Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”

W grudniu 2018 roku Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI, przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Zgodnie z uchwałą nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI, wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidulanym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Tytuł KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek KAPITUŁY WIELOKULTUROWOŚCI, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Kapituła Wielokulturowości powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego wielobarwnego Lajkonika.

Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako KRAKOWSKICH AMBASADORÓW WIELOKULTUROWOŚCI w wydawnictwach Miasta. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 10 marca każdego roku w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Prezydent przyznaje tytuł(y) KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Uwagi regulaminowe:

  1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. (rok nadania tytułu).
  2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
  3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.

Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” - I edycja, rok 2019

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Danuta Czechmanowska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków