Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022 [UA]

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór zgłoszeń kandydatur do nadania tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022
Fot. OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2418/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Honorowy tytuł przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Kapituła Wielokulturowości opiniująca kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” została powołana zarządzeniem nr 1285/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Przy wyborze kandydatur do tytułu Kapituła uwzględnia w szczególności:

 1. okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie;
 2. efekty i zakres działań;
 3. działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe;
 4. różnorodność podejmowanych działań.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego [pdf.] / [doc.] i przekazanie go w następujący sposób:

 • dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B, lub
 • przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl (wpisując w temacie wiadomości: „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”), lub
 • za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa, lub
 • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 30 czerwca br.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 09.

Laureaci tytułu otrzymują wyróżnienie „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości”, według wzoru zaakceptowanego przez Kapitułę Wielokulturowości i mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Uwagi:

 • Każdy kto uzna za zasadne, ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D.2022”.
 • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
 • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.
 • Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego powinny być wypełnione, a kategoria, w której dokonywane jest zgłoszenie wyraźnie zaznaczona, zgonie z instrukcją we wniosku- poprzez zakreślenie odpowiadającej kategorii litery: A lub B.
 • Formularz musi zawierać zgodę kandydata/kandydatki/reprezentanta podmiotu do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022 na udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”

[.PDF] [.DOC]


Zapraszamy do obejrzenia podcastu poświęconego "Krakowskiemu Ambasadorowi Wielokulturowości". O genezie i intencji ustanowienia tytułu, laureatach poprzednich edycji i szczegółach obecnego konkursu rozmawiają Mateusz Płoskonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz Przemysław Walaszczyk z Centrum Kultury Podgórza. Nagranie zrealizowano w ramach cyklu #PodgórzewKulturze. 

UA

Краківський Амбасадор Багатокультурності А.Д. 2022

Мер міста Кракова оголошує конкурс на здобуття звання «Краківський Амбасадор Багатокультурності A.D. 2022». Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня.

Міська рада Кракова, керуючись наміром підтримувати діяльність та ініціативи, спрямовані на сприяння культурному, етнічному та релігійному різноманіттю, а також інтеграції мешканців Кракова та іноземців, заснувала звання «Краківський Амбасадор Багатокультурності », яке присуджується особам або організаціям, які працюють для міжкультурного діалогу в Кракові.


Згідно з резолюцією № LXXXV/2418/22 Краківської міської ради від 25 травня 2022 року про встановлення титулу «Краківський Амбасадор Багатокультурності», відзнакою можуть бути нагороджені такі фізичні та юридичні особи, як: неурядова організація, установа, компанія, неформальна група.

Почесне звання присуджує мер міста Кракова на прохання Капітули баготокультурності щорічно за попередній календарний рік. Капітула Багатокультурності висловлює свою думку щодо кандидатів на титул «Краківський Амбасадор Багатокультурності А.Д. 2022» було створено розпорядженням міського голови міста Кракова від 15 травня 2023 року № 1285/2023.

При відборі кандидатів на звання Капітула враховує, зокрема:

 • період діяльності для міжкультурного діалогу в Кракові;
 • наслідки та масштаби діяльності;
 • інноваційна діяльність та діяльність, що виходить за межі статутних цілей;
 • різноманітність вжитих заходів.

Заявки на звання «Краківський Амбасадор Багатокультурності А.Д. 2022» будуть прийматися згідно формуляра  [pdf.] / [doc.] і надіслати необхідно таким чином:

 • доставка підписаної заяви до місцезнаходження Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Муніципалітет Міста Краків – вул. Dekerta 24, 30–703 Kraków – 3 поверх, секретаріат – кімната № 08/сегмент B, або
 • надіслати скан підписаної заявки разом із редагованою версією документа на електронну адресу: sz.umk@um.krakow.pl (вказавши в темі: „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” ), або
 • через Портал електронних державних послуг міста Кракова, або
 • традиційно, надіславши заявку поштою на адресу: Департамент соціальної політики та охорони здоров’я Муніципалітет міста Краків Департамент багатокультурності, соціальних проектів та політики рівності – вул. Dekerta 24, 30–703 Kraków з приміткою «Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022» (визначальною для дотримання терміну є дата поштового штемпеля, а не дата розміщення листа в поштовій скриньці, якщо дата поштового штемпеля об’єкта оператора пізніша).

Кінцевий термін подання кандидатур – 30 червня цього року.

Додаткова інформація про конкурс, а також форми заявок розміщені в Інформаційному бюлетені, детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 12 616 78 08, 12 616 78 09. Переможці титулу отримують відзнаку « Амбасадор Кракова», затвердженим відділом багатокультурності, і можуть бути додатково відзначені шляхом включення до списку володарів титулу «Багатокультурний Амбасадор Кракова» в публікаціях міста про діяльність міжкультурного діалогу у Кракові.

Коментарі:

 • Кожен, хто вважає це виправданим, має право подати кандидатури на звання «Краківський Амбасадор Багатокультурності A.D.2022».
 • Заявник не може бути одночасно кандидатом на звання. Кандидатська заявка може супроводжуватися іншою додатковою документацією, яку заявник вважає корисною для роботи Капітули Багатокультурності.
 • Усі поля анкети повинні бути заповнені, а категорія, до якої подається заява, повинна бути чітко позначена відповідно до інструкцій у заяві - обведенням літери А або Б, що відповідає категорії.
 • Для участі в конкурсі  анкета повинна містити згоду кандидата/представника суб’єкта на звання Краківського Амбасадора Багатокультурності A.D. 2022.

Анкета кандидата чи організації на звання «Краківський амбасадор мультикультуралізму A.D. 2022"

[.PDF] [.DOC]Запрошуємо до перегляду подкасту «Краківський Амбасадор Багатокультурності». Матеуш Плосконка – заступник директора Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Муніципалітету міста Краків та Пшемислав Валащик з Культурного центру Подгуже розповідають про походження та намір заснування титулу, переможців попередніх видань та подробиці поточного конкурсу. Запис зроблено в рамках циклу  #PodgórzewKulturze.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-06-01
Data aktualizacji: 2023-06-05
Powrót
Znajdź