Konferencje i szkolenia

Jednym z zadań priorytetowych Programu  „Otwarty Kraków”  jest: „wdrażanie mechanizmów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym jako element polityki inkluzywnej oraz budowanie świadomości międzykulturowej mieszkańców” poprzez „organizację wydarzenia nawiązującego do idei wielokulturowości np. w postaci wernisaży, konferencji lub cyklicznych festiwali”. Realizując ten zapis uchwały, m. in. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia organizuje i współorganizuje konferencje o tematyce wielokulturowości.

Konferencje i szkolenia
Fot. pixabay

W 2018 roku zorganizowano między innymi konferencje:

OTWARTY KRAKÓW 3. DIALOG I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA (14 maja 2018 r.)

Konferencja odbyła w sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Podczas konferencji dyskutowano między innymi na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA. Przedstawiono działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W panelach wzięli udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę o kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

POLSCY ORMIANIE W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI (8-9 października 2018 r.)

Organizatorem konferencji była Biblioteka Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa. Celem konferencji było zobrazowanie wkładu ormiańskiej społeczności w polskie dziedzictwo kulturowe, popularyzowanie wiedzy o mniejszości ormiańskiej, a także wskazanie wyjątkowej postawy Ormian względem Polski.

IT’S COMPLICATED. GENDER BALANCE IN LEADERSHIP (16 października 2018 r.)

Konferencja poświęcona zarządzaniu różnorodnością w biznesie odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli biznesu, uczelni oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w tworzenie polityki równych szans w miejscu pracy. Podczas konferencji zrealizowano panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria i prezentacje dobrych praktyk. Diversity & Inclusion Changemakers 2018 była największą konferencją w obszarze zarządzania różnorodnością w biznesie. Uczestnicy i uczestniczki przyjrzeli się tematowi leadershipu i aspektom gender balance wśród osób na stanowiskach menedżerskich. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Diversity Hub. Partnerami tej edycji są Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa oraz firmy wspierające aktywnie różnorodność: Aon i HSBC (Złoci Partnerzy), Aptiv, BBH, Luxoft, Philip Morris (Srebrni Partnerzy), ABB, AMS, GE, Motorola, Sodexo (Brązowi Partnerzy).

SZKOŁA WIELOKULTUROWA - WYZWANIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI (14 listopada 2018 r.)

Konferencja odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1. W pierwszej części konferencji omówiono między innymi różnicę między pojęciami język polski jako obcy, odziedziczony i drugi oraz podejście integracyjno-inkluzyjne w  nauczaniu języka polskiego jako drugiego. Uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać referatu na temat edukacji międzykulturowej, w którym również zaprezentowane zostały scenariusze lekcji oraz można było się zapoznać się z wynikami badań na temat postaw nauczycieli wobec odmienności kulturowej. W drugiej części konferencji, po przerwie, omówione zostały takie zagadnienia, jak wspomaganie nauczycieli i szkół jako zadanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, rola i zadania asystenta kulturowego oraz działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców.

W 2017 roku w ramach realizacji Programu Otwarty Kraków zrealizowano następujące konferencje:

Otwarty Kraków - potencjał różnorodności (23-25 lutego 2017 r.)

Celem wydarzenia było promowanie działań na rzecz rozwoju międzykulturowości i integracji cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Wydarzenie miało pokazać potencjał wynikający z obecności cudzoziemców w mieście. Konferencję zorganizowała Rada Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl oraz Fundacją Wspierania Kultury  i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Wziął w niej udział prawie cały korpus dyplomatyczny, który funkcjonuje w Krakowie. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże, wzięło udział ponad 120 osób. Konferencja inaugurowała cykl wydarzeń rozwijających tematykę różnorodności kulturowej, miejskiej polityki otwartości i integracji.

Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy (29-30 maja 2017 r.)

Głównymi organizatorami byli: Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagiellońskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych i Urząd Miasta Krakowa. Celem naukowym konferencji była próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć badań migracyjnych dotyczących problematyki ruchów wędrówkowych Polaków, ale także procesów  migracji  do  Polski w  kontekście  procesów  politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych  zachodzących  w  Europie  i  na  świecie.  Najważniejsze  pytania,  na które  chcieli  odpowiedzieć  organizatorzy podczas konferencji dotyczyły teoretycznych i empirycznych zagadnień zmienności życia zbiorowego i form uspołecznienia pod wpływem procesów migracyjnych, były też próbą wyjaśnienia, w jaki sposób badanie migracyjne wzbogaciły teoretycznie i metodologicznie  nauki  społeczne.

The Regional Seminar on Coalition-Building to Jointly Promote Tolerance and Non-Discrimination (8-10 września 2017 r.)

(Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i walki z dyskryminacją). Organizatorami przedsięwzięcia był National Democratic Institute we współpracy z Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) oraz Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Projekt był organizowany od października 2016 roku i zakończony został konferencją połączoną z seminarium w Krakowie. Głównym celem przedsięwzięcia było tworzenie koalicji na rzecz zwalczania antysemityzmu, a także nietolerancji wobec muzułmanów, chrześcijan i innych religii oraz wierzeń, jak również zwalczanie rasizmu i ksenofobii. Uczestnicy pracowali nad budowaniem koalicji, której zadaniem miało być wspólne promowanie tolerancję i walki z dyskryminacją. W Konferencji uczestniczyły organizacje działające na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego z Polsk, Czech, Węgier i Słowacji. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wspierało organizatorów przez cały okres trwania projektu, który rozpoczął się cyklem warsztatów w listopadzie 2016 roku. Konferencja była podsumowaniem blisko rocznej pracy grupy ponad dwudziestu kilku organizacji zajmujących się wielokulturowością oraz reprezentujących mniejszości kulturowe, etniczne a także przedstawicieli  różnych religii. Projekt przyczynił się do nawiązania współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa z kilkoma krakowskimi organizacjami, co w późniejszym okresie  zaowocowało kolejnymi wspólnymi inicjatywami. Między innymi UMK wziął udział w przygotowywaniu „Księgi Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców”.

Edukacja wobec Migracji Język – Kultura – Tożsamość (18-19 września 2017 r.)

Organizatorami Konferencji były następujące instytucje: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Przedmiotem konferencji były rozważania uczestników nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Podczas konferencji podnoszono problemy uczniów  polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym, nie znających lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujących się językiem polskim. Podnoszono również kwestie kompetencji kulturowych oraz to, że edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej. Zdaniem uczestników konferencji, Istnieje zatem potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i w Polsce. Obecnie jest przygotowywana publikacja pokonferencyjna, która będzie materiałem do pracy dla dyrektorów szkół oraz środowisk naukowych nad wskazanymi podczas konferencji, problemami polskiej szkoły.

Diversity & Inclusion Changemakers 2017 The power of gender diversity in business  (25 października 2017 r.)

Diversity & Inclusion Changemakers to największa konferencja ekspertów D&I w Polsce i wyjątkowa przestrzeń tworzona przez biznes i dla biznesu. Podczas poruszano temat gender diversity. Organizatorami przedsięwzięcia był Think Tank Diversity Hub, Konsulat Amerykański w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy oraz Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego. Dyskusje eksperckie i sesje panelowe prowadzone były przez przedstawicieli i przedstawicielki czołowych firm: HSBC, Luxoft, IBM oraz ABB, Alexander Mann Solutions, Amer Sports, BPH, Deloitte, GE, Motorola, Volkswagen.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków