górne tło

Informacja na temat bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie [ENG/UKR/RUS]

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie wznawia bezpośrednią obsługę klientów w zakresie: przyjmowania oświadczeń m.in. uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska po rozwodzie, przygotowania dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego.

Zapraszamy Państwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Umówienie wizyty jest  możliwe za pośrednictwem telefonu lub e-maila: sc.umk@um.krakow.pl
(rezerwacja wizyty nie dotyczy rejestracji zgonów przy ul. Lubelskiej 27 i os. Zgody2).

ul. Lubelska 29

1. Uznanie ojcostwa:

2. Zmiana imienia i nazwiska i inne oświadczenia (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa; zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka; nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca):

3. Sporządzanie aktów zgonu.
 
os. Zgody 2

1. Uznanie ojcostwa:

2. Inne oświadczenia (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa; zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka; nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca):

3. Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, ślub wyznaniowy, zaświadczenie do ślubu za granicą):

4. Sporządzanie aktów zgonu.
 
ul. Lubelska 27 (Wejście od Sali Ślubów)

1. Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, ślub wyznaniowy, zaświadczenie do ślubu za granicą)

ul. Wielicka 28 a

1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)

Zachęcamy jednak Państwa do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i w dalszym ciągu korzystanie z możliwości załatwiania przez Internet:
 
• Rejestracji dziecka:
 
Zgłoś przez ePUAP urodzenie dziecka: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet
 
W razie dodatkowych pytań:
Nasza Infolinia:

 Link do opisu usługi: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073
 
• Uzyskania z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczeń:
 
Odbierz przez ePUAP odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
 
W razie dodatkowych pytań:
Nasza Infolinia:

Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18
 
Wszelkie informacje dostępne są na stronie BIP oraz www.obywatel.gov.pl.
 
Nadal pozostaje możliwość złożenia wniosków drogą:

 oraz kontaktu mailowego: sc.umk@um.krakow.pl
 
Wniosków o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym nie należy wysłać za pośrednictwem e-maila.
 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadzone zostało ograniczenie liczby klientów przebywających w budynku, która odpowiada ilości czynnych stanowisk obsługi, dlatego też prosimy o przychodzenie do urzędu jedynie kilka minut przed planowaną wizytą (wcześniej klient nie zostanie wpuszczony do budynku). Pracownik zajmujący się wpuszczaniem klientów do budynku poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji i skierowania do odpowiedniego stanowiska obsługi.
 
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. Prosimy także, aby posiadali Państwo własne długopisy.
 
Prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości oraz instrukcji wydawanych przez osoby nadzorujące ruch klientów i wpuszczające do budynków.


ENG

Information on direct customer service at the Registry Office in Krakow

The Registry Office in Krakow resumes direct customer service in the following areas: acceptance of statements, among others recognition of paternity, return to the name after the divorce, preparation of documents for marriage.

We invite you only after prior appointment. An appointment can be made by phone or e-mail: sc.umk@um.krakow.pl
(booking a visit does not apply to the registration of deaths at street Lubelskiej 27 i estate Zgody2).

Lubelska 29 street

1. Recognition of paternity:

2. Change of forename and surname and other statements (return of the divorced person to the surname they had before marriage; change of surname of the first common child of marriage; change of forename(s) of the child, within 6 months from the date of drawing up the child's birth certificate; giving the child the surname of the mother's/father's husband):

3. Preparation of death certificates.
 
estate Zgody 2

1. Recognition of paternity:

2. Change of forename and surname and other statements (return of the divorced person to the surname they had before marriage; change of surname of the first common child of marriage; change of forename(s) of the child, within 6 months from the date of drawing up the child's birth certificate; giving the child the surname of the mother's/father's husband):

3. Submission of documents for marriage (civil marriage, religious wedding, certificate for marriage abroad):

4. Preparation of death certificates.
 
Lubelska 27 street (Entrance from the Wedding Hall)

1. Submission of documents for marriage (civil marriage, religious wedding, certificate for marriage abroad)

Wielicka 28 a street

1. Issuing of copies of civil-status records (births, marriages and deaths)

However, we encourage you to limit your personal visits to the office to the necessary minimum and to continue to use the possibility of doing things online:
 

Registering a child:
 
Report the birth of a child through the ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet
 
If you have any further questions:
Our hotline:

 Link to service description: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073
 
• Obtaining copies of birth, marriage and death certificates and certificates from the civil-status register:
 
Receive by ePUAP a copy of your birth, marriage or death certificate: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
 
If you have any further questions:
Our hotline:

 Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18
 
All information is available BIP website and www.obywatel.gov.pl.
 
