Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Willa Decjusza, miasto Kraków i UJ witają nową rezydentkę

Instytut Kultury Willa Decjusza przyjął trzecią stypendystkę programu Scholars at Risk – pochodzącą z Ukrainy filolożkę, tłumaczkę, poetkę i krytyczkę literacką, autorkę przeszło 300 publikacji naukowych, dr Olgę Smolnytską.

dr Olga Smolnytska
Fot. Paweł Mazur

W lipcu 2020 roku, IKWD we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim rozpoczął realizację Programu Rezydencji w ramach międzynarodowej sieci Scholars at Risk (SAR). W ramach dwóch pierwszych edycji w Krakowie gościliśmy pochodzących z Turcji: prof. Candana Badema oraz prof. Fulyę Atacan, którzy w wyniku podpisania publicznej petycji wzywającej władze tureckie do wznowienia dialogu z frakcjami z południowo-wschodniej części kraju zostali oskarżeni o zdradę i usunięci z uczelni oraz wykluczeni ze wszystkich publicznych uniwersytetów i urzędów państwowych.

W październiku tego roku zapoczątkowana została trzecia edycja programu, w ramach której pobyt rezydencjalny w Krakowie odbędzie dr Olga Smolnytska, ukraińska filolożka, tłumaczka, poetka i autorka tekstów, zmuszona opuścić Ukrainę z powodu wybuchu wojny.

Przyjęcie nowej, trzeciej już stypendystki SAR, skomentowała dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza: Bardzo nas cieszy możliwość pomocy środowisku naukowemu, szczególnie w tym roku – roku wojny w Ukrainie, wparcie dla ukraińskich badaczy i badaczek, którzy nie mogą kontynuować swojej pracy jest szczególnie ważna. Doktor Olga Smolnytska w Willi Decjusza spotka się z wielokulturowym i interdyscyplinarnym gronem pisarzy, scenariopisarzy, tłumaczy, artystów i mam nadzieję, że to środowisko, na równi z otoczeniem uniwersytetu, będzie dla niej przyjazne i inspirujące.

W czasie swojego pobytu stypendialnego dr Olga Smolnytska będzie miała okazję kontynuować swoją pracę naukową oraz nawiązać współpracę z innymi badaczami, nie tylko z krakowskiego środowiska uniwersyteckiego. Ten aspekt podkreśla prof. Beata Kowalska, Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich (przedstawicielka UJ w SAR):

Naukowy życiorys dr Olgi Smolnytskiej jest naprawdę imponujący. Jest autorką ponad 300 publikacji, laureatką wielu nagród literackich, uznaną tłumaczką. Jej utwory były tłumaczone na język hiszpański, portugalski, niemiecki i angielski. Głęboko wierzę, że jej pobyt w Krakowie będzie owocny intelektualnie nie tylko dla niej, ale uniwersytetu i miasta.

Olga Smolnytska (Ukr. Ольга Олександрівна Смольницька) - ukraińska filolog i filozof, czołowa badaczka Muzeum Literatury-Pomnika Maksyma Rylskiego w Kijowie. Kandydat nauk filozoficznych (ukrainoznawstwo). Naukowczyni, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka, autorka ośmiu ukraińskich książek. ("Anioł nocy" 2009; "Znajdę zmienną kometę" 2009; "Lilie dla Nila" 2012 i in.). Od 2012 roku członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, od 2018 roku członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM); od 2017 roku członkini Ukraińskiego Towarzystwa Kiplinga. Laureatka stypendium im. Andrzeja Szeptyckiego 2021, od 2022 członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Nagrodzona "Skrzydlatym Lewem" (Lwów, 2017) oraz innymi  nagrodami. Autorka ponad 300 publikacji naukowych, jej utwory i poezja są tłumaczone na język hiszpański, portugalski, niemiecki i angielski. Z powodu wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą (2022) zmuszona do opuszczenia Ukrainy. Przebywała czasowo w Szwajcarii. Od października 2022 roku stypendystka programu SAR (Scholars at Risk) realizowanego w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut Kultury Willa Decjusza.

