Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Harmonogram posiedzeń

ROK 2021

LP. DATA MIEJSCE (Planowany temat posiedzenia może ulec zmianie w zakresie bieżącej problematyki zgłaszanej przez członków Zespołu, ostateczny plan posiedzenia zostanie ujęty w porządku obrad Zespołu) PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU
1. 26 STYCZNIA 2021, wtorek 17:00-19:00 posiedzenie nadzwyczajne
on-line na platformie Microsoft Teams
  Notatka z I Posiedzenia
2. 24 LUTEGO 2021, wtorek 17:00-19:00 posiedzenie nadzwyczajne
on-line na platformie Microsoft Teams
  Notatka z II Posiedzenia
3. 17 MARCA 2021, środa 16:00-18:00 posiedzenie nadzwyczajne
on-line na platformie Microsoft Teams
  Notatka z III Posiedzenia
4. 13 KWIETNIA 2021, wtorek 16:00-18:00 posiedzenie
on-line na platformie Microsoft Teams
  Protokół z IV Posiedzenia
5. 19 MAJA 2021, środa 16:00-18:00 posiedzenie
on-line na platformie Microsoft Teams
  Protokół z V Posiedzenia
6. 21 CZERWCA 2021, poniedziałek
16:00-18:00
Sala Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 3-4   Protokół z VI Posiedzenia
7. 12 PAŹDZIERNIKA 2021, wtorek
17:00-19:00
Sala konferencyjna Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Dekerta 24
  Protokół z VII Posiedzenia
8. 24 LISTOPADA 2021, środa
17:00-19:00
posiedzenie
on-line na platformie Microsoft Teams
  Protokół z VIII Posiedzenia

 

ROK 2020

LP. DATA MIEJSCE (Planowany temat posiedzenia może ulec zmianie w zakresie bieżącej problematyki zgłaszanej przez członków Zespołu, ostateczny plan posiedzenia zostanie ujęty w porządku obrad Zespołu) PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU

1.

21 STYCZNIA 2020, wtorek  17:00-19:00

sala konferencyjna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24

 1. Problematyka związana z doświadczeniem migracji dziecka niepełnosprawnego w krakowskiej szkole.
 2. Problematyka wielokulturowości w krakowskim systemie edukacyjnym – jej zalety, trudności, pytania, na które staramy się odpowiadać.
 3. Rekomendacja działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Krakowie – prezentacja uwag Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w zakresie możliwości realizacji działań/zadań zapisanych w projekcie dokumentu.
 4. Praca i uczestnictwo w grupach roboczych poszczególnych członków/członkiń Zespołu.
 5. Propozycja zmian osobowych w składzie Zespołu.

Protokół z I Posiedzenia

 


 

 

ENG
Minutes of the 1st Meeting

2.

25 LUTEGO
2020, wtorek 17:00-19:00

sala konferencyjna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24
 1. Rekomendacje działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Krakowie – prezentacja uwag Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w zakresie możliwości realizacji działań/zadań zapisanych w projekcie dokumentu.
 2. Krakowski Ambasador Wielokulturowości – wybór 2 reprezentantów Zespołu do prac w Kapitule Wielokulturowości.
 3. Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji – przedstawienie planów badawczych na 2020 rok.
 4. Sprawy organizacyjne Zespołu:
 • Harmonogram posiedzeń Zespołu w 2020 roku – ustalenie terminów i tematów spotkań.
 • Praca i uczestnictwo w grupach roboczych poszczególnych członków/członkiń Zespołu.

Protokół z II Posiedzenia

3.

19 MAJA 2020, wtorek 15:00-16:40

posiedzenie on-line na platformie Cisco Webex Meeting
 1. Prezentacja uwag Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w zakresie możliwości realizacji zadań zapisanych w projekcie dokumentu - Rekomendacji działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Krakowie.
 2. Spostrzeżenia, doświadczenia, zmiany wywołane pandemią Covid-19.
 3. Sprawy organizacyjne Zespołu:
 • Harmonogram posiedzeń Zespołu w 2020 roku – ustalenie kolejnych terminów, trybu i tematów spotkań.
 • Informacja na temat procedowania aktualizacji zarządzenia nr 2101/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.08.2017 r. w sprawie powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

 

Notatka z III Posiedzenia

4.

4 CZERWCA 2020, czwartek
17:00-19:00

posiedzenie nadzwyczajne

Sala obrad RMK pl. Wszystkich Świętych 3-4
 1. Prezentacja propozycji współpracy przy realizacji Festiwalu Wielokulturowego przez przedstawiciela Instytutu Kultury Willa Decjusza.
 2. Omówienie zasad funkcjonowania Zespołu, jego roli w konsultowaniu projektów, istotnych z punktu widzenia tematyki podejmowanej w pracach Zespołu oraz wewnętrznej komunikacji.
 3. Omówienie proponowanych zmian w Rocznym programie współpracy, uwzględniających realizację nowych zadań wynikających z epidemii COVID-19.
 4. Omówienie potrzeby stworzenia uchwały wyrażającej opinię Zespołu na temat proponowanego nowego programu współpracy Miasta z NGO.
 5. Poddanie pod dyskusję propozycji oddolnej organizacji Festiwalu Wielokulturowego przez koalicję organizacji pozarządowych; referent: Jakub Kościółek.

