Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Bądź turystą w swoim mieście [ENG/DEU/RUS/ITA/FRA/ESP]

Miasto Kraków ruszyło z kampanią informacyjno-społeczną, mającą na celu wspieranie lokalnego rynku turystycznego. BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW to akcja społeczna skierowana do wszystkich mieszkańców Krakowa, której celem jest przede wszystkim wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Fot. KBF
KBF

Kraków od lat jest najbardziej rozpoznawalną polską marką miejską na świecie, a badania mówią, że około 10% mieszkańców Krakowa swój biznes opiera o usługi turystyczne oraz usługi z nimi związane. Dlatego dla Krakowa tak ważne jest, by stopniowo i rozważnie odbudowywać rynek turystyczny – mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

Poza rządowymi programami, które będą lub już są wdrażane, ale także programami własnymi, takimi jak „Program Pauza” czy „Kultura Odporna”, Miasto Kraków będzie wspierało działalność lokalnych przedsiębiorców. By jednak móc odbudować rynek turystyczny w Krakowie, Miasto skupia się na nowej koncepcji, zmieniając myślenie o tym, kim jest turysta w Krakowie.

TRZY OBSZARY KAMPANII

Kampania będzie podzielona na trzy obszary, a wszystkie będzie łączyć hasło BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE. Pierwszy obszar o nazwie WYDARZENIA OTWARTE będzie zapraszał wszystkich mieszkańców Krakowa do ponownego odkrywania miasta. Specjalnie dla mieszkańców Krakowa zostaną zaktualizowane trasy zwiedzania, dzięki którym będą oni mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca, zabytki i atrakcje, a także skorzystać z oferty krakowskich przedsiębiorców, którzy płacą w podatki w Krakowie. Tematyczne spacery z obszaru literatury, muzyki, filmu, rzemiosła, rękodzieła, miejsc pamięci, historii Krakowa będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, entuzjastów, artystów, aktywistów, literatów. Równolegle będą odbywać się różne, otwarte wydarzenia kulturalne i społeczne, takie jak: kina samochodowe, pikniki, małe koncerty. Wszystko z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. 

Drugi obszar kampanii BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE to wszelkiego rodzaju WARSZTATY. W Krakowie działa kilkaset firm, instytucji, osób, które prowadzą ciekawe, merytoryczne i zróżnicowane warsztaty. Dzięki temu niewielkim kosztem mieszkańcy Krakowa będą mogli nauczyć się czegoś nowego, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności i całymi rodzinami oraz grupami znajomych wypełniać w atrakcyjny sposób swój czas, a lokalni przedsiębiorcy rozpoczną normalne funkcjonowanie i prowadzenie swoich biznesów. To sposób na uruchomienie lokalnej gospodarki także w obszarze turystyki. 

Trzeci obszar kampanii to z kolei działania oparte o DZIELENIE SIĘ ZDJĘCIAMI I MATERIAŁAMI VIDEO z warsztatów, spacerów i otwartych imprez swoich mediach społecznościowych z hasztagami #badzturystawswoimmiescie oraz #zwiedzajkrakow. Dzięki temu działaniu Kraków chce pokazać całemu światu, który korzysta z mediów społecznościowych, że żyje, jest otwarty, gościnny i przygotowany na powrót do nowej rzeczywistości. Wszystkiemu będą towarzyszyć liczne konkursy przeprowadzane na Instagramie na profilu Bądź turystą oraz profilu na Facebooku Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków. Tam też będą udostępniane zdjęcia i filmy mieszkańców. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy będą razem odkrywać i zwiedzać Kraków. 

Wszyscy przedsiębiorcy, instytucje, firmy, aktywiści, artyści i ogólnie mieszkańcy Krakowa, którzy są zainteresowani współpracą w ramach tej kampanii społecznej, proszeni są o kontakt z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które jest operatorem całej akcji. Na jej potrzebny zostały uruchomione dedykowane adresy mailowe, służące przesyłaniu zgłoszeń, które są przypisane do konkretnych obszarów projektu:

•    muzyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    film.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    literatura.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    rzemioslo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    gastronomia.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    turystyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    kultura.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    ngo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    biznes.badzturysta@biurofestiwalowe.pl

Zainteresowane podmioty powinny wybrać właściwy adres e-mail, odpowiadający charakterowi proponowanego działania oraz przesłać zgłoszenie.

MATERIAŁY BRANDINGOWE

Każda wiadomość e-mail wyrażająca chęć otrzymania materiałów bez względu na obszar zainteresowania powinna zawierać: 

 • nazwę podmiotu (firma, instytucja, NGO, osoba prywatna);
 • propozycję działania (powinna zawierać nie więcej niż 700 znaków wraz ze spacjami; można także dołączyć link do materiału video oraz zdjęcia: maksymalnie 2 sztuki w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 1 MB każde ze zdjęć – w związku z charakterem kampanii sugerowane jest przygotowanie oferty promocyjnej, zniżki – dotyczy tylko działań płatnych);
 • adres, imię i nazwisko osoby do kontaktu;
 • numer telefonu oraz adres e-mail;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wydrukowanie zgody, jej podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanej zgody) 

UWAGA: Ze względu na prognozowane duże zainteresowanie akcją, uprzejmie prosimy o cierpliwość; koordynatorzy poszczególnych obszarów będą sukcesywnie zapoznawać się ze wszystkimi propozycjami mieszkańców oraz przekazywać materiały promujące akcję. Każda wiadomość zostanie przeanalizowana z należną uwagą.

DOŁĄCZ DO AKCJI – POLUB PROFIL NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/badzturysta/
BĄDŹ Z NAMI NA INSTAGRAMIE: https://www.instagram.com/badzturysta/

Zastrzeżenia:

 • Kampania nie jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność w zakresie punktów sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, klubów nocnych typu go-go oferujących występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp., podmiotów prowadzących gry hazardowe bez wymaganego zezwolenia (koncesji), działalności polegającej na handlu dopalaczami i innymi tego typu substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającymi na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością.
 • Otrzymane materiały brandingowe akcji mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku i na potrzeby kampanii BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE – ZWIEDZAJ KRAKÓW.


POBIERZ

materiały promocyjne:

https://www.dropbox.com/sh/bllr781qoufam4g/AAAWK-Sufg6-YZ1gJ89HYzlAa?dl=0

informację i zgodę na przetwarzanie danych osobowych [PDF]

 


ENG

Be a tourist in your own city

The City of Krakow has launched an information and social campaign aimed at supporting the local tourism market. BE TOURIST IN YOUR OWN CITY – EXPLORE KRAKOW is a social campaign addressed to all the inhabitants of Krakow, whose main goal is to support local businesses.

„Krakow has been the most recognisable Polish urban brand in the world for years, and studies say that around 10% of Krakow’s residents base their business on tourism and related services. That is why it is so important for Krakow to gradually and carefully restore its tourism market,” says Mayor of Krakow Jacek Majchrowski.

In addition to government programmes that will be or are already being implemented, but also its own programmes, such as the "Program Pauza" or "Kultura Odporna", the City of Krakow supports the activities of local businesses. To help rebuild the tourism market in Krakow, the City of Krakow has developed a new concept, changing the perception of who the tourist in Krakow is. 

THREE CAMPAIGN AREAS

The campaign is divided into three areas, which are linked by the slogan BE A TOURIST IN YOUR OWN CITY. The first area called OPEN EVENTS invites all residents of Krakow to rediscover the city. Specifically to meet their needs, sightseeing routes have been updated so that they can see the most beautiful places, monuments and attractions, as well as take advantage of the offer of entrepreneurs who pay taxes in Krakow. Theme walks in the area of literature, music, film, crafts, handicrafts, places of remembrance, and Krakow's history are led by professional guides, enthusiasts, artists, activists and writers. At the same time, various open cultural and social events take place, such as: drive-in cinemas, picnics, small concerts. Everything is prepared in accordance with safety procedures.

The second area of the BE A TOURIST IN YOUR OWN CITY campaign involves all kinds of WORKSHOPS. There are several hundred companies, institutions, people who run interesting, substantive and diverse workshops in Krakow. Thanks to this, at a small cost, the residents of Krakow can learn something new, broaden their knowledge and skills and spend their time with families and friends in an attractive way, while local entrepreneurs can start to function and run their businesses normally. This is a way to restart the local economy also in the area of tourism.