Scholars at Risk (SAR) to międzynarodowa sieć instytucji akademickich i osób, której misją jest ochrona prześladowanych członkiń i członków społeczności uniwersyteckiej oraz promocja wolności akademickiej. Organizując tymczasowe miejsca pracy w instytucjach partnerskich SAR zapewnia bezpieczeństwo zagrożonym akademiczkom i akademikom, świadczy także usługi doradcze dla uczonych i instytucji goszczących, organizuje kampanie na rzecz więzionych czy represjonowanych badaczy i badaczek, monitoruje ataki na społeczność akademicką na całym świecie. W sieci działa 507 uniwersytetów, szkół wyższych i stowarzyszeń w 39 krajach.  Uniwersytet Jagielloński i Instytut Kultury Willa Decjusza dołączyły do sieci w 2020 jako pierwsze i na razie jako jedyne organizacje w Polsce.


[EN] The third edition of Scholars at Risk (SAR) - Villa Decius and Jagiellonian University welcome a new resident!

The Villa Decius Institute for Culture has welcomed its third SAR program grantee - Ukrainian-born philologist, translator, poet and literary critic, author of more than 300 scholarly publications, Olga Smolnytska, PhD.

In July 2020, IKWD, in cooperation with Jagiellonian University, launched the Scholars at Risk (SAR) International Network Residency Program. As part of the first two editions, Krakow hosted Prof. Candan Badem and Prof. Fulyia Atacan, both from Turkey, who, as a result of signing a public petition calling on the Turkish authorities to resume dialogue with factions in the southeastern part of the country, were accused of treason and removed from their universities and excluded from all public universities and government offices.

October saw the launch of the third edition of the program, within the framework of which,  Olga Smolnytska, PhD., a Ukrainian philologist, translator, poet and lyricist who was forced to leave Ukraine due to the outbreak of war, will hold a residency in Krakow.

The acceptance of the new third SAR grantee was commented on by Dominika Kasprowicz, PhD, Professor of the Jagiellonian University, Director of the Villa Decius Institute for Culture: We are very pleased to have the opportunity to help the scientific community, especially in this year - the year of war in Ukraine, support for Ukrainian scholars and researchers who cannot continue their work is especially important. Olga Smolnytska, PhD., at Villa Decius will meet a multicultural and interdisciplinary group of writers, screenwriters, translators, artists, and I hope that this environment, on par with the university environment, will be welcoming and inspiring to her.

During her fellowship stay, Olga Smolnytska, PhD. will have the opportunity to continue her scientific work and establish cooperation with other researchers, not only from the Krakow university community. This aspect is emphasized by Prof. Beata Kowalska, Spokesperson for Academic Rights and Values (UJ representative at SAR):

Olga Smolnytska's academic resume is truly impressive. She is the author of more than 300 publications, winner of numerous literary prizes, and an acclaimed translator. Her works have been translated into Spanish, Portuguese, German and English. I firmly believe that her stay in Krakow will be intellectually fruitful not only for her, but for the university and the city.

Olga Smolnytska (Ukr. Ольга Олександрівна Смольницька) – Ukrainian philologist and philosopher, Leading Researcher of Maxim Rylsky Literature-Memorial Museum in Kyiv. Candidate of philosophical sciences (Ukrainian Studies). Scientist (scholar), writer, translator and literary critic, the author of eight Ukrainian books. (“The Angel of the Night” 2009; “I Shall Find Changeable Comet” 2009; “Lilies for Nila” 2012 etc.). Since 2012 member of National Union of Ukrainian Writers, since 2018 member of the International Council of Museums (ICOM); since 2017 member of the Ukrainian Kipling Society. Winner of the Andrey Sheptytsky Stipend 2021, since 2022 member of the Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Winner of the "Winged Lion" prose prize (Lviv, 2017) and other competitions and prizes. Author of more than 300 scientific publications, her works and poetry are translated into Spanish, Portuguese, German and English. Due to the outbreak of war between Russia and Ukraine (2022) forced to delay her residence. She is staying for a temporary stay in Switzerland. From October 2022, a scholarship holder of the SAR (Scholars at Risk) program implemented in Krakow, Poland, by the Jagiellonian University and the Villa Decius Institute for Culture.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-11-15
Data aktualizacji: 2022-11-15
Powrót
Znajdź