Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. [ENG/UKR/RUS]

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. [ENG/UKR/RUS]
Fot. zus.pl

Kogo dotyczy?

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.

Wypełniasz tylko blok danych, który Ciebie dotyczy.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 - wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców.

ENG

Exemption from the obligation to pay contributions for March-May 2020.

You can apply to ZUS for exemption from paying contributions for three months - from March to May 2020. The exemption applies to contributions for social insurance, health insurance, Labour Fund, Solidarity Fund, Guaranteed Employee Benefits Fund, Bridge Pensions Fund.

Who is concerned?

 • persons performing non-agricultural activities before 1 February 2020 and paying premiums for their own insurance,
 • contribution payers who ran the company before 1 February 2020 and reported less than 10 people to social security on 29 February 2020.,
 • clergyman.

You only fill in the data block that concerns you.

What conditions must be met to benefit from support?

 • You were engaged in non-agricultural activities before 1 February 2020 and paid premiums for your own insurance or were a payer of premiums before that date and reported less than 10 people to social security on 29 February 2020 or are a clergyman.
 • When you pay premiums exclusively for your own insurance, your income from your activity in the first month for which the application is submitted may not exceed PLN 15 681, i. e. 300% of the forecast average gross salary.
 • You must apply to ZUS by 30 June 2020.
 • You must submit your billing documents for the period March-May 2020 to 30 June 2020 unless you are exempt from submitting them under the regulations.

Companies that were in difficulty in December 2019 and did not pay their dues, including contributions collected by ZUS, will not benefit from the exemption from contributions. This is due to EU regulations.

If you are active in the fisheries and aquaculture sector or in the primary production of agricultural products listed in Annex I to the Treaty on the Functioning of the European Union, please provide this information to the Social Insurance Institution. This information is important because these sectors have different thresholds for permissible state aid. If they are exceeded, public aid may have to be repaid.

What you gain?

 • Exemption from the obligation to pay contributions for the period March-May 2020, known as at the date of application processing.  
 • The legislation does not provide for a minimum and maximum amount of contributions which may be covered by the exemption, except for non-agricultural businesses and their collaborators and clergymen, for whom it only covers contributions from the lowest basis of assessment.

How to apply?

How will we contact you?

 • If we have any doubts about the application, we will contact you by e-mail or telephone.
 • You will receive information from us about the settlement on PUE ZUS or we will send it by post.

Can you appeal?

 • If you do not agree with the decision refusing to exempt you from paying contributions, you can apply to the President of ZUS to reconsider the case. All you have to do is to submit a letter to the Social Insurance Institution. You have 14 days from the date of delivery of the decision.

Where will you get help?

 • On working days (Mon. - Fri.) from 7 am to 3 pm at telephone numbers:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • On working days (Mon-Fri) from 7 a. m. to 6 p. m. at the national helpline 22 560 16 00 - select "0" (you will connect with the ZUS Call Center consultant and then select the subject of the call 7 - support for entrepreneurs).

UKR

Звільнення від сплати страхових внесків за березень-травень 2020 р.

Ви можете подати в ZUS заяву про звільнення від сплати страхових внесків за три місяці-з березня по травень 2020 року. Звільнення поширюється на внески в ZUS, внесків на медичне страхування, Фонд праці, Фонд солідарності, Фонд гарантованої допомоги працівникам, Пенсійний фонд.

Кого стосується?

 • осіб, які здійснювали несільськогосподарську діяльність до 1 лютого 2020 року та сплачували страхові внески,
 • платники внесків, які керували компанією до 1 лютого 2020 року та повідомили Управління соціального страхування про соціальне забезпечення менше 10 осіб на 29 лютого 2020 року.,
 • священнослужителів.

Ви заповнюєте тільки блок даних, який відноситься до вас.

Які умови ви повинні виконати, щоб скористатися допомогою?

 • Ви здійснювали несільськогосподарську діяльність до 1 лютого 2020 року та сплачували страхові внески на власне страхування, або ви були платником внесків до цієї дата і повідомили про соціальне забезпечення менше 10 осіб на 29 лютого 2020 року.
 • При оплаті внесків виключно на власне страхування ваш дохід від діяльності в перший місяць, за який подається заявка не може перевищувати суму 15 681 злотих., тобто 300% від прогнозованої середньої валової заробітної плати.
 • Ви повинні подати заявку в ZUS до 30 червня 2020 року.
 • Ви повинні подати платіжні документи за період з березня по травень 2020 року до 30 червня 2020 року.

Звільненням від сплати внесків не можуть скористатися компанії, які були в скрутному становищі в грудні 2019 року і не регулювали дебіторську заборгованість, включаючи внески, які стягує ZUS. Це пов'язано з регулюванням ЄС.

Якщо ви займаєтеся рибальством і аквакультурою діяльністю або виробництвом основної сільськогосподарської продукції, зазначеної в додатку і в Договорі про функціонування Європейського Союзу, передайте цю інформацію в ZUS. Ця інформація важлива, оскільки в цих секторах існують інші розміри державної допомоги. Їх перевищення може призвести до необхідності повернення державної допомоги.

