Cudzoziemcy w Krakowie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nadanie numeru PESEL

biurko, dokumenty, komputer, urząd, praca. Fot. unsplash.com
unsplash.com

CO TO JEST NUMER PESEL?

Numer PESEL to to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Nadaje go minister właściwy ds. informatyzacji.

JAK NADAJE SIĘ NUMER PESEL?

Numer PESEL może być nadany z urzędu lub na wniosek osoby.

CO ZNACZY, ŻE NUMER PESEL JEST NADAWANY Z URZĘDU I KTO GO NADAJE?

Numer PESEL otrzymasz z urzędu podczas meldunku na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni.

NADANIE NUMERU PESEL Z URZĘDU PODCZAS MELDUNKU - PROCEDURA

KIEDY TRZEBA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NA ZAMELDOWANIE?

Najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:

 • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca.

Najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA  ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCA?

KTO SKŁADA DOKUMENTY?

 • Wniosek możesz złożyć osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.
 • Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:
  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ZAMELDOWANIA?

 • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy.
 • Dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz do wniosku.
 • Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
 • Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem. Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo.

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:

 • ważny dokument podróży,
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE.

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

 • ważny dokument podróży,
 • wizę (jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE – przygotuj:
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
   • kartę pobytu,
   • „Zgodę na pobyt tolerowany”,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych albo zgodę na pobyt tolerowany).

    Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

PAMIĘTAJ, ŻE USŁUGA ZAMELDOWANIA I NADANIA NUMERU PESEL JEST BEZPŁATNA!!!!

NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK OSOBY – PROCEDURA

JAK OTRZYMAĆ NUMER PESEL GDY NIE MOŻESZ SIĘ ZAMELDOWAĆ?

 • Złóż wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Urząd, do którego powinieneś się udać, zależy od dzielnicy, w której jest zarejestrowany Twój pracodawca.
 • Pamiętaj, że Kraków jest podzielony na 18 dzielnic.
 • Sprawdź, w której dzielnicy zarejestrowany jest Twój pracodawca i udaj się do Urzędu, do którego należy dana dzielnica.
 • We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. 

Jeśli jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga od Ciebie podania numeru PESEL, to poproś go o wskazanie również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

ILE TRZEBA CZEKAĆ NA NADANIE NUMERU PESEL

Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL — pod czas wizyty dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

WAŻNE!

Jeśli we wniosku będą jakieś braki — dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić.

Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku,  jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

DANE TELEADRESOWE URZĘDÓW MIEJSKICH W KRAKOWIE, W KTÓRYCH MOŻESZ SIĘ ZAMELDOWAĆ LUB ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL ZE WZGLĘDU NA PODZIAŁ DZIELNICOWY.

Dzielnica od I do VII
Urząd właściwy to: ul. Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie spotkania na uzyskanie nr PESEL lub meldunku
Chcesz się umówić na spotkanie zarejestruj się tutaj.
Tel. 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32

Dzielnica od VIII do XIII
Urząd właściwy to: ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków
UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie spotkania na uzyskanie nr PESEL lub meldunku
Chcesz się umówić na spotkanie zarejestruj się tutaj.
Tel. 12 616 56 84, 12 616 56 85

Dzielnica od XIV do XVIII
Urząd właściwy to: ul. Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Nie ma obowiązku wcześniejszej rejestracji. Należy przyjść z wypełnionym formularzem.
Tel. 12 616 87 09, 12 616 87 32, 12 616 89 73

„Niniejszy materiał ma charakter informacyjny. Został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK  w oparciu o materiały umieszczone na stronach internetowych  https://obywatel.gov.pl/  oraz https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Podstawę prawną stanowią:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)”
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-02-12
Data aktualizacji: 2021-02-12
Powrót