Konkurs ofert dotyczący filmu edukacyjnego prezentującego mniejszości narodowe i etniczne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Film edukacyjny prezentujący poszczególne mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.

Konkurs ofert dotyczący filmu edukacyjnego prezentującego mniejszości narodowe i etniczne
Fot. Pixabay

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane z szeroko rozumianym procesem zmierzającym do wytworzenia i udostępnienia jak najszerszemu gronu odbiorców 45-minutowego filmu edukacyjnego prezentującego, w przystępny i atrakcyjny sposób, podstawowe dane i informacje o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przysługujące im prawa oraz przykładowe formy działalności, służące podtrzymaniu, zachowaniu i rozwojowi ich tożsamości kulturowej albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego oraz ok. 30-sekundowy zwiastun reklamujący film, o którym mowa wyżej.

Zakres tematyczny filmu powinien mieć na celu działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu, w tym w propagowanie wiedzy o mniejszościach poprzez poszerzenie i upowszechnienie wiedzy odbiorcy na temat ich liczebności, największych skupisk, kluczowych z perspektywy mniejszości i użytkowników języka regionalnego wydarzeniach, wkładu jaki mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym wniosły do kultury polskiej, praw przysługujących osobom należącym do mniejszości
lub posługujących się językiem kaszubskim, a także przedstawiać najpopularniejsze formy działalności.

W ramach konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Preferowane będą oferty:

  1. złożone przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych lub organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  2. uwzględniające filmy animowane, filmy poklatkowe mogące uwzględniać technikę timelepse, hyperlapse lub animacje komputerowe;
  3. zapewniające nieodpłatne udostępnienie filmu odbiorcom w formie nieodpłatnej, niewarunkowej i niekodowanej dostępnej dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Przez organizacje rozumie się stowarzyszenia lub fundacje, które w załączonym do oferty pisemnym oświadczeniu potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. ze statutu wynika, że organizacja zrzesza osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych albo społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  2. w 2019 r. nie mniej niż 50% łącznych kosztów realizacji zadań statutowych zostało przeznaczonych na realizację zadań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), tj. do 5 października 2020 r.

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu +48 22 60 140 21 lub pod adresem poczty elektronicznej: wojciech.kaczor@mswia.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-film-edukacyjny-prezentujacy-poszczegolne-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-oraz-spolecznosc-poslugujaca-sie-jezykiem-regionalnym

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się