Praca Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców od 4 maja [ENG/UKR/RUS]

Od poniedziałku, 4 maja Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK wznawia obsługę bezpośrednią mieszkańców. Załatwienie sprawy w wydziale będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Praca Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców od 4 maja [ENG/UKR/RUS]
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

W sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy najłatwiej można zarezerwować wizytę przez internet na stronie umawianiewizyt.um.krakow.pl. W przypadku braku dostępu do internetu, można zarezerwować wizytę dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu:

 • al. Powstania Warszawskiego 10:
  • rejestracja pojazdów: 12 616 94 72
  • prawa jazdy: 12 616 91 06, 12 616 91 07
 • ul. Wielicka 28a (tylko sprawy dotyczące rejestracji pojazdów): 12 616 57 56
 • os. Zgody 2 (tylko sprawy dotyczące rejestracji pojazdów): 12 616 89 22.

W sprawach transportu i działalności regulowanej można umówić się na wizytę wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 12 616 91 60. W ten sposób można załatwić sprawy licencji taksówkarskich i innych uprawnień transportowych, ewidencji diagnostów i instruktorów nauki jazdy, ośrodków szkolenia kierowców, czy też stacji kontroli pojazdów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne oraz posiadały swój własny długopis.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

W dalszym ciągu prosimy o korzystanie z usług elektronicznych z zakresu administracji publicznej. Jeśli nie jest to konieczne, prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w urzędach administracji publicznej #zostańwdomu.


ENG

The Department of Vehicle and Driver Records start to work since 4 May

From Monday, 4 May, the Department of Vehicle and Driver Records of the Nicolaus Copernicus Copernicus Office resumes direct service to residents. The department will be able to settle the matter after booking an appointment in advance.


In matters relating to vehicle registration and driving licences, it is easiest to book a visit via the Internet on the website umawianiewizyt.um.krakow.pl. If you do not have Internet access, you can book an appointment by calling the appropriate phone number:

 • avenue Powstania Warszawskiego 10:
  • vehicle registration: 12 616 94 72
  • driving licences: 12 616 91 06, 12 616 91 07
 • Wielicka 28a street (vehicle registration cases only): 12 616 57 56
 • estate Zgody 2 (vehicle registration cases only): 12 616 89 22.

In matters of transport and regulated activities, it is possible to make an appointment only by telephone at the telephone number. 12 616 91 60. In this way, taxi licences and other transport licences, records of diagnosticians and driving instructors, driver training centres or vehicle control stations can be dealt with.

Out of concern for the safety of residents and employees of the office, we ask that persons coming to the arranged visits should be equipped with protective masks and gloves and have their own pen.

Detailed information can be found on the bip.krakow.pl website.

Please continue to use electronic services in public administration. If this is not necessary, please refrain from making personal visits to public administration offices #stayhome.


UKR

Департаменту обліку транспортних засобів та водіїв починає працювати з 4 травня

З понеділка, 4 травня, Департамент обліку транспортних засобів та водіїв UMK  відновлює пряме обслуговування клієнтів. Вирішити справи у відділі можна буде за попередньою резервацією часу.


У питаннях, що стосуються реєстрації транспортних засобів і водійських прав, найпростіше зарезервувати час відвідування через Інтернет на сайті umawianiewizyt.um.krakow.pl. якщо у вас немає доступу до інтернету, ви можете забронювати візит, зателефонувавши за відповідним номером телефону:

 • алея Powstania Warszawskiego 10:
  • реєстрація транспортних засобів: 12 616 94 72
  • водійські права: 12 616 91 06, 12 616 91 07
 • вул. Wielicka 28a (тільки вирішення справ пов’язаних з реєстрацією транспортних засобів): 12 616 57 56
 • селище Zgody 2 (тільки вирішення справ пов’язаних з реєстрацією транспортних засобів): 12 616 89 22.

З питань транспорту та транспортної діяльності можна записатися на прийом тільки за телефоном тел. 12 616 91 60. Таким чином, можна оформити ліцензії на таксі та інші транспортні дозволи, отримати запис в реєстрі діагностів та інструкторів з водіння, центрів підготовки водіїв або станцій контролю транспортних засобів.

З метою забезпечення безпеки клієнтів і співробітників відомства ми просимо, щоб особи, які приходять на призначені візити, мали маски і захисні рукавички і мали власну ручку.

Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті bip.krakow.pl.

Ми як і раніше просимо вас користуватися електронними послугами державного управління. Якщо в цьому немає необхідності, будь ласка, утримайтеся від особистих візитів до органів державної влади.


RUS

Департамента учета транспортных средств и водителей начинает работать с 4 мая

С понедельника, 4 мая, Департамент учета транспортных средств и водителей UMK восстанавливает прямое обслуживание клиентов. Решить дела в отделе можно будет по предварительному резервированию времени визита.


В вопросах, касающихся регистрации транспортных средств и водительских прав, проще всего зарезервировать время посещения через Интернет на сайте umawianiewizyt.um.krakow.pl. если у вас нет доступа к интернету, вы можете забронировать визит, позвонив по соответствующему номеру телефона:

 • аллея Powstania Warszawskiego 10:
  • регистрация транспортных средств: 12 616 94 72
  • водительские права: 12 616 91 06, 12 616 91 07
 • ул. Wielicka 28a (только решение дел связанных с регистрацией транспортных средств): 12 616 57 56
 • микрорайон Zgody 2 (только решение дел связанных с регистрацией транспортных средств): 12 616 89 22.

По вопросам транспорта и транспортной деятельности можно записаться на прием только по телефону тел. 12 616 91 60. Таким образом, можно оформить лицензии на такси и другие транспортные разрешения, получить запись в реестре диагностов и инструкторов по вождению, центров подготовки водителей или станций контроля транспортных средств.

С целью обеспечения безопасности клиентов и сотрудников ведомства мы просим, чтобы лица, которые приходят на назначенные визиты, носили маски и защитные перчатки и имели собственную ручку.

Подробную информацию можно найти на веб-сайте bip.krakow.pl.

Мы по-прежнему просим вас пользоваться электронными услугами государственного управления. Если в этом нет необходимости, пожалуйста, воздержитесь от личных визитов в органы государственной власти.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się