Cudzoziemcy w Krakowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rola i zadanie Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania w tym zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Do priorytetowych zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa należą: dbanie o porządek publiczny oraz poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego.

Strażnik miejski
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Mandat karny

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Prawomocnie nałożony mandat karny nie może zostać uchylony, chyba że grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Wówczas uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub
z urzędu. Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd (Sąd Rejonowy), na którego obszarze działania grzywna została nałożona.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.

Jeśli osoba ukarana mandatem nie posiada zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nakładany jest mandat gotówkowy, który należy zapłacić bezpośrednio strażnikowi, który mandat nałożył.

Odholowanie pojazdu

W przypadku:

 • zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch  lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Straż Miejska może usunąć pojazd (odholować) z drogi na koszt właściciela (art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym). Usunięty pojazd jest przewożony na płatny parking strzeżony.

W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa (tel. 986), który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Podstawą do odebrania pojazdu z parkingu strzeżonego jest zezwolenie wydawane przez dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez kierowcę dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.

Wezwanie i informacja umieszczone za wycieraczką pojazdu

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa mogą za wycieraczką pojazdu umieścić wezwanie dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do właściwego miejscowo oddziału straży miejskiej (wskazanego na wezwaniu), w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej w charakterze świadka, a jego stawiennictwo będzie obowiązkowe.

Sprawę wezwania zza wycieraczki można załatwić całodobowo

W celu usprawnienia Państwa obsługi zalecamy zgłaszanie się w godzinach 07:00 – 20:00

Wykaz oddziałów Straży Miejskiej Miasta Krakowa, do których po otrzymaniu wezwania należy się zgłosić:

Oddział I Śródmieście

ulica Walerego Sławka 10

Oddział II Krowodrza

ulica Stachiewicza 3

Oddział III Nowa Huta

Osiedle na Stoku 1

Osiedle Centrum C 9 - (tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 19:00)

Oddział IV Podgórze

ulica Na Kozłówce 25

ulica Cechowa 19 (tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 21:00)

Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa w Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Założona „blokada” na koło

Urządzenie blokujące na koło pojazdu, tzw. „blokada”jest zakładane w przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione ale nie utrudnia ruchu drogowego.

W takim przypadku należy się skontaktować z dyżurnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa (tel. 986), który poinformuje Państwa o dalszych czynnościach.

Zgłoszenie interwencji

Jakie informacje należy podać dyżurnemu straży miejskiej?

Dyżurni Straży Miejskiej Miasta Krakowa przyjmują zgłoszenia pod całodobowym numerem alarmowym: 986 (z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych - nie ma potrzeby wybierania numeru kierunkowego).

Zgłoszenie może być anonimowe – nie ma konieczności podawania swoich danych osobowych.

Dyżurnemu podajemy:

 1. Dokładny adres zdarzenia.
 2. Czego dotyczy zgłoszenie – krótki i rzeczowy opis sytuacji.
 3. Przybliżoną liczbę osób popełniających wykroczenie np. spożywanie alkoholu.
 4. Numery rejestracyjne pojazdów pozostawionych w miejscu gdzie jest to zabronione.
 5. Ewentualnie rysopis osób popełniających wykroczenia.

Nie należy kończyć samodzielne rozmowy, lecz poczekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Osoby niesłyszące mogą wysłać SMS na numer 515 251 986.

W treści wiadomości należy wpisać:

 1. rodzaj zauważonej nieprawidłowości,
 2. miejsce zdarzenia,
 3. imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.
pokaż metkę
Autor: Straż Miejska Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-09-07
Data aktualizacji: 2021-09-07
Powrót