There is still the possibility of submitting applications via:

and e-mail contact: sc.umk@um.krakow.pl
 
Applications for a copy of a civil status record or a certificate of civil status should not be sent by e-mail.
 
In order to ensure the safety of clients and employees, a limitation has been introduced to the number of clients staying in the building, which corresponds to the number of active service stations, so please come to the office only a few minutes before the planned visit (the client will not be admitted to the building before). The staff member who is responsible for the admission of customers to the building will ask for their name and case in order to confirm the reservation made and refer them to the appropriate service station.
 
We remind you of the obligation to cover your mouth and nose and to use disposable gloves and disinfectants. We also ask that you have your own pens.
 
Please comply with the sanitary requirements, keep safe distances and instructions given by persons supervising customer traffic and entering buildings.


UKR

Інформація про відновлення прямого обслуговування клієнтів в РАГСі в Кракові

РАГС в Кракові відновлює пряме обслуговування клієнтів: прийом заяв на визнання батьківства, повернення дівочого прізвища після розлучення, підготовка документів для вступу в шлюб.

РАГС приймає клієнтів тільки за попереднім записом. Записатися на прийом можна по телефону або за допомогою електронної пошти: sc.umk@um.krakow.pl
(бронювання терміну відвідування не відноситься до реєстрації смертей за адресою вул. Lubelskiej 27 i  мікрорайон Zgody2).

вул. Lubelska 29

1.Визнання батьківства:

2. Зміна імені та інші заяви (повернення дівочого прізвища після розлучення; зміна прізвища першої спільної дитини; зміна імені (імен) дитини протягом 6 місяців з дати складання свідоцтва про народження дитини; надання дитині прізвища чоловіка матері/дружини батька):

3.Отримання свідоцтв про смерть.
 
мікропайон Zgody 2

1.Визнання батьківства:

2. Зміна імені та інші заяви (повернення дівочого прізвища після розлучення; зміна прізвища першої спільної дитини; зміна імені (імен) дитини протягом 6 місяців з дати складання свідоцтва про народження дитини; надання дитині прізвища чоловіка матері/дружини батька):

3. Подача документів на вступ в шлюб (цивільний шлюб, релігійне весілля, отримання дозволу на весілля за кордоном):

4.Отримання свідоцтв про смерть.
 
вул. Lubelska 27 (Вхід від весільної зали)

1. Подача документів на вступ в шлюб (цивільний шлюб, релігійне весілля, отримання дозволу на весілля за кордоном)

вул. Wielicka 28 a

1. Видача актів цивільного стану (народжень ,шлюбів і смертей)

Тим не менш, ми закликаємо вас обмежити ваші особисті візити в офіс до необхідного мінімуму і продовжувати використовувати можливості вирішення справ онлайн:
 
● Реєстрація дитини:
 
Подати заяву на реєстрацію дитини через ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet
 
При виникненні додаткових питань:
Наша Гаряча Лінія:

Посилання на опис послуги: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073

 Отримай через ePUAP акт свідоцтва про народження, шлюб або смерть: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
 
При виникненні додаткових питань:
Наша Гаряча Лінія:

Посилання: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18
 
вся інформація доступна на вебсайті BIP або www.obywatel.gov.pl.
 
Як і раніше залишається можливість подачі заявок:

 і контакт по електронній пошті: sc.umk@um.krakow.pl
 
Заявки на списання актів про сімейний стан або свідоцтво про сімейний стан не слід надсилати електронною поштою.
 
