Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2020 – trwa nabór wniosków [EN/UA/RU/DE/ES/IT/FR]

W grudniu 2018 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie. Jeszcze tylko do 12 marca br. trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” A.D. 2020.

Fot. OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Zgodnie z uchwałą - Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Kapituła Wielokulturowości powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 12 marca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” należy składać:

 • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do urny na korespondencję w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – urna na korespondencję znajduje się na parterze budynku, przy portierni;
 • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego wielobarwnego Lajkonika.

Laureaci tytułu mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Prezydent przyznaje tytuł(y) „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Uwagi:

 1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” A.D. 2020.
 2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
 3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI A.D. 2020.

DOC  PDF


EN

Kraków Ambassador of Multiculturalism 2020 - call for applications

In December 2018, the City Council of Kraków, guided by the intention of supporting activities and initiatives aimed at promoting cultural, ethnic, religious diversity and integration of Kraków residents and foreign communities, established the title of KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM, awarded to persons or entities acting for intercultural dialogue in Kraków.

Applications for the title KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM 2020 can be submitted since 11 February.

Pursuant to Resolution No. III/31/18 of the City Council of Kraków dated December 19, 2018 regarding the establishment of the title KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM, the distinction can be granted to individuals or entities such as: an NGO, institution, company, informal group.

The KRAKÓW AMBASSADOR MULTICULTURALISM title is granted by the Mayor of the City of Kraków at the request of the MULTICULTURALISM COMMITTEE, annually for the previous calendar year.

The Multiculturalism Committee is appointed annually pursuant to the Order of the Mayor of the City of Kraków on the basis of Resolution No. III/31/18 of the Kraków City Council of December 19, 2018.

The deadline for submitting applications is March 12, 2021.

Applications for the KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM title must be submitted by:

 • delivering a signed application form to the correspondence box at the Social Policy and Health Department of the Municipality of Kraków – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków - the correspondence box can be found on the ground floor of the building, by the reception desk;
 • sending a scan of the signed application form along with an editable form file to the Department’s e-mail address: sz.umk@um.krakow.pl.

Additional information about the competition, as well as application forms are available in the Bulletin of Public Information, detailed information can also be obtained by phone: 12 616 78 08, 12 616 78 21

The winners of the title receive prizes in the form of a symbolic multi-coloured Lajkonik.

Winners of the title may additionally be honoured by being mentioned as holders of the KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM title in the city’s publications on activities promoting intercultural dialogue in Kraków.

The Mayor awards the KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM title in the second quarter of each year for the previous year.

Detailed information about the competition is available at: 12 616 78 08, 12 616 78 21

Note:

 1. Any entity that deems it legitimate has the right to submit applications for the Kraków Ambassador of Multiculturalism title 2020.
 2. The person submitting the application cannot be a candidate at the same time.
 3. The application can be accompanied by other, additional documentation, that the person submitting the application considers to be helpful for the work of the Multiculturalism Committee.

Application form for persons or entities – candidates for the title KRAKÓW AMBASSADOR OF MULTICULTURALISM 2020.

This document is for information purposes. Please submit your application in Polish.

DOC  PDF


UA

«Краківський посол мультикультуралізму» AD 2020 – оголошення про конкурс

У грудні 2018 року Краківська міська рада, керуючись наміром підтримувати діяльність та ініціативи, які спрямовані на розвиток культурної, етнічної та релігійної різноманітності, а також на інтеграцію жителів Кракова та іноземців, встановила звання «Краківський посол мультикультуралізму», яке присвоюється особі або організації, що виступають за міжкультурний діалог у Кракові.

11 лютого цього року розпочався прийом заявок кандидатів на звання «Краківський посол мультикультуралізму» за 2020 рік.

Відповідно до постанови № III/31/18 Краківської міської ради від 19 грудня 2018 року про присвоєння звання "Краківський посол мультикультуралізму” нагорода може бути присуджена фізичним або юридичним особам, таким як: неурядова організація організація, установа, компанія, неформальна група.

Звання «Краківський посол мультикультуралізму» присуджується президентом міста Кракова після затвердження членами Капітули мультикультуралізму, щорічно за попередній календарний рік.

Члени Капітули мультикультуралізму призначаються щороку розпорядженням президента міста Кракова згідно з постановою № III/31/18 Краківської міської ради від 19 грудня 2018 року.

Кінцевий термін подання заявок на конкурс - 12 березня 2021 року.

Заявки кандидатів на звання «Краківський посол мультикультуралізму» слід подавати:

 • У традиційному форматі - шляхом подання підписаної заявки до урни для листування за місцем роботи Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Краківської міської ради - вул. Декерта (ul. Dekerta) 24, 30-703 Краків; урна для листування знаходиться на першому поверсі будівлі, поруч із стійкою реєстрації;
 • В електронному форматі - надіславши скан підписаної заявки та її версію у відкритому файлі на електронну адресу Департаменту: sz.umk@um.krakow.pl.

Додаткова інформація про конкурс, а також форми заявок доступні в Інформаційному бюлетені міста Кракова; детальну інформацію можна також отримати за телефонами: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Переможці конкурсу отримають право носити звання «Краківський посол мультикультуралізму» та статуетку різнокольорового  Лайконика - символа проекту.

Додатково переможці будуть вшановані шляхом включення до почесного списку «Краківських послів мультикультуралізму», а їх прізвища / назва організації будуть згадані в публікаціях міста Кракова присвяченних темі мультикультуралізму. 

Коментарі:

 1. Будь-яка особа або організація, яка вважає це виправданим, має право подати заявку і таким чином запропонувати кандидата на звання «Краківський посол мультикультуралізму» за 2020 рік.
 2. Заявник не може одночасно бути кандидатом на звання.
 3. До заявки можна залучити додаткову документацію, яку заявник вважає корисною для роботи Капітули мультикультуралізму.

Форма заявки кандидата / кандидатки або юридичної особи на звання КРАКІВСЬКИЙ ПОСОЛ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ  AD 2020.

Документ лише для ознайомлення - подайте заявку польською мовою.

DOC  PDF


RU

Краковский посол мультикультурализма AD 2020 – приём заявок на конкурс

В декабре 2018 года Городской совет Кракова, руководствуясь намерением поддерживать деятельность и инициативы направленные на продвижение культурного, этнического и религиозного разнообразия, а также на интеграцию жителей Кракова и среды иностранцев, учредил титул «Краковский посол мультикультурализма», который присуждаеться лицам или субъектам выступающим за продвижение межкультурного диалога в Кракове.

11 февраля текущего года стартовал приём заявок кандидатов на титул «Краковский посол мультикультурализма AD 2020».

Согласно с постановлением № III/31/18 Городского совета Кракова от 19 декабря 2018 года об учреждении титула „Краковский посол мультикультурализма”, это звание может быть присуждено так физическим как и юридическим лицам, таким как: неправительственная организация, учреждение, компания, неформальная группа.

Титул «Краковский посол мультикультурализма» присуждается мэром города Кракова по поощрению со стороны Капитулы мультикультурализма, ежегодно во втором квартале за предыдущий год.

Состав Капитулы мультикультурализма назначается ежегодно распоряжением мэра города Кракова на основании постановления № III/31/18 Ггородского совета Кракова от 19 декабря 2018 года.

Крайний срок подачи заявок - 12 марта 2021 года.

Заявку кандидата на титул «Краковский посол мультикультурализма» можно подавать:

 • В традиционном формате - доставив подписанный бланк заявки в Департамент социальной политики и здравоохранения мэрии города Кракова, по адресу: ул. Декерта (ul. Dekerta) 24, 30-703 Краков; заявку следует поместить в урну для бумажной корреспонденции, которая находится на первом этаже здания, рядом со стойкой администратора;
 • В электронном формате - отправив скан подписанной заявки вместе с её редактируемой версией на адрес электронной почты Департамента: sz.umk@um.krakow.pl.

Дополнительная информация о конкурсе, а также формы заявок доступны в Бюллетене общественной информации города Кракова; подробную информацию можно также получить по телефонам: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Победители конкурса получат почётные статуэтки в виде разноцветного Лайконика – символа проекта.

Фамилии / названия организаций-призёров будут также указаны в качестве обладателей титула «Краковский посол мультикультурализма» в городских публикациях по теме продвижения  межкультурного диалога в Кракове.

Комментарии:

 1. Каждый субъект, который считает такую ​​заявку обоснованной, имеет право выставить кандидата на звание «Краковского посла мультикультурализма».
 2. Заявитель не может быть одновременно кандидатом на титул.
 3. К заявке могут быть приложены дополнительные документы, которые заявитель сочтет полезными для работы Капитулы мультикультурализма, которая выбирает победителей конкурса.

Форма заявки кандидата / кандидатки или юридического лица на получение титула КРАКОВСКИЙ ПОСОЛ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА AD 2020.

Документ носит исключительно информационный характер - подайте заявку на польском языке.

DOC  PDF


DE

Krakauer Botschafter der Multikulturalität A.D. 2020 - Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen

Um Aktivitäten und Initiativen zu unterstützen, die auf Förderung der kulturellen, ethnischen, religiösen Vielfalt und der Integration der Einwohner Krakaus und ausländischer Gemeinschaften abzielen - hat der Krakauer Stadtrat im Dezember 2018 beschlossen, den Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität "an Personen oder Einrichtungen zu verleihen, die sich für den interkulturellen Dialog in Krakau einsetzen.

Am 11. Februar dieses Jahres begann die Anmeldung der Bewerber um den Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität " A.D. 2020.

Laut Beschluss Nr. III/31/18 des Krakauer Stadtrates vom 19. Dezember 2018 über die Verleihung des Titels „Krakauer Botschafter der Multikulturalität" kann die Auszeichnung an natürliche oder juristische Personen, wie z.B. Nichtregierungsorganisationen, Institutionen, Unternehmen, informelle Gruppen verliehen werden.

Der Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität” wird vom Präsidenten der Stadt Krakau auf Antrag der Jury für Multikulturalität jährlich für das vorangegangene Kalenderjahr verliehen.

Die Jury für Multikulturalität wird jährlich durch die Verordnung des Präsidenten der Stadt Krakau auf der Grundlage des Beschlusses Nr. III/31/18 des Krakauer Stadtrates vom 19. Dezember 2018 ernannt.

Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen endet am 12. März 2021.

Bewerbungen um den Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität" sollten eingereicht werden:

 • durch Einwurf des unterschriebenen Antrags in den Briefkasten des Amtes für Sozialpolitik und Gesundheit der Stadt Krakau - ul. Dekerta 24, 30-703 Krakau – der Hausbriefkasten befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes, neben dem Empfang;
 • indem Sie einen Scan des unterschriebenen Antrags samt einer editierbaren Version des Antrags an die E-Mail-Adresse der Amtes senden: sz.umk@um.krakow.pl.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie Anmeldeformulare finden Sie im Bulletin für öffentiche Informationen (Biuletyn Informacji Publicznej). Ausführliche Informationen können auch telefonisch erfragt werden: +48 12 616 78 08, +48 12 616 78 21.

Die Gewinner des Titels erhalten einen Preis in Form eines traditionellen, bunten Steckenpferdes (Lajkonik).

Die Titelträger können zusätzlich durch ihre Erwähnung als „Krakauer Botschafter der Multikulturalität" in den themenbezogenen Publikationen der Stadt - über Aktivitäten zur Förderung des interkulturellen Dialogs in Krakau - geehrt werden.

Der Stadtpräsident verleiht den/die Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität"
im zweiten Quartal des Jahres für das jeweils vorangegangene Jahr.

Detaillierte Informationen zum Wettbewerb erhalten Sie unter den Telefonnummern:
 +48 12 616 78 08, +48 12 616 78 21

Bemerkungen:

 1. Jeder Antragsteller, der es für begründet hält, hat das Recht, Bewerber für den Titel „Krakauer Botschafter der Multikulturalität " A.D. 2020 vorzuschlagen.
 2. Der Antragsteller kann nicht gleichzeitig Bewerber sein.
 3. Dem Antrag können weitere, zusätzliche Unterlagen beigefügt werden, die der Antragsteller als hilfreich für die Arbeit des Jury für Multikulturalität erachtet.

Anmeldeformular für Bewerber um den Titel Krakauer Botschafter der Multikulturalität A.D. 2020.

Informationsdokument - Antrag auf Polnisch stellen.

DOC  PDF


ES

Embajador del Multiculturalismo en Cracovia 2020 - convocatoria de candidaturas

En diciembre de 2018, el Concejo Municipal de Cracovia estableció el título "Embajador del Multiculturalismo en Cracovia" para apoyar las iniciativas locales que promueven la diversidad cultural, étnica y religiosa, así como la integración de los residentes de Cracovia y las comunidades extranjeras. El título se otorga a personas u organizaciones que trabajan para el diálogo intercultural en Cracovia.

A partir del 11 de febrero se puede nominar candidatos para el título de "Embajador del Multiculturalismo en Cracovia" 2020.

Según la resolución especial (Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”), el premio puede concederse a personas o entidades como: NGOs,  instituciónes, empresas o grupos informales.

El título del Embajador del Multiculturalismo lo otorga el Alcalde de Cracovia a propuesta de la Junta de la Multiculturalidad, en el segundo trimestre de cada año para el año anterior.

La Junta de Multiculturalidad es nombrada anualmente por el Alcalde de Cracovia en virtud de la resolución Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 12 de marzo de 2021:

 • entregando la solicitud firmada en la urna de correspondencia en la oficina del Departamento de Política Social y Salud (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia) del Ayuntamiento de Cracovia - calle Dekerta, 24, 30-703 Cracovia - la urna de correspondencia se encuentra en la planta baja del edificio, junto al mostrador de recepción;
 • enviando un escaneo de la solicitud firmada junto con una versión editable de la misma a la dirección de correo electrónico del Departamento: sz.umk@um.krakow.pl.

En el Boletín de Información Pública (Biuletyn Informacji Publicznej) se puede encontrar información adicional sobre el concurso, así como los formularios de solicitud; también se puede obtener información detallada por teléfono: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Los ganadores del título reciben premios en forma de una colorida estatuilla de Lajkonik.

Además, los Embajadores del Multiculturalismo se mencionan en las publicaciones del Ayuntamiento de Cracovia relativas a las actividades de promoción del diálogo intercultural en la ciudad.

Información adicional:

 1. Cualquier entidad que lo considere legítimo tiene derecho a proponer candidatos para el título de "Embajador del Multiculturalismo en Cracovia" 2020.
 2. El solicitante no puede ser candidato al mismo tiempo.
 3. La solicitud puede ir acompañada de otra documentación adicional que el solicitante considere útil para el trabajo de la Junta de Multiculturalidad.

Formulario de solicitud de candidato/a o entidad para el título de "Embajador del Multiculturalismo en Cracovia" 2020.

Este documento se ha traducido con fines informativos - la solicitud debe presentarse en polaco.

DOC  PDF


IT

Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo A.D. 2020 – presentazione del bando

In dicembre 2018 il Consiglio comunale di Cracovia, motivato dall’intenzione di sostenere l’attività  e le iniziative che hanno per scopo di promuovere la diversità culturale, etnica, confessionale e di integrare gli abitanti di Cracovia ed i gruppi di stranieri, ha stabilito il titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo”, attribuito alle persone oppure ai soggetti che agiscono in favore del dialogo interculturale a Cracovia.

Il 11 febbraio ca. è cominciato il bando al titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo” A.D. 2020

Conformemente alla delibera no III/31/18 del Consiglio comunale di Cracovia del 19 dicembre 2018 sullo stabilimento del titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo”, la nobilitazione può essere attribuita a persone individuali oppure soggetti tali che: organizzazione non governativa, ente, dita, gruppo informale.

Il titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo” è attribuito dal Sindaco di Cracovia su richiesta della Cancelleria del Multiculturalismo, annualmente per l’anno civile precedente.  

La Cancelleria del Multiculturalismo è istituita annualmente con l’Ordinanza del Sindaco di cracovia conformemente alla delibera no III/31/18 del Consiglio comunale di Cracovia del 19 dicembre 2018.

Il termine delle notificazione delle candidature scade il 12 marzo 2021.

Le notificazioni delle candidature al titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo” vanno presentate:

 • Inoltrando la domanda sottoscritta nell’urna per le lettere che si trova nella sede del Servizio della politica sociale e della sanità presso il Comune di Cracovia – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – sul pianoterra, vicino alla ricezione;
 • Inviando la copia elettronica (scan) della domanda sottoscritta con la sua versione modificabile all’indirizzo elettronico del Servizio: sz.umk@um.krakow.pl;

Informazioni supplementari sul concorso, e moduli di candidature sono disponibili nel Bollettino dell’Informazione Pubblica, per ottenere informazioni più detagliate si può telefonare ai numeri: 12 616 78 08, 12 616 78 21

I laureati del titolo ottengono i prezzi in forma della figurina simbolica multicolore di Lajkonik.

I laureati possono essere onorati come titolari („Ambasciatori Cracoviani del Multiculturalismo”) nelle edizioni della Città relative all’attività in favore del dialogo interculturale a Cracovia.