Notatka z Posiedzenia Nadzwyczajnego

 

Propozycja wydarzeń w ramach Festiwalu wielokulturowego - Instytut Kultury Willa Decjusza

5. 16 CZERWCA 2020, wtorek
17:00-19:30
posiedzenie on-line na platformie Cisco Webex Meeting
 1. Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami kultury - prezentacja raportu z badań pilotażowych w Krakowie pt. „Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności” – prezentacja prof. Janusz Mucha i Małopolski Instytut Kultury z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 Lipca 1943 17C.
 2. Omówienie sposobu wdrożenia zgłoszonych postulatów w projekcie Rekomendacji działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Krakowie - poprzez działanie grup roboczych.
 3. Sprawy organizacyjne Zespołu:
 • Omówienie harmonogramu kolejnych posiedzeń Zespołu w 2020 roku – ustalenie terminów i tematów spotkań zespołu w kontekście ostatniego spotkania przed wakacjami.
 • Propozycja porządku obrad na posiedzenia wyznaczone w harmonogramie od września do grudnia, załączonym na dzisiejsze posiedzenie.
 • Kapituła Wielokulturowości zakończyła pracę i wyłoniła Laureatów KAW A.D. 2019. Uroczysta Gala 22 czerwca o godz. 16 w Muzeum Historycznym sali Miedzianej Krzysztofory oraz on-line.
Notatka z V Posiedzenia
6. 10 WRZEŚNIA 2020, czwartek posiedzenie nadzwyczjane
on-line na platformie Cisco Webex Meeting
 1. Omówienie postulatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie dokumentu bazowego tj. UCHWAŁY NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020.
 2. Omówienie aktualnych zasad stosowania System Identyfikacji Wizualnej | Manual  w projektach graficznych, materiałach promocyjnych. Przesyłanie ich do akceptacji poprzez platformę SKP https://skp.um.krakow.pl/ (lub w przypadku braku uprawnień  poprzez stronę https://skp.um.krakow.pl/grafika).
 3. Sprawy organizacyjne Zespołu:  omówienie tematyki kolejnych posiedzeń Zespołu w 2020 roku.
Notatka z VI Posiedzenia
7. 22 WRZEŚNIA 2020, wtorek
17:00-19:00 
posiedzenie nadzwyczjane
on-line na platformie Cisco Webex Meeting
 1. Prezentacja cząstkowych wyników badań prowadzonych w projekcie MiCreate (Interkulturalni PL).
 2. Prezentacja cząstkowych wyników badań prowadzonych w projekcie ChildUp (Instytut Socjologii UJ).
 3. Przegląd sytuacji w bursach i internatach.
Notatka z VII Posiedzenia
8. 20 PAŹDZIERNIKA 2020, wtorek
17:00-19:00 
posiedzenie
on-line na platformie ZOOM

Współpraca biznesu i Miasta w obszarze interkulturowym:

 1. Przedstawienie Zespołu przedstawicielom i przedstawicielkom biznesu.
 2. Przedstawienie obecnych na spotkaniu firm.
 3. Praca w podgrupach (pokoje) – tematy do omówienia:

Grupa I – „Jakie działania w zakresie interkulturowym podejmuje biznes” - wstępna mapa aktywności.

Grupa II – „Jakiego wsparcia biznes potrzebuje od Miasta, NGOs. Jakie wsparcie może zaoferować Miastu” - wstępny obraz wspólnych obszarów aktywności.

Grupa III – „Jakie działania możemy podjąć wspólnie na dalszych etapach. Zarys planu działania” - wstępne pomysły na współpracę.

 1. Sprawy organizacyjne Zespołu - omówienie tematyki kolejnych posiedzeń Zespołu w 2020 roku na podstawie zgłoszonych wniosków.
Notatka z VIII Posiedzenia
9. 17 LISTOPADA 2020, wtorek
17:00-19:00 
posiedzenie on-line na platformie Microsoft Teams
 1. Omówienie koncepcji Centrum Wielokulturowego.
 2. Omówienie koncepcji działalności Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w 2020 roku w trybie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Notatka z IX Posiedzenia
10. 26  LISTOPADA 2020, czwartek
16:00-18:00
posiedzenie on-line na platformie Microsoft Teams

Wspólne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Rady ds. Równego Traktowania

 1. Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna – ramy działania i zrealizowane przedsięwzięcia Wydziału Edukacji UMK – Pani Anna Domańska, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji.
 2. Wyzwania w zakresie edukacji międzykulturowej – rekomendacje Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków – Pan Piotr Kwapisiewicz oraz Pani Urszula Majcher-Legawiec.
 3. Wyzwania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej – rekomendacje Rady ds. Równego Traktowania – Pani Nina Gabryś - Przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania.
 4. Dyskusja – Wyzwania dla edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej – możliwości działania i perspektywy rozwoju.
Notatka ze wspólnego Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków oraz Rady ds. Równego Traktowania
11. 15 GRUDNIA 2020, wtorek
17:00-19:00
posiedzenie on-line na platformie Microsoft Teams
 1. Prezentacja badań OBWE i RPO dotyczących przestępstw z nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jedynie-5-przestepstw-motywowanych-nienawiscia-jest-zglaszanych-na-policje-badania-rpo-i-odihrobwe),
 2. Prezentacja rekomendacji Zespołu w zakresie IV obszaru działania: PRZECIWDZIAŁENIE PRZESTĘPCZOŚCI I MOWIE NIENAWIŚCI, Cel działania: Wdrażanie mechanizmów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym jako elementu polityki inkluzywnej,
 3. Zaproponowanie współpracy pomiędzy Zespołami - Bezpiecznym Krakowem i Interdyscyplinarnym oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.
 • COMMUNITY POLICING w Krakowie - polityka współpracy z społecznościami mniejszościowymi i migranckimi,
 • współpraca w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, przestępstwach i incydentach z nienawiści (motywowanych uprzedzeniami),
 • współpraca z w/w społecznościami w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca i wsparcie dla mniejszości w obszarze przeciwdziałania przestępstwom i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
Notatka z XI Posiedzenia

ARCHIWUM

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-01-21
Data aktualizacji: 2022-01-24
Powrót