Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym [UA]

Od 1 marca weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Fot. pixabay.com

Nowelizacja reguluje m.in. sprawy związane z pomocą uchodźcom w miejscach zbiorowego zakwaterowania wprowadzając pokrywanie przez nich części kosztów utrzymania (art. 12 Ustawy)

W związku z wprowadzonymi zapisami w Ustawie, wojewoda oraz inne podmioty mogą zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na: zakwaterowaniu oraz zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, w przypadku posiadania numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, na rzecz podmiotu realizującego usługi w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.

 • Od 1 marca 2023 roku uchodźcy, którzy będą w Polsce ponad 120 dni (licząc od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), będą musieli pokryć 50 proc. kosztów takiej pomocy - jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.
 • Od 1 maja 2023 roku uchodźcy, których pobyt w Polsce przekroczy 180 dni (licząc od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), będą pokrywać 75 proc. kosztów pomocy - nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Ponadto uchodźcy, aby korzystać z miejsc zbiorowego zakwaterowania powyżej 120 dni pobytu, będą musieli mieć numer PESEL.

Zgodnie z zapisami Ustawa (w ust. 17c) wprowadza możliwość zwolnienia z częściowych opłat za pobyt w miejscach zakwaterowania przez osoby wskazane w tym przepisie.

Kosztów pomocy nie będą musiały pokrywać osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni), kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, opiekunowie osób niepełnosprawnych, opiekunowie tymczasowi ustanowieni do opieki małoletnich, osoby w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej im udział w kosztach zakwaterowania.

Nowela określa również 30-dniowy termin, licząc od dnia przybycia (od dnia pierwszego wjazdu) obywatela Ukrainy na terytorium RP, na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, co będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

Oczywistym jest, że obywatel Ukrainy, chcąc korzystać z tych uprawnień, powinien się legitymować odpowiednimi dokumentami.

Wobec powyższego obywatel Ukrainy, w miesiącu poprzedzającym miesiąc zakwaterowania, powinien dostarczyć podmiotowi, który świadczy usługi zakwaterowania stosowne dokumenty, które pozwolą ustalić prawo do zwolnienia z odpłatności na podstawie obowiązujących przepisów:

 1. osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności (polskie, w języku polskim), stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane wyłącznie na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Polski
 2. osoby, które ukończyły:
  - w przypadku kobiet – 60 rok życia,
  - w przypadku mężczyzn – 65 rok życia – dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia,
 3. kobiety w ciąży – zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę,
 4. osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia – akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 5. osoby, które samotnie sprawują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – oświadczenie potwierdzające ten fakt oraz fakt, że mąż/ partner nie przebywa na terytorium RP,
 6. małoletni – dokument tożsamości,
 7. osoby sprawujące opiekę nad osobami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności – oświadczenie, że obywatel Ukrainy sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną (dotyczy sytuacji, w której osoba niepełnosprawna zamieszkuje w tym samym obiekcie + dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby nad którą sprawowana jest opieka),
 8. opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ust.1 – orzeczenie sądu o powierzeniu opieki tymczasowej nad małoletnim, który przybył na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim lub małoletnim, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
 9. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiające ich udział w kosztach pomocy – dokumenty potwierdzające okoliczności życiowe uniemożliwiające ich udział w kosztach pomocy.

Za udokumentowanie przesłanek do zwolnienia z odpłatności odpowiada obywatel Ukrainy.

Informacje dotyczące warunków zamieszkania obywateli Ukrainy w związku z zmianami wyżej wymienionej ustawy, dostępne są także się w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Ocena sytuacji życiowej warunkująca zwolnienie z odpłatności należy do podmiotu zapewniającego pomoc.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE UCHODŹCÓW. WAŻNE ZMIANY
PDF


UA

1 березня набули чинності зміни до Закону від 13 січня 2023 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деяких інших законів.