Il Sindaco attribuisce il(i) titolo(i) dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo” nel II trimestre di ogni anno, per l’anno precedente.

Per le informazioni più detagliate si prega di telefonare ai numeri: 12 616 78 08, 12 616 78 21

Note:

 1. Ogni soggetto ha il diritto di notificare le candidature al titolo dell’„Ambasciatore Cracoviano del Multiculturalismo” A.D. 2020.
 2. Il notificatore non può essere allo stesso tempo il candidato.
 3. Si può aggiungere una documentazione supplementare alla notificazione della candidatura, se il notificatore la considera come utile per i lavori della Cancelleria del Multiculturalismo. Sarà presentata alla Cancelleria.  

Modulo di candidatura di Sgre/ra/ soggetto al titolo dell’AMBASCIATORE CRACOVIANO DEL MULTICULTURALISMO A.D. 2020.

SCHEDA INFORMATIVA – PRESENTA LA DOMANDA IN LINGUA POLACCA!

DOC  PDF


FR

Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme A.D. 2020 – communication d’appel à propositions

En décembre 2018 le Conseil municipal de Cracovie, motivée par l’intention de soutenir l’activité et les initiatives qui visent à promouvoir la diversité culturelle, ethnique, confessionnelle qui visent à   ainsi que d’intégrer les habitants de Cracovie et les millieux d’étrangers, a établi le titre «Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme», attribué aux personnes et acteurs qui agissent en faveur du dialogue interculturel à Cracovie.

Le 11 février 2021 on a ouvert la possibilité de notifier les candidatures au titre «Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» A.D. 2020.

Conformément à la délibération no III/31/18 du Conseil municipal de Cracovie du 19 décembre 2018 r. sur l’établissement du titre de «l’Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» , cette nobilitation peut être accordée aux personnes physiques ou acteurs, tels que : organisation non-gouvernementale, institution, société, groupe informel.

Le titre de «l’Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» est accordé par le Maire de Cracovie à la demande de la Chancellerie du Multiculturalisme, annuellement, pour l’année civile précédente.

La Chancellerie du Multiculturalisme est nominée annuellement par Ordonnance du maire de Cracovie, conformément à la délibération no III/31/18 du Conseil municipal de Cracovie du 19 décembre 2018.

La dérogation des notifications des candidatures expire le 12 mars 2021.

Les notifications des candidatures au titre de «l’Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» devraient être déposées:

 • Par le dépôt de la demande souscrite dans l’urne aux lettres au siège du Service de la politique sociale et de la santé de la Mairie de Cracovie - ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – au rez-de-chaussée, près de la réception;
 • Par l’envoi de la copie (scan) de la demande souscrite avec sa version révisable à l’adresse électronique du Service : sz.umk@um.krakow.pl;

Les renseignements suplémentaires sur le concours, ainsi que les formulaires de candidature sont disponibles dans le Bulletin d’Information Publique, pour des informations plus détaillées il est possible de nous contacter sous les numéros de téléphone : 12 616 78 08, 12 616 78 21

Les lauréats du titre obtiennent les prix en forme de la figurine symbolique, multicolore de Lajkonik.

Les lauréats dudit titre peuvent être honorés additionnellement en tant que les titulaires («Ambassadeurs Cracoviens du Multiculturalisme») dans les publications de la Ville  sur l’activité en faveur du dialogue interculturel à Cracovie.

Le Maire accorde le(s) titre(s) de «l’Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» au cours du deuxième trimestre pour l’année précédente.

Pour des renseignements plus détaillés sur le concours il est possible de nous contacter sous les numéros de téléphone : 12 616 78 08, 12 616 78 21

Notes:

 1. Chaque acteur a le droit de notifier les candidatures au titre de «l’Ambassadeur Cracovien du Multiculturalisme» A.D. 2020, s’il le considère comme fondé.
 2. Le notifiant ne peut pas être en même temps le candidat au titre.
 3. Une documentation supplémentaire, considéree par le notifiant comme utile pour les travaux de la Chancellerie du Multiculturalisme,  peut être jointe à la demande. Elle sera présentée à la Chancellerie du Multiculturalisme.

Formulaire de candidature/du candidat, -te, acteur/ au titre de L’AMBASSADEUR CRACOVIEN DU MULTICULTURALISME A.D. 2020

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PRÉSENTE LA DEMANDE EN LANGUE POLONAISE !

DOC PDF

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-02-10
Data aktualizacji: 2021-03-08
Powrót
Znajdź