Centrum Wielokulturowe rozwiń menu

Centrum Wielokulturowe rozwiń

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wolontariat w Centrum Wielokulturowym w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania wolontariatu przy Centrum Wielokulturowym w Krakowie.

Pięć osób podnosi ręce zgłaszając się
Centrum Wielokulturowe w Krakowie

W ramach wolontariatu możecie Państwo zaangażować się w działania badawczo-edukacyjne na rzecz mapowania organizacji i społeczności wielokulturowych w Krakowie, organizowania konferencji oraz spotkań sieciujących dla aktywistów, mieszkańców i obcokrajowców.

Polecamy także włączenie się w wolontariat działu promocji i mediów społecznościowych. Do tego działu zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane prowadzeniem kanałów społecznościowych, upowszechnianiem treści związanych z wielokulturowością w Krakowie oraz działaniem w mediach tradycyjnych.

Zachęcamy także do wolontariatu związanego z organizacją wydarzeń i pikników Centrum Wielokulturowego oraz włączenie się w pisemną i ustną pomoc tłumaczeniową dla cudzoziemców.

Osoby chętne do uczestniczenia w działaniach wolontariatu prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Zapytania o kwestie wolontariatu prosimy kierować na adres mailowy: centrum@open.krakow.pl.

 

Program mentoringowy

 

Zapraszamy Państwa do włączenia się w program mentoringowy dla nowoprzybyłych cudzoziemców w Krakowie pod nazwą Buddy Matching.

W ramach programu będą mogli Państwo zapoznać się z cudzoziemcami mieszkającymi w naszym mieście i indywidualnie wspomóc ich w poznawaniu i codziennym poruszaniu się po Krakowie - jego urzędach, instytucjach, życiu społecznym i kulturalnym.

Więcej informacji o programie mentoringowym znajdą Państwo na naszej stronie na Facebooku.

 

Praktyki i staże zawodowe

 

W Centrum Wielokulturowym w Krakowie mają Państwo także możliwość odbycia bezpłatnego stażu oraz praktyk zawodowych wymaganych przez instytucje edukacyjne.

Osoby chętne do odbycia stażu lub praktyk zawodowych zachęcamy kontaktu z koordynatorami wolontariatu Centrum Wielokulturowego poprzez adres mailowy: centrum@open.krakow.pl.


 

[EN] Volunteering at the Multicultural Centre in Krakow

 

We cordially invite you to join the volunteering activities at the Multicultural Centre in Krakow.

As part of the volunteering program, you can engage in research and educational activities for mapping multicultural organizations and communities in Krakow, organizing conferences and networking meetings for activists, residents and foreigners.

We also recommend volunteering in the promotion and social media department. Persons interested in running social media channels, disseminating content related to multiculturalism in Krakow and acting in traditional media are especially welcome to this section.

We also encourage you to volunteer in the organization of events and picnics of the Multicultural Centre and to join the written and oral translation assistance for foreigners.

If you are willing to participate in volunteering activities, please complete the online application form. After receiving the application, we will contact you to arrange the details.

Please send inquiries about volunteering issues to the following e-mail address: centrum@open.krakow.pl

 

Mentoring program

 

We invite you to join the mentoring program for newly arrived foreigners in Krakow called Buddy Matching.

As part of the program, you will be able to meet foreigners living in our city and individually support them in getting to know Krakow and getting around Krakow on a daily basis - its offices, institutions, social and cultural life.

More information about the mentoring program can be found on our Facebook page.

 

Apprenticeships and internships

 

At the Multicultural Centre in Krakow you also have the opportunity to undergo a free internship and apprenticeship required by educational institutions.

Persons willing to undertake an internship or apprenticeship are encouraged to contact the volunteering coordinators of the Multicultural Centre via the e-mail address: centrum@open.krakow.pl.


 

[RU] Волонтерство в Мультикультурном Центре в Кракове

 

Сердечно приглашаем вас присоединиться к волонтерской деятельности в Мультикультурном Центре в Кракове.

В рамках волонтерства вы можете участвовать в научно-образовательной деятельности, которая направлена на отображение мультикультурных организаций и сообществ в Кракове, организации конференций и встреч для активистов, местных жителей и иностранцев.

Также рекомендуем присоединиться к волонтерской деятельности в отделе продвижения и социальных сетей. Особенно приглашаем тех, кто заинтересован в ведении социальных сетей, распространении контента, связанного с мультикультурализмом в Кракове, и деятельностью в традиционных СМИ.

Также поощряем принять участие в волонтерских мероприятиях, связанных с организацией мероприятий и пикников Мультикультурного Центра, и приобщиться к письменной и устной переводческой помощи (особенно востребованы люди, говорящие на украинском и русском языках).

В ближайшее время мы сможем пригласить вас присоединиться к программе наставничества для недавно прибывших иностранцев Кракова. В рамках программы вы сможете познакомиться с иностранцами, проживающими в нашем городе, и персонально помочь им в изучении и ежедневном передвижении по Кракову - его офисах, учреждениям, общественной и культурной жизни.

В Мультикультурном Центре в Кракове у вас также есть возможность пройти бесплатную стажировку и профессиональную практику, требуемую образовательными учреждениями.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к координаторам волонтерской деятельности Мультикультурного Центра по электронному адресу: centrum@open.krakow.pl.

Желающие принять участие в волонтерской деятельности, пожалуйста, заполните онлайн-форму заявки [ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ, НАЖМИ ЗДЕСЬ]. После получения заявки мы свяжемся с вами для уточнения деталей.


 

[UA] Волонтерство в Мультикультурному Центрі в Кракові

 

Сердечно запрошуємо вас приєднатися до волонтерської діяльності в Мультикультурному Центрі в Кракові.

У рамках волонтерства ви можете брати участь у науково-освітній діяльності, що спрямована на визначення мультикультурних організацій та спільнот у Кракові, організацію конференцій та зустрічей для активістів, місцевих жителів та іноземців.

Також заохочуємо долучитись до волонтерської діяльності у відділі промоції та соціальних мереж. Особливо запрошуємо тих, хто зацікавлений у веденні соціальних мереж, розповсюдженні контенту, пов’язаного з мультикультуралізмом у Кракові, та діяльністю у традиційних ЗМІ.

Також заохочуємо взяти участь у волонтерських заходах, пов'язаних з організацією заходів та пікніків Мультикультурного Центру, та долучитися до письмового та усного перекладу (особливо необхідні ті, хто говорять українською та російською мовами).

Незабаром ми зможемо запросити вас долучитися до програми наставництва для недавно прибулих іноземців Кракова. В рамках програми ви зможете познайомитись з іноземцями, які проживають у нашому місті, та персонально допомогти їм у вивченні та щоденному пересуванні по Кракову - його офісах, установах, громадському та культурному житті.

У Мультикультурному Центрі в Кракові також ви маєте можливість пройти безплатне стажування та професійну практику, необхідні для навчальних закладів.

Якщо у вас виникли запитання звертайтеся до координаторів волонтерської діяльності Мультикультурного Центру за електронною адресою: centrum@open.krakow.pl.

Охочі взяти участь у волонтерських заходах, будь ласка, заповніть онлайн-форму заявки [ЩОБ ЗАПОВНИТИ ФОРМУ, НАТИСНИ ТУТ]. Після отримання заявки ми зв’яжемося з вами для уточнення деталей.

Adres: Aleja Daszyńskiego 22, Kraków
pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Wilczyńska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-07-01
Data aktualizacji: 2022-01-12
Powrót