Для забезпечення безпеки клієнтів і співробітників було введено обмеження кількості клієнтів, що знаходяться в будівлі, яка відповідає кількості діючих постів обслуговування, тому ми просимо вас прийти в офіс тільки за кілька хвилин до запланованого візиту (раніше клієнт не буде допущений в будівлю). Співробітник, який дозволяє клієнтам увійти в будівлю, попросить вас вказати своє ім'я і справу, щоб підтвердити бронювання і направити вас до співробітника, який буде вас обслуговувати.
 
Нагадуємо вам про необхідність закривати рот і ніс, а також використовувати одноразові рукавички і дезінфікуючі рідини. Ми також просимо вас мати свої власні ручки.
 
Просимо дотримуватися санітарних вимог, зберігати безпечну відстань, та дотримуватись інструкцій, які ви отримаєте від особи, яка контролює трафік клієнтів і пускає їх в будівлю.


RUS

Информация о возобновлении прямого обслуживания клиентов в ЗАГСе в Кракове

ЗАГС в Кракове восстанавливает прямое обслуживание клиентов: прием заявлений на признание отцовства, возврат девичьей фамилии после развода, подготовка документов для вступления в брак.

ЗАГС принимает клиентов только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону или с помощью электронной почты: sc.umk@um.krakow.pl
(бронирование срока посещения не относится к регистрации смертей по адресу ул. Lubelskiej 27 i  поселок Zgody 2).

ул. Lubelska 29

1.Признание отцовства:

2. Изменение имени и другие заявления (возврат девичьей фамилии после развода смена фамилии первого общего ребенка; изменение имени (имен) ребенка в течение 6 месяцев с даты составления свидетельства о рождении ребенка; предоставление ребенку фамилии мужа матери/жены отца):

3.Получение свидетельств о смерти.
 
поселок Zgody 2

1.Признание отцовства:

2.Изменение имени и другие заявления (возврат девичьей фамилии после развода смена фамилии первого общего ребенка; изменение имени (имен) ребенка в течение 6 месяцев с даты составления свидетельства о рождении ребенка; предоставление ребенку фамилии мужа матери/жены отца):

3. Подача документов на вступление в брак (гражданский брак, религиозная свадьба, получение разрешения на свадьбу за границей):

4.Получение свидетельств о смерти.
 
ул. Lubelska 27 (Вход от свадебного зала)

1. Подача документов на вступление в брак (гражданский брак, религиозная свадьба, получение разрешения на свадьбу за границей)

ул. Wielicka 28 a

1. Выдача актов гражданского состояния (рождения, брака и смерти)

Тем не менее, мы призываем вас ограничить ваши личные визиты в офис до необходимого минимума и продолжать использовать возможности разрешения дел онлайн:

Подать заявление на регистрацию ребенка через ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet
 
При возникновении дополнительных вопросов:
Наша Горячая Линия:

Ссылка на описание услуги: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073

Получи через ePUAP акт свидетельства о рождении, браке или смерти: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
 
При возникновении дополнительных вопросов:
Наша Горячая Линия:

Посилання: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18
 
вся информация доступна на вебсайте BIP или www.obywatel.gov.pl.
 
По-прежнему остается возможность подачи заявок:

и контакт по электронной почте: sc.umk@um.krakow.pl
 
Заявки на списание актов о семейном положении или свидетельство о семейном положении не следует присылать по электронной почте.
 
Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было введено ограничение числа клиентов, которые находятся в здании, которое соответствует количеству действующих постов обслуживания, поэтому мы просим вас прийти в офис только за несколько минут до запланированного визита (ранее клиент не будет допущен в здание). Сотрудник, который позволяет клиентам войти в здание, попросит вас указать свое имя и дело, чтобы подтвердить бронирование и направить вас к сотруднику, который будет вас обслуживать.
 
Напоминаем вам о необходимости закрывать рот и нос, а также использовать одноразовые перчатки и дезинфицирующие жидкости. Мы также просим вас иметь свои собственные ручки.

Просим соблюдать санитарные требования, сохранять безопасное расстояние, и следовать инструкциям, которые вы получите от лица, контролирующего трафик клиентов и пускающего их в здание.