Поправка регулює в тому числі питання, пов'язані з наданням допомоги біженцям у місцях колективного розміщення шляхом оплати ними частини вартості за проживання (ст. 12 Закону)

У зв’язку з положеннями Закону воєвода та інші суб’єкти можуть надавати допомогу громадянам України, яка полягає на: розміщенні та забезпеченні колективним харчуванням, у випадку отримання номеру PESEL, а також завчасно покриваючи витрати суб’єкту, який надає проживання та харчування.

 • З 1 березня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів (з моменту першого в’їзду громадянина України на територію Республіки Польща), повинні будуть покривати 50% своїх витрат на таку допомогу - але не більше 40 злотих за особу в день.
 • З 1 травня 2023 року біженці, які перебувають у Польщі понад 180 днів (відраховуючи від дати першого в’їзду громадянина України на територію Республіки Польща), покриватимуть 75% витрат на допомогу – не більше 60 злотих на особу на день.

Крім того, для користування колективним житлом понад 120 днів біженці повинні мати номер PESEL.

Відповідно до положень Закону (у розділі 17c) він вводить можливість звільнення від часткової плати за проживання в житлі осіб, зазначених у цьому положенні.

Витрати на допомогу не доведеться покривати інвалідам, дітям та людям похилого віку (жінки 60 років/чоловіки 65 років), вагітні жінки, особи, які виховують дитину до 12 місяців, опікуни не менше трьох дітей, опікуни за особами з інвалідністю, тимчасові опікуни, призначені для догляду за неповнолітніми, особи в складній життєвій ситуації, що не дозволяє брати участь у витратах на проживання.

Поправка до закону також визначає 30-денний термін, який рахується від дати прибуття (від дати першого в’їзду) громадянина України на територію Республіки Польща, для подання заявки на отримання номеру PESEL, результатом чого є про визнання подальшого перебування громадянина України на території Республіки Польща за легальний.

Очевидно, що громадянин України, який бажає скористатися цими правами, повинен надати відповідні документи.

Отже, громадянин України, у місяці, що передує місяць поселення, має надати суб’єкту, що надає послуги з розміщення відповідні документи, які дозволять визначити право на звільнення від сплати на підставі діючої норми:

 1. інваліди - довідка про інвалідність, ступінь інвалідність або довідка, видана виключно на підставі нормативних документів діючих на території Польщі,
 2. особи, які досягли зазначеного віку: для жінок - 60 років, для чоловіків - 65 років - документ, що посвідчує особу,
 3. вагітні жінки - медична довідка про вагітність,
 4. особи, які виховують дитину до 12 місяців - свідоцтво про народження дитини або інший документ, що підтверджує вік дитини,
 5. особи, які самостійно піклуються про дитину на території Республіки Польща трьох і більше дітей - заява, що підтверджує цей факт та те, що чоловік/ партнер не проживає на території Республіки Польща,
 6. неповнолітні особи - документ, що посвідчує особу,
 7. особи, які здійснюють догляд за особами, які мають посвідчення про інвалідність - заява про те, що доглядає за дитиною громадянин України особа з обмеженими можливостями (відноситься до ситуації, в якій особа з обмеженими можливостями живе в одному будинку)
 8. тимчасові опікуни, встановлені для неповнолітніх, зазначених у ст. 25а пункт 1 - рішення суду про тимчасове піклування неповнолітнього, який прибув на територію Республіки Польща без опіки особи, яка фактично здійснює опіку над ним, або неповнолітнього, який прибув на територію Республіки Польща та був розміщений до прибуття під опіку на території України.
 9. особи, які перебувають у складній життєвій ситуації, що перешкоджає їх участі в оплаті за проживання, - документи, що підтверджують життєві обставини, що перешкоджають їх участі в оплаті.

Відповідальність за документальне підтвердження умов для звільнення від плати несе громадянин України.

Інформація про умови проживання громадян України у зв’язку із внесенням змін до вищезазначеного закону також доступна в колективних закладах розміщення. Оцінка життєвої ситуації, що визначає звільнення від сплати, належить суб'єкту, який надає допомогу.

ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ БІЖЕНЦІВ. ВАЖЛИВІ ЗМІНИ
PDF

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK - Chernomorets Dariia
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-03-06
Data aktualizacji: 2023-03-06
Powrót
Znajdź