Komunikat archiwalny

Szkolenie pt. „Akademia Asystentów Międzykulturowych” (AAM) w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków” organizuje od 9 do 13 grudnia br. czterdziestogodzinne szkolenie zatytułowane „Akademia Asystentów Międzykulturowych” (AAM).

Szkolenie pt. „Akademia Asystentów Międzykulturowych” (AAM) w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków”
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Projekt ma na celu wsparcie kompetencji asystentów międzykulturowych i profesjonalizację stanowiska pomocy nauczyciela z zadaniami asystenta międzykulturowego.

W wyniku realizacji projektu:

 1. przeszkolonych zostanie 20-25 asystentów międzykulturowych, którzy w swoim środowisku będą pełnić rolę Liderów Edukacji Międzykulturowej (LEM);
 2. asystenci międzykulturowi - LEM zrealizują w swoim środowisku akcje społeczne mające na celu wsparcie procesu integracji zróżnicowanego kulturowo i językowo środowiska edukacyjnego;
 3. szkoły zatrudniające LEM wyróżnione zostaną certyfikatem Lidera Innowacji Społecznych (LIS);
 4. powstanie sieć asystentów międzykulturowych zatrudnionych w krakowskich szkołach,
 5. powstanie baza asystentów LEM oraz mapa szkół posiadających certyfikat LIS,
 6. powstanie katalog zadań asystenta tworzących profil kompetencyjny osoby zatrudnionej na tym stanowisku (profesjonalizacja stanowiska).

Szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym między innymi z uwzględnieniem metodologii wypracowanej w projekcie MURAL (Mutual Understanding, Respect And Learning), którego Kraków jest Partnerem oraz treningu wrażliwości kulturowej, case study, refleksji, pracy zespołowej, symulacji, metody projektu i elementami wykładu problemowego.

Zaplanowane efekty szkolenia:

1. W zakresie wiedzy uczestnik zna:

 • prawne aspekty migracji (prawo migracyjne i uchodźcze i zasady legalizacji pobytu w Polsce),
 • strukturę polskiego systemu edukacji i zasady organizacji szkoły oraz podstawowe akty prawa oświatowego i szkolnego,
 • zasady realizacji i zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podstawowe informacje na temat psychologii migracji,
 • zagrożenia społeczne i psychologiczne związane z nierównym traktowaniem, przemocą i dyskryminacją.

2. W zakresie umiejętności uczestnik potrafi:

 • zbadać potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji, ich rodziców i opiekunów prawnych, w tym rozpoznać symptomy kryzysu i depresji,
 • ocenić potrzeby polskich uczniów i kadry szkoły,
 • podjąć efektywną współpracę ze szkołą i w środowisku szkolnym,
 • podjąć skuteczną komunikacją z rodzicami i nauczycielami,
 • zrealizować akcję społeczną, której celem jest spotkanie kultur, integracja i wychowanie do wartości.

3. W zakresie kompetencji społecznych i personalnych potrafi:

 • kontrolować treść i formę wypowiedzi w aktualnym kontekście sytuacyjnym i kulturowym z uwzględnieniem odmienności systemów wartości,
 • podjąć mediację międzykulturową,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
 • planować i realizować projekty edukacyjne i społeczne w celu integracji wielokulturowego środowiska szkolnego,
 • przeciwdziałać wykluczeniu, mowie nienawiści i dyskryminacji.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres: otwarty@um.krakow.pl 

W załączeniu:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się