  общегородские проекты

Заявитель прилагает к заявке список поддержки проекта, подписанный не менее чем 15 жителями района - в случае районных проектов или 15 жителей города - в случае общегородских проектов.

Онлайн-платформа гражданского бюджета после внесения предложения задачи автоматически генерирует список поддержки для данного проекта.  Вам необходимо распечатать его и собрать необходимое количество подписей.  Список должен быть предоставлен в течение 10 дней с момента подачи проекта.  Районные проекты могут быть представлены за пределами района  проживания, но список  должен включать подписи жителей данного района.

График  ГБ 2021 г.

Проекты для участия в  гражданском бюджете можно подавать до 14 мая.  6 августа мы узнаем, какие проекты прошли юридическую проверку.  15 сентября будет оглашен список проектов, которые будут поставлены на голосование с 1 по 10 октября.  Победители будут объявлены 29 октября.

У вас есть вопрос?  Хотите узнать больше о 8-м издании ГБ?  Принимайте участие в онлайн-встречах по вопросам гражданского бюджета, которые продлятся до конца апреля.  Это отличная возможность пообщаться с практиками и экспертами в сфере заданий, которые стоит реализовать в городе.

Более подробную информацию можно найти на сайте budzet.krakow.pl.

 

Tłum. Wolontariusze Centrum Wielokulturowego w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-04-22
Data aktualizacji: 2021-04-22
Powrót
Znajdź komunikat