Що ви отримаєте?

 • Звільнення від сплати внесків за березень-травень 2020 року, призначене на день розгляду заявки.  
 • Закон не передбачають мінімальну і максимальну суму внесків, яку може покривати звільнення, за винятком осіб, які здійснюють несільськогосподарську діяльність, а також осіб, які співпрацюють з ними, і священнослужителів, для яких вона включає тільки внески найнижчого їх розміру.

Як подати заявку?

Як ми зв'яжемося з вами?

 • Якщо у нас будуть сумніви з приводу заяви, ми зв'яжемося з вами по електронній пошті або по телефону.
 • Ви отримаєте від нас інформацію про врегулювання справи на PUE ZUS або ми відправимо її поштою.

Чи можете ви подати апеляцію?

 • Якщо ви не згодні з рішенням, яке відмовляє Вам у звільненні від сплати внесків, ви можете звернутися до Керівника ZUS з проханням переглянути справу. Вам просто потрібно подати лист до відділуZUS. У вас є 14 днів з дня прийняття рішення.

Де ви отримаєте допомогу?

 • У робочі дні (пн. - пт.) з 7 до 15 годин за номерами телефонів:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • У робочі дні (пн.- пт) з 7-18 годин по телефону загальнонаціональної гарячої лінії 22 560 16 00 - виберіть " 0 " (ви зв'яжетеся з консультантом колл-центру ZUS, потім виберіть тему розмови 7 - підтримка підприємців).

RUS

Освобождение от уплаты страховых взносов за март-май 2020 г.

Вы можете подать в ZUS заявление об освобождении от уплаты страховых взносов за три месяца-с марта по май 2020 года. Освобождение распространяется на взносы в ZUS, взносов на медицинское страхование, Фонд труда, Фонд солидарности, Фонд гарантированной помощи работникам, Пенсионный фонд.

Кого касается?

 • лиц, осуществлявших несельскохозяйственную деятельность до 1 февраля 2020 года и уплачивавших страховые взносы,
 • плательщиков взносов, которые руководили компанией до 1 февраля 2020 года и сообщили в Управление социального страхования о социальном обеспечении менее 10 человек на 29 февраля 2020 года.,
 • священнослужителей.

Вы заполняете только блок данных, который относится к вам.

Какие условия вы должны выполнить, чтобы воспользоваться помощью?

 • Вы осуществляли несельскохозяйственную деятельность до 1 февраля 2020 года и уплачивали страховые взносы на собственное страхование, или вы были плательщиком взносов до этой дата и сообщили о социальном обеспечении менее 10 человек на 29 февраля 2020 года.
 • При оплате взносов исключительно на собственное страхование ваш доход от деятельности в первый месяц, за который подается заявка не может превышать сумму 15 681 злотых., то есть 300% от прогнозируемой средней валовой заработной платы.
 • Вы должны подать заявку в ZUS до 30 июня 2020 года.
 • Вы должны представить платежные документы за период с марта по май 2020 года до 30 июня 2020 года.

Освобождением от уплаты взносов не могут воспользоваться компании, которые были в затруднительном положении в декабре 2019 года и не регулировали дебиторскую задолженность, включая взносы, которые взимает ZUS. Это связано с регулированием ЕС.

Если вы занимаетесь рыболовством и аквакультурной деятельностью или производством основной сельскохозяйственной продукции, указанной в приложении и в Договоре о функционировании Европейского Союза, передайте эту информацию в ZUS. Эта информация важна, поскольку в этих секторах существуют другие размеры государственной помощи. Их превышение может привести к необходимости возврата государственной помощи.

Что вы получите?

 • Освобождение от уплаты взносов за март-май 2020 года, назначено на день рассмотрения заявки.
 • Закон не предусматривают минимальную и максимальную сумму взносов, которую может покрывать увольнения, за исключением лиц, осуществляющих несельскохозяйственную деятельность, а также лиц, сотрудничающих с ними, и священнослужителей, для которых она включает только взносы самого низкого  размера.

Как подать заявку?

Как мы свяжемся с вами?

 • Если у нас будут сомнения по поводу заявления, мы свяжемся с вами по электронной почте или по телефону.
 • Вы получите от нас информацию об урегулировании дела на PUE ZUS или мы отправим ее почтой.

Можете ли вы подать апелляцию?

 • Если вы не согласны с решением, которое отказывает Вам в освобождении от уплаты взносов, вы можете обратиться к Руководителю ZUS с просьбой пересмотреть дело. Вам просто нужно подать письмо в отдел ZUS. У вас есть 14 дней со дня принятия решения.

Где вы получите помощь?

 • В рабочие дни (пн. - пт.) с 7 до 15 часов по номерам телефонов:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • В рабочие дни (пн.- пт) с 7-18 часов по телефону общенациональной горячей линии 22 560 16 00 - выберите " 0 " (вы свяжетесь с консультантом колл-центра ZUS выберите тему разговора 7 - поддержка предпринимателей).


Tłumaczenie: Liliia Bilyk

 

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie/ZUS
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się