Projekt Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) [ENG/UKR/RUS]

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie rozpoczął realizację Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI dedykowanego obywatelom państw trzecich (opt), który obejmuje m. in. remont, przebudowę oraz kompleksową modernizację infrastruktury - pomieszczeń przeznaczonych do obsługi cudzoziemców w Krakowie i Nowym Sączu, a także utworzenie nowoczesnej strefy dla przedsiębiorców z Województwa Małopolskiego, zatrudniających cudzoziemców.

Projekt Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) [ENG/UKR/RUS]
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

W ramach projektu rozbudowane zostanie także innowacyjne narzędzie informatyczne zarządzające sprawami opt, co w konsekwencji zautomatyzuje i usprawni poszczególne czynności, dzięki czemu skróci się czas rozpatrywania wniosków w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Innowacje to także nowoczesne podejście do klienta-cudzoziemca, które będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu dedykowanych pracownikom służb wojewody warsztatów oraz konsultacji międzywojewódzkich, a także szkoleń dedykowanych m. in. przedstawicielom przedsiębiorców, pracodawców czy placówek edukacyjnych.

Kluczowym działaniem projektu będzie natomiast kontynuacja i rozszerzenie działalności infolinii/informacji INFO.OPT dedykowanej obywatelom państw trzecich. Dzięki infolinii cudzoziemcy mogą sprawnie i szybko pozyskać informację migracyjną, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. zmiany pracodawcy. Zarówno oni jak i chcący ich zatrudnić przedsiębiorcy mogą także uzyskać darmową pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosków i weryfikacji dokumentów. By dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach projektu przewidywane jest także organizowanie szeregu wydarzeń zarówno w siedzibie wydziału (m. in. Dni Otwarte INFO.OPT) jak i poza urzędem i standardowymi godzinami pracy.


ENG

The I3 – Infrastructure, Innovations, and Information project conducted by the Department of Citizens’ and Foreigners’ Affairs of the Małopolska Provincal Office in Kraków has come into effect. The initiative is being carried out as part of the Fund of Asylum, Migration, and Integration (FAMI) and dedicated to third country nationals (opt).

The project consists of renovating, reconstructing, and comprehensively modernising the infrastructure – space dedicated to support for foreigners in Kraków and Nowy Sącz as well as creating a modern environment for entrepreneurs from the Lesser Poland Voivodeship employing foreigners, among other advances. The innovative information tool which manages third country nationals’ cases will also be subject to an expansion, which will subsequently automate and ease particular operations and will result in a decreased processing duration of applications concerning legalising residence and employment.

Innovations are also a modern approach to foreign customers, which will be possible thanks to providing the employees of the governor’s services with workshops and interprovincial consultations, as well as training for representatives of executives, employers, academic institutions, among other entities.

The key objective of the project is the continuation and expansion of the INFO.OPT helpline/customer service structure which was created with third country nationals in mind. Because of this branch foreigners can quickly and efficiently gain counsel on migration, verify their residence status or determine a path of action in the case of, e.g., change of the employer. Both foreigners and employers operating within our voivodeship can receive free help with proper application completion and document verification.

To supply information to the widest array of recipients possible, as part of the project we anticipate organising a variety of events both at the Department’s office (e.g. INFO.OPT Open House) as well as outside of the Office and standard working hours.

The project runs during the period between September 1, 2019 and August 31, 2021.


UKR

Інфраструктура, Інновації, Інформація

Розпочався реалізований Департаментом у Справах Громадян та Іноземців Малопольського Воєводського Управління в Кракові проект І3 - Інфраструктура, Інновації, Інформація. Проект реалізується в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (FAMI) та адресований громадянам третіх країн (opt).

Проект включає, між іншим, ремонт, реконструкцію та всебічну модернізацію інфраструктури - приміщень, призначених для обслуговування іноземців у Кракові та Новому Сончі, а також створення сучасної зони для підприємців з Малопольського воєводства, в яких працюють іноземці.

Також буде розбудований інноваційний ІТ-інструмент для управління справами громадян третіх країн, який автоматизує та прискорить дії, пов язані з обробкою заявок на легалізацію перебування та праці іноземців. Інновації - це також сучасний підхід до іноземного клієнта, що стане можливим завдяки проведенню майстер-класів для працівників воєводських служб та міжвоєводських консультацій, а також тренінгів для, між іншим, представників підприємців, роботодавців чи освітніх установ.

Основна діяльність проекту - це продовження та розширення інформаційної лінії/інформації INFO.OPT, створеної з думкою про громадян третіх країн. Завдяки ній іноземці можуть ефективно та швидко отримати імміграційну інформацію, перевірити статус свого перебування або визначати спосіб, в який необхідно діяти у разі зміни роботодавця. Як іноземці, так і підприємці, які працюють на терені воєводства, можуть отримати безкоштовну допомогу в правильному заповненні заявок та перевірці документів.

Щоб охопити якомога ширше коло одержувачів інформації, в рамках проекту також заплановано організувати ряд заходів як в головному будинку Дератаменту (між іншим, Дні відкритих дверей INFO.OPT), так і поза Управлінням та поза звичайними годинами праці.

Проект реалізується з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2021 року.


RUS

Инфраструктура, Инновации, Информация

Начался проект- Инфраструктура, Инновации и Информация, реализуемый Департаментом гражданских дел и иностранцев Малопольского воеводского управления в Кракове . Проект осуществляется в рамках Фонда Азиля, Миграции и Интеграции (ФАМИ) и адресован гражданам третьих стран.

Проект включает в себя, среди прочего, ремонт, реконструкцию и комплексную модернизацию инфраструктуры - помещений, предназначенных для обслуживания иностранцев в Кракове и Новом Сонче, а также создание современной зоны для предпринимателей из Малопольского воеводства, которые принимают на работу иностранцев.

Будет также разработан инновационный ИТ-инструмент для работы с делами граждан третьих стран, что позволит автоматизировать и рационализировать индивидуальную деятельность, сократив тем самым время рассмотрения заявлений о легализации пребывания и работы иностранцев. Инновации - это также современный подход к клиенту- иностранцу, что станет возможным благодаря проведению семинаров и межрегиональных консультаций для сотрудников воеводских служб, а также учебных курсов, в том числе для предпринимателей, работодателей или учебных заведений.

Основным направлением деятельности проекта является продолжение и расширение горячей линии/информационной линии INFO.OPT, созданной для граждан третьих стран. Он позволяет иностранцам быстро и эффективно получать информацию о миграции, проверять статус своего пребывания или определять порядок действий в случае, например, смены работодателя. Иностранцы и предприниматели, работающие на территории нашего воеводства, могут получить бесплатную помощь в правильном оформлении заявлений и проверке документов.

Для того, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию, проект также предусматривает организацию ряда мероприятий как в головном офисе Департамента (включая Дни открытых дверей INFO.OPT), так и вне офиса и в стандартное рабочее время.

Проект осуществляется в период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2021 года.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się