Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wielokulturowo i wielozadaniowo [EN/UA/RU]

Zapraszamy do przeczytania o tym, co się wydarzyło w Centrum Wielokulturowym w 2022 roku.

Zdjęcie zespołu fundacji Internationaler Bund Polska
Fot. Fundacja Internationaler Bund Polska

Informacja operatora Centrum...

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, więc przychodzimy do Was, by opowiedzieć o naszej działalności! Przeczytajcie, jakie działania podjęliśmy, aby uczynić Kraków jeszcze bardziej otwartym miejscem dla wszystkich! Jeśli jeszcze nas nie kojarzycie (chociaż mamy wielką nadzieję, że nasze akcje docierają do coraz większej liczby mieszkańców) to słowem wstępu: Centrum Wielokulturowe (CW) działa w Krakowie od marca 2021 roku i prowadzone jest przez fundację Internationaler Bund Polska. Za główny cel Centrum stawia sobie pomoc obcokrajowcom w zaaklimatyzowaniu się w nowym dla nich mieście.

Nasz cel chcemy osiągnąć przede wszystkim poprzez organizowanie zajęć z języka polskiego i tworzenie szerokiej oferty kulturalnej, z której nowi mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać. Udzielamy informacji na temat warunków życia w Krakowie, pracy i edukacji, skupiamy się także na aspekcie społecznym – CW jest miejscem spotkań dla wielu obcokrajowców, gdzie mogą poznać znajomych i nawiązać relacje w nowym miejscu zamieszkania. Centrum daje obcokrajowcom bezpieczną przestrzeń by mogli przedstawić innym swoją historię, kulturę, kuchnię, a na zasadach wymiany kulturowej poznawać również polskie zwyczaje i tradycje. Chętni do podzielenia się doświadczeniami zapraszają na śniadania wielokulturowe poprzedzone warsztatami kulinarnymi z cyklu ‘Kuchnia Różnorodności”. Dla ciekawych miasta organizowane są spacery turystyczne, w ramach których spacerowaliśmy po Nowej Hucie, Żydowskim Kazimierzu, Starym Mieście, a 11 listopada odbyliśmy niepodległościowy spacer połączony z wizytą w Muzeum Podgórza.

- Dbamy również o integrację mieszkańców Krakowa z osobami zza granicy, które mieszkają w mieście na stałe. Poprzez szereg różnych działań włączających, angażujemy obcokrajowców w prezentację kultur, z których pochodzą. Osoby zaangażowane w pracę Centrum koordynują konferencje oraz lokalne spotkania, gdzie wypracowywane są polityki równościowe, które przekładają się na polepszenie sytuacji migrantów i uchodźców na rynku pracy. Ważną rolę, odgrywają konferencje oraz seminaria. - podkreśla koordynatorka Centrum Wielokulturowego.

Centrum wspiera rozmaite zbiórki, akcje pomocowe i edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Wciąż dokładamy starań, aby było bezpiecznym miejscem dla każdego na spotkania, dyskusję i wymianę poglądów!

Rok 2022 był dla nas rokiem szczególnym, ponieważ z powodu wojny w Ukrainie Centrum Wielokulturowe musiało wyjść naprzeciw nowej sytuacji w mieście i rozpocząć działania wspierające na ogromną skalę. Koordynatorzy i Wolontariusze dołożyli wszelkich starań, żeby ułatwić naszym sąsiadom zaaklimatyzowanie oraz odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Od początku kryzysu uchodźczego Centrum Wielokulturowe wspiera magazyn z pomocą humanitarną, znajdujący się przy alei Daszyńskiego 16, a także Szafę Dobra, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać odzież i inne produkty pierwszej potrzeby. Oba punkty są prowadzone i zarządzane przez Fundację IB Polska. Jeśli jesteście zainteresowani wolontariatem w Szafie Dobra (os. Górali 8 lub Śniadeckich 3) to cały czas działamy i chętnie powitamy nowe zaangażowane osoby! - mówi Agnieszka Skibińska, koordynatorka wolontariatu.

