Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dzień otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie

15 września (piątek) zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, który prowadzi fundacja Internationaler Bund Polska, do siedziby Punktu w Galerii Kazimierz, na ulicy Podgórskiej 34 (wejście od ulicy Rzeźniczej).

W ramach wydarzenia zapraszamy na dyżury specjalistów m.in z takich instytucji jak Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), Państwowa Inspekcja Pracy, Grodzki Urząd Pracy (GUP) i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Stowarzyszenie Mudita, a także dyżury prawnicze z prawnikami Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN).

Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie - grafika promocyjna. Na grafice data i miejsce wydarzenia oraz dwie osoby - konsultantki Punktu.
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie/Adriana Omylak

PL/ENG/UA/RU


Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie!

15 września (piątek) zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, który prowadzi fundacja Internationaler Bund Polska, do siedziby Punktu w Galerii Kazimierz, na ulicy Podgórskiej 34 (wejście od ulicy Rzeźniczej).

W ramach wydarzenia zapraszamy na dyżury specjalistów m.in z takich instytucji jak Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), Państwowa Inspekcja Pracy, Grodzki Urząd Pracy (GUP) i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Stowarzyszenie Mudita, a także dyżury prawnicze z prawnikami Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN).
Pełną listę konsultantów podamy wkrótce!


Plan dnia:

10.00 Krótkie powitanie 

10.10 - 15.30 Dyżury specjalistów


Do zobaczenia niebawem!

 

O Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Krakowie:

To miejsce w którym każdy obcokrajowiec przebywający w Krakowie może otrzymać informacje lub porady dotyczące m.in legalizacji pobytu, edukacji, administracji, spraw urzędowych czy rynku pracy. W Punkcie można umówić się na konsultacje prawne i psychologicznego oraz skorzystać z usługi tłumaczy i asystentów cudzoziemskich. Od maja 2022 roku dyżurują tu także przedstawiciele wielu instytucji udzielający dodatkowych porad specjalistycznych. Harmonogram porad publikowany jest co tydzień. Punkt działa w ramach projektu Centrum Wielokulturowego w Krakowie, finansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

 

Regularne godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek – piątek 9:00-19:00

oraz ostatni weekend miesiąca (sobota i niedziela) 9:00 – 14:00

Kontakt: punkt@open.krakow.pl, nr tel. +48 887 201 598


ENG

Open Day of the Information Point for Foreigners in Krakow!

 

You are cordially invited to the Open Day of the Information Point for Foreigners in Krakow!

 

On September 15 (Friday), we would like to invite you to the Open Day of the Information Point for Foreigners, which is run by the Internationaler Bund Poland foundation, to the Point's headquarters in Kazimierz Gallery, 34 Podgórska Street (entrance from Rzeźnicza Street).

As part of the event, we invite you to the duty hours of specialists from, among others, such institutions as the Provincial Labor Office (WUP), the National Labor Inspectorate, the Grodzki Labor Office (GUP) and the International Organization for Migration (IOM), the Polish Red Cross (PCK), the Mudita Association, as well as legal duty hours with the lawyers of the Halina Nieć Legal Aid Center (CPPHN).

We will provide a full list of consultants soon!

 

Agenda for the day:

10.00 Short welcome 

10.10 - 15.30 Duty of specialists

 

See you soon!

 

About the Information Point for Foreigners in Krakow:

This is a place where every foreigner staying in Krakow can get information or advice on, among other things, legalization of stay, education, administration, official matters or labor market. At the Point, it is possible to arrange legal and psychological consultations, as well as to use the services of translators and foreign assistants. As of May 2022, representatives of a number of institutions are also on duty here to provide additional specialized advice. 

The counseling schedule is published weekly. The Point operates as part of the Multicultural Center in Krakow project, funded by the Municipality of Krakow.

 

Regular opening hours of the Point:

Monday - Friday 9:00-19:00

and the last weekend of the month (Saturday and Sunday) 9:00 - 14:00

 

Contact: punkt@open.krakow.pl, tel. +48 887 201 598


UA

День відкритих дверей Інформаційного пункту для іноземців у Кракові!