The third area of the campaign are activities based on SHARING VIDEO MATERIALS AND VIDEOS from workshops, walks and open events on their social media with hashtags #badzturystawswoimmiescie and #zwiedzajkrakow. With this action Krakow wants to show the whole world, which uses social media, that it is alive, open, welcoming and prepared to return to the new reality. Everything will be accompanied by numerous competitions conducted on Instagram profile Bądź turystą and Facebook profile Bądź turystą w swoim mieście Zwiedzaj Kraków. Photos and videos of the residents are also available there. Thanks to this, all residents can explore Krakow together.

All entrepreneurs, institutions, companies, activists, artists and generally residents of Krakow who are interested in cooperating in this social campaign are asked to contact the Krakow Festival Office, which is the operator of the whole action. Dedicated e-mail addresses have been set up to send applications:

•    muzyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    film.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    literatura.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    rzemioslo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    gastronomia.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    turystyka.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    kultura.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    ngo.badzturysta@biurofestiwalowe.pl
•    biznes.badzturysta@biurofestiwalowe.pl

Interested parties should select an e-mail address appropriate to the proposed action and send their application.

BRANDING MATERIALS

Each e-mail expressing willingness to receive materials regardless of the area of interest should contain: 

 • name of the entity (company, institution, NGO, private person);
 • action proposal (it should contain no more than 700 characters with spaces; a link to a video and photos may also be attached: maximum 2 photos in jpg format, not exceeding 1 MB each - due to the nature of the campaign promotional offers and discounts are recommended - in case of paid actions);
 • address, name and surname of the contact person;
 • telephone number and e-mail address;
 • consent to the processing of personal data (please print your consent, sign it and send a scan or photo of your signed consent)

NOTE: Due to the expected high interest in the action, we kindly ask for your patience; the coordinators of the individual areas will successively read all the residents' proposals and provide materials promoting the action. Each message will be analyzed with due attention.

JOIN THE CAMPAIGN – LIKE THE FACEBOOK PROFILE: https://www.facebook.com/badzturysta/
JOIN US ON INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/badzturysta/

Disclaimer:

 • The campaign is not addressed to entities operating in the field of sex-shop outlets, go-go nightclubs offering exotic dance, striptease, etc., gambling entities without the required permit (licence), activities consisting in trading in designer drugs and other such substances of natural or synthetic origin acting on the central nervous system in a manner similar to that of psychotropic and intoxicating substances and non-food substitutes.
 • The received campaign branding materials may only be used in connection with and for the purposes of the BE A TOURIST IN YOUR OWN CITY - EXPLORE KRAKOW campaign.

DOWNLOAD

promotional materials:

https://www.dropbox.com/sh/bllr781qoufam4g/AAAWK-Sufg6-YZ1gJ89HYzlAa?dl=0

information and consent to the processing of personal data [PDF]


DEU

Zu Gast in der eigenen Stadt

Die Stadt Krakau hat eine Informations- und Werbekampagne gestartet, die die lokale Tourismusbranche ankurbeln soll. Die Kampagne „Zu Gast in der eigenen Stadt – besichtige Krakau“ ist an alle Krakauer gerichtet und soll vorwiegend den lokalen Unternehmen unter die Arme greifen.

Dank der aktualisierten und neu gestalteten Besichtigungsrouten können die Bürger der Stadt Krakau ihre eigene Stadt aufs Neue entdecken, an einem der angebotenen Workshops teilnehmen und auf diese Weise den Tourismusbranche und die Wirtschaft unterstützen.    

Wir laden die Krakauer ebenfalls dazu ein Fotos und kurze Filmchen von ihren Workshops, Spaziergängen und Veranstaltungen unter dem freien Himmel auf ihren Social Media Plattformen unter #badzturystawswoimmiescie (#sei ein Tourist in der eigenen Stadt) und #zwiedzajkrakow (#besichtige Krakau) zu teilen. Dank dieser Aktion kann die Stadt Krakau zeigen, dass sie lebendig, gastfreundlich und offen ist und es kaum noch abwarten kann in die neue Wirklichkeit zurückzukehren.     

Schließe Dich uns auf Instagram unter dem Profil Bądź turystą  (Sei ein Tourist) und auf Facebook unter Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków (Sei ein Tourist in der eigenen Stadt - besichtige Krakau) an.

Mehr über die Kampagne


RUS

Будь туристом в своем городе

Город Краков начал информационную и социальную кампанию, направленную на поддержку местного туристического рынка. БУДЬ ТУРИСТОМ В СВОЕМ ГОРОДЕ - ПОСЕТИ КРАКОВ - это кампания, адресованная всем жителям Кракова, целью которой является поддержка краковских предпринимателей.

В рамках кампании жители Кракова могут заново открыть свой город благодаря обновленным маршрутам осмотра достопримечательностей, узнать что-то новое в рамках семинаров, а при этом - поддержать местную экономику в сфере туризма.

Мы также приглашаем жителей делиться в социальных сетях фотографиями и видеороликами со своих прогулок и открытых мероприятий в социальных (хэштеги #badzturystawswoimmiescie и #zwiedzajkrakow).

Благодаря этой акции Краков хочет показать всем пользователям соц-сетей, что он открытый и гостеприимный город и готов вернуться к новой реальности.

Присоединяйтесь к нам на Instagram и Facebook!

Подробнее о кампании


ITA

Sii turista nella tua città!

La Città di Cracovia ha iniziato la campagna sociale d’informazione di cui lo scopo è sostenere il mercato turistico locale. SII TURISTA NELLA TUA CITTÀ – VISITA CRACOVIA è un’azione sociale dedicata a tutti gli abitanti di Cracovia, di cui lo scopo è sopratutto il sostegno di imprenditori locali.

Nell’ambito della campagna gli abitanti di Cracovia possono riscoprire la loro città grazie a degli itinerari di visita attualizzati, imparare qualcosa di nuovo durante i workshop, sostenendo allo stesso tempo l’economia locale, anche nel brano del turismo.

Inoltre, incoraggiamo gli abitanti a dividere con noi delle foto e dei brevi film dai workshop, spassi e delle manifestazioni aperte in loro media sociali, aggiungendo gli hashtag  #siituristanellatuacitta e  #visitacracovia. Grazie a quest’azione Cracovia vuole dimostrare  al mondo intero (che utilizza questi media) che vive, rimane aperta, ospitabile e preparata a tornare alla nuova realtà.  

Raggiungici su Instagram sul profilo Bądź turystą (Sii turista) e sul profilo di Facebook Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków (Sii turista nella tua città – Visita Cracovia).

Per leggere di più sulla campagna


FRA

Sois touriste dans ta ville!

La Ville de Cracovie a lancé la campagne sociale d’information dont le but est de soutenir le marché touristique local. SOIS TOURISTE DANS TA VILLE – VISITE CRACOVIE est une action sociale dédiée a tous les habitants de Cracovie, e son but est avant tout le soutien des entrepreneurs locaux.

Dans le cadre de la campagne les habitants de Cracovie peuvent rédécouvrir leur ville grâce aux itinéraires de visite actualisées, apprendre quelque chose de nouveau au cours des ateliers, tout en soutenant en même temps l’économie locale, aussi dans le domaine du tourisme.

En outre, nous encourageons les habitants à diviser avec nous leurs photos et des films brefs des ateliers, promenades et manifestations ouvertes dans leurs médias sociaux, en ajoutant les hashtags  #soistouristedanstaville et  #visitecracovie. Grâce à cette action Cracovie veut démontrer au monde entier (qui utilise ces médias) qu’elle vit, reste ouverte, accueillante et préparée à retourner à la nouvelle réalité.  

Rejoins-nous sur Instagram et sur le profil de Facebook.

Pour lire plus sur la campagne


ESP

Se un turista en tu ciudad

Cracovia ha lanzado una campaña social informativa que busca apoyar el mercado turístico y los empresarios locales. Se turista en tu ciudad es una iniciativa dirigida a todos los habitantes de Cracovia.

La campaña alienta a los Cracovianos a redescubrir su ciudad gracias a las rutas turísticas actualizadas y aprender algo nuevo, al tiempo que apoyan la economía local.

Los habitantes pueden compartir fotos y cortos vídeos de talleres, paseos y eventos abiertos en redes sociales con los hashtags #badzturystawswoimmiescie y #zwiedzajkrakow. De esta manera Cracovia quiere mostrarle al mundo entero que sigue siendo una ciudad abierta, hospitalaria y preparada para la nueva realidad pospandemia.

¡Sigue nos en Instagram y visita el perfil de la campaña en Facebook!

Para descubris más haz click acquí

 

pokaż metkę
Autor: Otwarty na świat
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-05-21
Data aktualizacji: 2020-05-21
Powrót
Znajdź komunikat