Kolejną inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebom osób uciekających przed wojną są darmowe kursy języka polskiego oraz kursy wsparcia kobiet na rynku pracy. W tym celu ruszyliśmy z serią wydarzeń, pomagających kobietom poczuć się pewnie, a były to między innymi warsztaty z pisania CV oraz wykonanie profesjonalnych zdjęć, które można dołączyć do życiorysu. Dbamy również o samopoczucie najmłodszych, którzy przybyli do Krakowa. Żeby umilić im spędzony tutaj czas, zorganizowaliśmy m.in. dwie edycje warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy: warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne, które odbyły się w Kamienicy Szarej oraz zajęcia z prof. Lidą Nedilsky, socjolożką i etnografką, w ramach których dzieci zwiedziły muzeum Podgórza oraz Rynek Podziemny. Dzięki temu miały okazję lepiej poznać Kraków oraz naładować się pozytywnymi wrażeniami z artystycznych aktywności!

W trosce o sytuację młodzieży zorganizowaliśmy dla nauczycieli szkolenie pod hasłem “Otwarta Szkoła”. Miało ono przybliżyć wyzwania stojące przed nauczycielami w związku z pracą z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.

W ramach Centrum Wielokulturowego działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. To tam osoby zainteresowane uzyskują rzetelne informacje dotyczące warunków legalnego osiedlania się w Polsce, procedur otrzymywania ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego. Punkt informacyjny zapewnia również wsparcie psychologiczne, porady prawne, zawodowe oraz pomoc w dopełnianiu procedur związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Działania tego typu okazały się szczególnie ważne i potrzebne w obliczu kryzysu uchodźczego związanego z wojną w Ukrainie.

Warto zaznaczyć, że Punkt Informacyjny jest otwarty na przedstawicieli wszystkich mniejszości i narodowości i każdy otrzyma tam taką samą pomoc! Więcej informacji na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego znajdziecie na stronie: https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

Jeśli powyższe inicjatywy zachęciły Was do współpracy z Centrum Wielokulturowym i wspólnej organizacji wydarzeń bądź uzyskania patronatu, piszcie śmiało na naszego Facebooka (https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk/) i Instagrama! (https://www.instagram.com/centrumwielokulturowekrk/). Możecie również zgłosić się do nas w celu promocji Waszych wydarzeń na kanałach społecznościowych Centrum! Zachęcamy wszystkich chętnych do zostania Wolontariuszami, żebyśmy w Nowym Roku mogli dalej współtworzyć otwarty i przyjazny Kraków :)

Koordynator Centrum Wielokulturowego jest do Waszej dyspozycji we wtorki w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w czwartki od 14:00 do 18:00 w biurze przy al. Daszyńskiego 22.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 517 448 487

Projekt Centrum Wielokulturowe współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Kraków. Głównymi operatorami są Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja Zustricz. Partnerami współprowadzącymi działania Centrum są organizacje: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Krakow Expats Directory, Salam lab, UAinKrakow, Fundacja Widowisk Masowych.


EN

MULTICULTURAL AND MULTIFUNCTIONAL
What happened at the Multicultural Centre in 2022?

As the end of the year is coming so fast, we want to tell you about our activities! Read what we have done to make Krakow an even more open place for everyone! If you don't already know us (although we very much hope that our actions are reaching more and more of the population), a word of introduction: The Multicultural Centre (CW) has been operating in Krakow since March 2021 and is run by the Internationaler Bund Polska Foundation. The main goal of the Centre is to help foreigners acclimatise to a city that is new to them.

We aim to achieve our goal primarily by organising Polish language classes and creating a wide cultural offer from which new residents of Krakow can benefit. We provide information about living conditions in Krakow, about work and education, and we also focus on the social aspect - CW is a meeting place for many foreigners, where they can meet friends and establish relationships in their new place of residence. The centre provides a safe space for foreigners to introduce others to their history, culture, cuisine, and to learn about Polish customs and traditions on the basis of cultural exchange. Those wishing to share their experiences are invited to multicultural breakfasts preceded by culinary workshops in the 'Cuisine of Diversity' series. For those curious about the city, tourist walks are organised, as part of which we strolled through Nowa Huta, Jewish Kazimierz and the Old Town, and on the 11th of November we took an independence walk combined with a visit to the Podgórze Museum.

- We also take care to integrate the people of Krakow with those from abroad who live in the city permanently. Through a variety of inclusive activities, we involve foreigners in presenting the cultures they come from. Those involved in the Centre's work coordinate conferences and local meetings, where equality policies are developed that translate into improvements in the labour market situation of migrants and refugees. Conferences and seminars play an important role. - emphasises the coordinator of the Multicultural Centre.

The Centre supports a variety of collections, outreach and educational events aimed at a wide audience. We continue to strive to make it a safe place for everyone to meet, discuss and exchange ideas!

The year 2022 was a special year for us because, due to the war in Ukraine, the Multicultural Centre had to meet the new situation in the city and launch support activities on a huge scale. The coordinators and volunteers did their best to help our neighbours acclimatise and find their way in the new reality.

- Since the beginning of the refugee crisis, the Multicultural Centre has supported the humanitarian aid warehouse located at Daszyńskiego 16 Avenue, as well as Szafa Dobra, where Ukrainian refugees can receive clothing and other necessary items. Both points are run and managed by the IB Poland Foundation. If you are interested in volunteering at the Szafa Dobra (os. Górali 8 or Śniadeckich 3), we are still active and would be happy to welcome new volunteers! - says Agnieszka Skibińska, volunteer coordinator.

Another initiative to meet the needs of those fleeing the war is free Polish language courses and courses to support women in the labour market. To this end, we have launched a series of events to help women feel confident, including workshops on CV writing and taking professional photos to attach to a CV. We also took care of the wellbeing of the youngest visitors to Krakow. To make their time here more pleasant, we organised, among other things, two editions of workshops for children and young people from Ukraine: art workshops, a photography workshop held in the Grey House and activities with Professor Lida Nedilsky, a sociologist and ethnographer, as part of which the children visited the Podgórze Museum and the Underground Market. This gave them the opportunity to get to know Krakow better and to recharge themselves with positive impressions from the artistic activities!

Out of concern for the situation of young people, we organised a training course for teachers called 'Open School'. The aim was to familiarise teachers with the challenges of working with pupils with a migrant background.

As part of the Multicultural Centre, operates an Information Point for Foreigners in Krakow. There, interested persons could obtain reliable information concerning the conditions of legal settlement in Poland, procedures for obtaining social or health insurance. The Information Point also provides psychological support, legal and professional advice and assistance in completing procedures related to the education of children and young people. Activities of this type have proved particularly important and necessary in the face of the refugee crisis related to the war in Ukraine.

It is worth noting that the Information Point is open to representatives of all minorities and nationalities, and everyone will receive the same assistance there! You will find more information about the functioning of the Information Point on the website: https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

If the above initiatives have encouraged you to cooperate with the Multicultural Centre and co-organise events or obtain patronage, please write on our Facebook (https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk/) and Instagram! (https://www.instagram.com/centrumwielokulturowekrk/). You can also volunteer to promote your events on the Centre's social channels! We encourage everyone to become Volunteers so that we can continue to co-create an open and friendly Krakow in the New Year :)

The Multicultural Centre coordinator is at your disposal on Tuesdays from 10 a.m. to 2 p.m.) and Thursdays from 2 p.m. to 6 p.m. in the office at Daszyńskiego 22 Avenue.

Should you have any questions, please feel free to contact us at: +48 517 448 487

The Multicultural Centre project is co-financed by the Municipality of Krakow. The main operators are the Internationaler Bund Foundation Poland and the Zustricz Foundation. Co-operating partners in the Centre's activities are the organisations: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Krakow Expats Directory, Salam lab, UAinKrakow, Fundacja Widowisk Masowych.


UA

МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ ТА МНОГОЗАДАЧНІСТЬ
Що відбувалося в Мультикультурному центрі у 2022 році?