Щиро запрошуємо на День відкритих дверей Інформаційного пункту для іноземців у Кракові!

 

15 вересня (п'ятниця) запрошуємо на День відкритих дверей Інформаційного пункту для іноземців, який проводить фонд Internationaler Bund Polska, в приміщенні Пункту в Галереї Казімєжа на вул. Podgórskiej 34 (вхід з вул. Rzeźniczej).

У рамках заходу запрошуємо в години прийому фахівців з таких установ, як Воєводське управління праці (WUP), Національна інспекція праці (PIP), Гродське управління праці (GUP) та Міжнародна організація з міграції (МОМ), Польський Червоний Хрест (PCK), Асоціація "Mudita", а також юристів Центру правової допомоги ім. Халіни Нєч (CPPHN).

Повний список консультантів ми оголосимо незабаром!

 

План на день:

10.00 Коротке привітання 

10.10 - 15.30 Чергування фахівців

 

До зустрічі!

 

Про Інформаційний пункт для іноземців у Кракові:

Це місце, де кожен іноземець, який перебуває в Кракові, може отримати інформацію або консультацію, зокрема, щодо легалізації перебування, освіти, адміністрації, офіційних питань або ринку праці. У Пункті можна записатися на юридичні та психологічні консультації, а також скористатися послугами перекладачів та помічників іноземців. З травня 2022 року тут також чергують представники низки установ, які надають додаткові фахові консультації. 

Графік консультацій публікується щотижня. Пункт діє в рамках проекту "Мультикультурний центр у Кракові", що фінансується муніципалітетом Кракова.

 

Регулярний графік роботи Пункту:

понеділок - п'ятниця 9:00-19:00

та останні вихідні місяця (субота та неділя) 9:00 - 14:00

 

Контакти: punkt@open.krakow.pl, тел. +48 887 201 598


RU 

День открытых дверей Информационного пункта для иностранцев в Кракове!

 

Приглашаем Вас на День открытых дверей Информационного пункта для иностранцев в Кракове!

 

15 сентября (пятница) мы приглашаем Вас на День открытых дверей Информационного пункта для иностранцев, который проводит фонд Internationaler Bund Polska, в помещении Пункта в Галерее Казимеж по адресу ул. Podgórskiej, 34 (вход с улицы Rzeźniczej).

В рамках мероприятия мы приглашаем Вас на дежурства специалистов таких учреждений, как Воеводское бюро труда (WUP), Национальная инспекция труда (PIP), Гродзкое бюро труда (GUP), а также Международной организации по миграции (IOM), Польского Красного Креста (PCK), Ассоциации Mudita, а также на дежурства юристов Центра правовой помощи имени Галины Неч (CPPHN).

Полный список консультантов мы объявим в ближайшее время!

 

План на день:

10.00 Краткое приветствие 

10.10 - 15.30 Дежурство специалистов

 

До скорой встречи!

 

Об информационном пункте для иностранцев в Кракове:

Это место, где каждый иностранец, проживающий в Кракове, может получить информацию или консультацию, в частности, по вопросам легализации проживания, образования, управления, официальных вопросов или рынка труда. В пункте можно записаться на юридические и психологические консультации, а также воспользоваться услугами переводчиков и помощников иностранцев. С мая 2022 года здесь также будут дежурить представители ряда учреждений для предоставления дополнительных консультаций специалистов. 

 

Расписание консультаций публикуется еженедельно. Пункт работает в рамках проекта "Мультикультурный центр в Кракове", финансируемого муниципалитетом Кракова.

 

Регулярные часы работы пункта:

Понедельник - пятница 9:00-19:00

и последние выходные месяца (суббота и воскресенье) с 9:00 до 14:00.

 

Контакт: punkt@open.krakow.pl, тел. +48 887 201 598

 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-09-06
Data aktualizacji: 2023-09-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź