górne tło

Chcesz założyć własną firmę w Krakowie? Chętnie Ci w tym pomożemy! [EN/UA/RU]

W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy (POP) przy ul. Wielickiej 28a w Krakowie powstało nowe stanowisko doradcze dla cudzoziemców!

Konsultant ds. przedsiębiorczości udzieli informacji w języku rosyjskim, ukraińskim i angielskim (bezpośrednio w punkcie obsługi oraz przez komunikatory elektroniczne).

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Chętnie odpowiemy też na Twoje pytania przez telefon. Nasz numer to 12 616-5607.

Stanowisko doradcze dla cudzoziemców w POP świadczy usługi w zakresie:

Stanowisko doradcze dla cudzoziemców powstało z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (#Otwarty Kraków) we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (#POP) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Powyższe działania są efektem realizacji projektu o nazwie TASKFORCOME (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TASKFORCOME.html), którego liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W projekcie udział bierze dwunastu partnerów z pięciu krajów (Polski, Austrii, Chorwacji, Włoch i Niemiec).

Głównym celem projektu Taskforcome jest opracowanie lokalnych planów działania oraz ponadnarodowego planu wspierania migrantów i przedsiębiorczości społecznej jako kanału innowacji społecznych. Nowopowstałe stanowisko doradcze w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy ma na celu zarówno kreowanie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenie możliwości dla innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach Europy Środkowej.

Równocześnie w ramach projektu TASKFORCOME powstaje w Krakowie mobilny punkt obsługi migranta-przedsiębiorcy (CSHUB) w którym prowadzone będą usługi z zakresu:

Punkt obsługi CSHUB zlokalizowany będzie na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27. O otwarciu punktu będziemy informować w osobnym komunikacie.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - EN

EN

Do you want to start your own company in Krakow? We will be happy to help you with this!

At the Entrepreneur Service Point (POP) at ul. Wielicka 28a in Krakow, a new advisory position for foreigners has been created!

The entrepreneurship consultant will provide information in Russian, Ukrainian and English (directly at the service point and via electronic messaging).

We are waiting for you from Monday to Friday from 8:00 to 15:00. We are also happy to answer your questions over the phone. Our number is 12 616-5607.

An advisory position for foreigners at POP provides services in the following areas:

The advisory position for foreigners was created on the initiative of the Department of Social Policy and Health (#Open Krakow) in cooperation with the Department of Entrepreneurship and Innovation (#POP) and the University of Economics in Krakow.
The above activities are the result of the implementation of the project called TASKFORCOME (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TASKFORCOME.html), led by the University of Economics in Krakow. Twelve partners from five countries (Poland, Austria, Croatia, Italy and Germany) take part in the project.

The main objective of the Taskforcome project is to develop local action plans and a transnational plan to support migrants and social entrepreneurship as a channel for social innovation. The newly created advisory position at the Entrepreneur Service Point aims to both create better conditions for the development of entrepreneurship, as well as create opportunities for innovation and socio-economic development in the regions of Central Europe.

At the same time, as part of the TASKFORCOME project, a mobile migrant-entrepreneur service point (CSHUB) is being created in Krakow, where services in the field of:

The CSHUB service point will be located on the campus of the University of Economics in Krakow at 27 Rakowicka Street. We will inform about the opening of the point in a separate announcement.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - UA

UA

Хочеш створити власну фірму в Кракові? З радістю допоможемо!

У Пункті Обслуговування Підприємців /Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP)/ за адресою ul. Wielicka 28a у Кракові, створено нову посаду – консультант з питань підприємництва для іноземців!

Консультант з питань підприємництва надаватиме інформацію російською, українською та англійською мовами (безпосередньо в пункті обслуговування та за допомогою електронних засобів комунікації).

Чекаємо на вас з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00. Ми також раді відповісти на ваші запитання за телефоном: 12 616-5607.

Консультант для іноземців у POP надає послуги в таких сферах:

Дорадча посада для іноземців була створена за ініціативи Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я (#Open Krakow) у співпраці з Департаментом підприємництва та інновацій (#POP) та Університетом Економіним в Кракові (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Вищезазначені заходи є результатом реалізації проекту під назвою TASKFORCOME (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TASKFORCOME.html), очолюваного Університетом Економіним у Кракові. У проекті беруть участь 12 партнерів із п’яти країн (Польща, Австрія, Хорватія, Італія та Німеччина).

Головною метою проекту Taskforcome є розробка місцевих планів дій та транснаціонального плану підтримки мігрантів та соціального підприємництва як каналу соціальних інновацій. Новостворена консультативна посада в Підприємницькому пункті обслуговування має на меті створити кращі умови для розвитку підприємництва, також створити можливості для інновацій та соціально-економічного розвитку в регіонах Центральної Європи.

Одночасно в рамках проекту TASKFORCOME у Кракові створюється мобільний пункт обслуговування мігрантів-підприємців (CSHUB), де надаватимуться такі послуги:

Пункт обслуговування CSHUB буде розміщений у кампусі Економічного університету в Кракові, ul. Rakowicka 27. Про відкриття пункту буде повідомлено окремим оголошенням.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - RU

RU

Хочешь открыть свою фирму в Кракове? С радостью тебе поможем!

В Пункте Обслуживания Предпринимателей / Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP) / по адресу ul. Wielicka 28a в Кракове, создана новая должность – консультант по  вопросам предпринимательства для иностранцев!

Консультант по вопросам предпринимательства  предоставит информацию на русском, украинском и английском языках (непосредственно в пункте обслуживания и/или через электронные средства коммуникации).

Ждем вас с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Мы также будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: 12 616-5607.

Должность  консультанта по предпринимательству для иностранцев была создана по инициативе Департамента социальной политики и здравоохранения (#Open Krakow) в сотрудничестве с Департаментом предпринимательства и инноваций (#POP) и Экономическим университетом в Кракове.

Вышеуказанные мероприятия являются результатом реализации проекта под названием TASKFORCOME (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TASKFORCOME.html), возглавляемого Экономическим университетом в Кракове. В проекте принимают участие двенадцать партнеров из пяти стран (Польша, Австрия, Хорватия, Италия и Германия).

Основная цель проекта Taskforcome - разработать местные планы действий и транснациональный план поддержки мигрантов и социального предпринимательства как источника социальных инноваций. Недавно созданная должность консультанта в Центре обслуживания предпринимателей направлена как на создание лучших условий для развития предпринимательства, так и на создание возможностей для инноваций и социально-экономического развития в регионах Центральной Европы.

Одновременно в рамках проекта TASKFORCOME в Кракове создается мобильный пункт обслуживания мигрантов-предпринимателей (CSHUB), где будут оказываться следующие услуги:

Пункт обслуживания CSHUB будет расположен в кампусе Экономического университета в Кракове, ul. Rakowicka 277. Об открытии пункта мы сообщим в отдельном объявлении.