Наближається кінець року, тож ми приходимо до вас, щоб розповісти про нашу діяльність! Прочитайте, що ми зробили, щоб Краків став ще більш відкритим місцем для всіх! Якщо ви ще не знаєте нас (хоча ми дуже сподіваємося, що наші дії охоплять все більше і більше мешканців), коротко: Centrum Multicultural (CW) працює в Кракові з березня 2021 року і керується фундацією Internationaler Bund Polska. Основна мета Центру – допомогти іноземцям акліматизуватися у новому для них місті.

Ми хочемо досягти нашої мети, перш за все, організовуючи уроки польської мови та створюючи широку культурну пропозицію, якою зможуть скористатися нові жителі Кракова. Ми надаємо інформацію про умови життя в Кракові, роботу та навчання, ми також акцентуємо увагу на соціальному аспекті - CW є місцем зустрічі для багатьох іноземців, де вони можуть зустрітися з друзями та налагодити стосунки у новому місці проживання. Центр дає іноземцям безпечний простір, щоб представити іншим свою історію, культуру, кухню, а також дізнатися про польські звичаї та традиції на основі культурного обміну. Бажаючих поділитися досвідом запрошуємо на мультикультурні сніданки, а перед ними – кулінарні майстер-класи з циклу «Кухня різноманітності». Для тих, хто цікавиться містом, організовуються туристичні прогулянки, під час яких ми гуляли Новою Гутою, єврейським Казімєжем, Старим містом, а 11 листопада ми здійснили Прогулянку незалежності, поєднану з відвідуванням музею Підґуже.

Ми також дбаємо про інтеграцію мешканців Кракова з людьми з-за кордону, які постійно проживають у місті. Завдяки низці різноманітних інклюзивних заходів ми залучаємо іноземців до представлення культур, з яких вони походять. Люди, залучені до роботи Центру, координують конференції та місцеві зустрічі, на яких розробляються політики рівності, що призводить до покращення становища мігрантів та біженців на ринку праці. Важливу роль відіграють конференції та семінари. – наголошує координатор Мультикультурного центру.

Центр підтримує різноманітні збори, допомогу та просвітницькі кампанії, адресовані широкому колу отримувачів. Ми як і раніше робимо все можливе, щоб створити безпечне місце для зустрічей, обговорень і обміну думками!

2022 рік був для нас особливим, оскільки через війну в Україні Мультикультурний центр був змушений зустрітися з новою ситуацією в місті та розпочати масштабну підтримку. Координатори та волонтери доклали максимум зусиль, щоб допомогти нашим сусідам освоїтися та знайти себе в нових реаліях.

Від початку кризи біженців Мультикультурний центр підтримує склад гуманітарної допомоги, розташований за адресою Aleja Daszyńskiego 16, а також Szafa Dobra, де біженці з України можуть отримати одяг та інші речі першої необхідності. Обидва пункти веде та управляє Фундація IB Polska. Якщо ви зацікавлені у волонтерстві на Szafie Dobra ( Górali 8 або Śniadeckich 3), ми все ще активні та будемо раді вітати нових відданих людей! – каже координатор волонтерів Аґнєшка Скібінська.

Ще одна ініціатива, яка відповідає потребам людей, які тікають від війни, – безкоштовні курси польської мови та курси підтримки жінок на ринку праці. З цією метою ми запустили серію заходів, щоб допомогти жінкам почуватися впевнено, і це були, серед іншого, майстер-класи з написання резюме та професійних фотографій, які можна прикріпити до свого резюме! Дбаємо також про добробут найменших, які приїхали до Кракова. Щоб зробити їхнє перебування тут приємнішим, ми організували, серед іншого, два видання майстер-класів для дітей та молоді з України: мистецькі майстерні, майстер-класи фотографії, які відбулися в Кам'яниці Шара та заняття з проф. Лідою Недільською, соціологом та етнографом, під час якого діти відвідали Подґузький музей та Підземний ринок. Завдяки цьому вони мали можливість ближче познайомитися з Краковом та зарядитися позитивними враженнями від мистецької діяльності!

Турбуючись про становище молоді, ми організували тренінг для вчителів під гаслом «Відкрита школа». Він мав наблизити виклики, з якими стикаються викладачі у зв’язку з роботою зі студентами з міграційним досвідом.

У складі Мультикультурного центру в Кракові діє Пункт інформації для іноземців. Саме там зацікавлені особи отримують достовірну інформацію про умови легального поселення в Польщі, порядок отримання соціального та медичного страхування. Інформаційний пункт також надає психологічну підтримку, юридичні та професійні консультації та допомогу в проходженні процедур, пов’язаних з навчанням дітей та молоді. Подібні дії виявилися особливо важливими та потрібними в умовах кризи біженців, пов’язаної з війною в Україні.

Варто зазначити, що Інформаційний пункт відкритий для представників усіх меншин та національностей і кожен отримає однакову допомогу! Більше інформації про функціонування Інформаційного пункту можна знайти за посиланням: https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

Якщо вищезазначені ініціативи надихнули вас до співпраці з Мультикультурним центром та спільної організації заходів чи отримання патронату, сміливо пишіть на наші Facebook ( https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk/ ) та Instagram! ( https://www.instagram.com/centrumwielokulturowekrk/ ). Ви також можете зв’язатися з нами для просування ваших заходів у соціальних мережах Центру! Заохочуємо всіх бажаючих стати Волонтерами, щоб у Новому році ми могли продовжувати спільно творити відкритий та дружній Краків :)

Координатор мультикультурного центру до ваших послуг у вівторок з 10:00 до 14:00 та в четвер з 14:00 до 18:00 в офісі за адресою вул. Daszyńskiego 22.

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь за телефоном: +48 517 448 487

Проект «Мультикультурний центр» співфінансує муніципалітет міста Кракова. Основними операторами є Internationaler Bund Polska Foundation та Фундація Зустріч . Партнерами, які спільно ведуть діяльність Центру, є наступні організації: Центр правової допомоги Галина Нєць , Інститут культури Вілла Деціуша , Довідник експатів Кракова , Салам лабораторія , UAinKrakow , Фундація масових вистав.


RU

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Что произошло в Мультикультурном центре в 2022 году?

Конец года стремительно приближается, поэтому мы пришли к вам, чтобы рассказать о нашей деятельности! Узнайте, какие мероприятия мы провели, чтобы сделать Краков еще более открытым и доступным местом для всех! Если вы нас еще не знаете (хотя мы очень надеемся, что наши действия охватывают все больше и больше населения), вкратце о нас: Мультикультурный центр (CW) действует в Кракове с марта 2021 года и управляется фондом Internationaler Bund Polska. Основная цель Центра - помочь иностранцам акклиматизироваться в новом для них городе.

Мы стремимся достичь нашей цели, прежде всего, путем организации занятий по польскому языку и создания широкого культурного предложения, которым могут воспользоваться новички в Кракове. Мы предоставляем информацию об условиях жизни в Кракове, работе и образовании, а также уделяем внимание социальному аспекту - CW является местом встречи для многих иностранцев, где они могут встретить друзей и наладить отношения на новом месте жительства. Центр предоставляет безопасное пространство для иностранцев, где они могут знакомить других со своей историей, культурой, кухней, а также узнавать о польских обычаях и традициях посредством культурного обмена. Желающие поделиться своим опытом приглашаются на мультикультурные завтраки, которым предшествуют кулинарные мастер-классы из серии "Кухня разнообразия". Для тех, кто интересуется городом, организуются туристические прогулки, в рамках которых мы гуляли по Новой Хуте, еврейскому Казимежу и Старому городу, а 11 ноября мы провели прогулку о независимости в сочетании с посещением музея Подгуже.

- Мы также заботимся о том, чтобы интегрировать жителей Кракова с теми иностранцами, которые постоянно живут в городе. С помощью различных инклюзивных мероприятий мы привлекаем иностранцев к представлению культур, из которых они родом. Те, кто участвует в работе Центра, координируют конференции и местные встречи, на которых разрабатывается политика равенства, воплощающаяся в улучшении положения мигрантов и беженцев на рынке труда. Важную роль играют конференции и семинары. - подчеркивает координатор Мультикультурного центра.

Центр поддерживает разнообразные коллекции, просветительские и образовательные мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы сделать его безопасным местом для всех, где можно встретиться, обсудить и обменяться идеями!

2022 год был для нас особенным, потому что из-за войны в Украине Мультикультурному центру пришлось соответствовать новой ситуации в городе и начать деятельность по поддержке в огромных масштабах. Координаторы и волонтеры сделали все возможное, чтобы помочь нашим соседям акклиматизироваться и найти свой путь в новой реальности.

С начала кризиса беженцев Мультикультурный центр поддерживает склад гуманитарной помощи, расположенный на проспекте Дашиньского, 16, а также "Шкаф Добра", где украинские беженцы могут получить одежду и другие предметы первой необходимости. Оба пункта находятся в ведении и управлении Фонда IB Polska. Если вы заинтересованы в волонтерской деятельности в Szafa Dobra (ос. Górali 8 или Śniadeckich 3), мы всё ещё активны и будем рады новым целеустремленным людям! - говорит Агнешка Скибиньска, координатор волонтеров.

Еще одной инициативой, направленной на удовлетворение потребностей людей, бегущих от войны, являются бесплатные курсы польского языка и курсы по поддержке женщин на рынке труда. С этой целью мы начали серию мероприятий, чтобы помочь женщинам чувствовать себя уверенно, и в их число вошли семинары по составлению резюме и созданию профессиональных фотографий для приложения к резюме. Мы также позаботились о благополучии самых маленьких посетителей Кракова. Чтобы сделать их пребывание здесь более приятным, мы организовали, в частности, два выпуска семинаров для детей и молодежи из Украины: художественные мастерские, фотомастерскую в Сером доме и занятия с профессором Лидой Недильской, социологом и этнографом, в рамках которых дети посетили музей Подгуже и подземную рыночную площадь. Это дало им возможность лучше узнать Краков и зарядиться положительными впечатлениями от творческой деятельности!

Для того чтобы позаботиться о положении молодежи, мы организовали тренинг для учителей под девизом "Открытая школа".  Цель заключалась в том, чтобы ознакомить учителей с проблемами работы с учениками-мигрантами.

В рамках Мультикультурного центра существует Информационный пункт для иностранцев в Кракове. Именно там заинтересованные лица получают достоверную информацию об условиях легального проживания в Польше, о процедурах получения социального или медицинского страхования. Информационный пункт также предоставляет психологическую поддержку, юридические и профессиональные консультации и помощь в прохождении процедур, связанных с образованием детей и подростков. Деятельность такого рода оказалась особенно важной и необходимой в условиях кризиса беженцев, связанного с войной в Украине.

Стоит отметить, что информационный пункт открыт для представителей всех меньшинств и национальностей, и каждый получит там одинаковую помощь! Более подробную информацию о работе Информационного пункта вы найдете на сайте: https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с Мультикультурным центром и совместной организации мероприятий или стать меценатом, пожалуйста, пишите нам на Facebook (https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk/) и Instagram! (https://www.instagram.com/centrumwielokulturowekrk/). Вы также можете обратиться к нам с просьбой рекламировать ваши мероприятия на социальных каналах Центра! Мы призываем всех желающих стать волонтерами, чтобы в новом году мы могли продолжить совместное создание открытого и дружелюбного Кракова :)

Координатор Мультикультурного центра доступен для вас по вторникам с 10.00 до 14.00) и четвергам с 14.00 до 18.00 в офисе по адресу проспект Дашиньского, 22.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: +48 517 448 487

Проект Мультикультурного центра софинансируется муниципалитетом Кракова. Основными операторами являются Фонд Internationaler Bund Polska и Фонд Zustricz. Партнерами по сотрудничеству в деятельности Центра являются организации: Центр юридической помощи имени Галины Неч, Институт культуры имени Виллы Дециуша, Справочник экспатов Кракова, лаборатория Salam Lab, UAinKrakow, Фонд Mass Spectacle.

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-12-30
Data aktualizacji: 2022-12-30
Powrót
Znajdź