Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pomoc społeczna oraz korzystanie ze świadczeń rodzinnych dla obcokrajowców

Czy wiesz, że istnieją możliwości korzystania z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, nawet jeśli nie jesteś obywatelem danego kraju? To temat, który może pomóc jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej. Oto kilka kluczowych rzeczy, które warto wiedzieć: Czym są świadczenia rodzinne? Jest to wsparcie finansowe dla rodzin, w tym dla obcokrajowców, którzy mają legalny pobyt w kraju oraz spełnione określone warunki. Możesz liczyć także na pomoc integracyjną. Jest to proces wspierający przystosowanie się do życia w Polsce. Poza tym dostępna jest też pomoc żywnościowa, w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pomocy społecznej, przeczytaj artykuł.

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej) jeśli pojawią się wątpliwości i pytania.

Grafika do artykułu o pomocy społecznej dla obcokrajowców. Na grafice kobieta trzymająca dziecka.
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

PL

Pomoc społeczna oraz korzystanie ze świadczeń rodzinnych dla obcokrajowców

Pomoc społeczna:

Pomoc społeczna to zbiór różnych świadczeń i usług, które mają na celu pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obcokrajowcy mogą mieć prawo do korzystania z pomocy społecznej, jeśli spełniają określone warunki, takie jak status pobytu, dochód oraz sytuacja życiowa. Przykładowe świadczenia pomocy społecznej to zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek celowy, zasiłek dla osób niepełnosprawnych itp.

Świadczenia rodzinne:

Świadczenia rodzinne są skierowane do rodzin w celu wsparcia ich finansowego i społecznego dobrostanu. Obcokrajowcy, którzy mają legalny pobyt w danym kraju i spełniają określone kryteria, mogą mieć prawo do świadczeń rodzinnych. To może obejmować zasiłki na dzieci, zasiłki macierzyńskie, zasiłki na wychowanie dzieci, ulgi podatkowe dla rodzin itp.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej – oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie – są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski m.in.:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Pomoc integracyjna

Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji.

Pomoc jest udzielana w formie:

 • świadczeń pieniężnych*:
  • na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
  • na pokrycie kosztów związanych z nauką języka polskiego;
  • opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • pracy socjalnej;
 • poradnictwa specjalistycznego, w tym prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi  instytucjami;
 • innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca.

*Łączna wysokość świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi jest uzależniona od liczby osób w rodzinie oraz okresu realizacji indywidualnego programu integracji i wynosi obecnie od 647 zł do 1376 zł miesięcznie. Od 01.01.2022 r. świadczenie wzrośnie do kwoty od 721 zł do 1450 zł.

 

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa może być udzielona m.in. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód co do zasady nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, czyli:

 • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 792 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą również ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach tego programu pomoc (w formie paczek żywnościowych lub posiłków, dystrybuowanych przez organizacje pozarządowe lub ośrodki pomocy społecznej) mogą otrzymać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli:

 • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku tego programu OPS nie wydaje decyzji, tylko kwalifikuje osoby do otrzymania wsparcia z organizacji partnerskich, poprzez wydawanie skierowań i przekazywanie list osób zakwalifikowanych do organizacji partnerskich.

Wszystkie inne, dodatkowe informacje można poznać na stronie rządowej.
 

ENG 

Social assistance and the use of family benefits for foreigners

Social assistance:

Social assistance is a collection of various benefits and services designed to help people in difficult life situations. Foreigners may be eligible for social assistance if they meet certain conditions, such as residency status, income, and living situation. Examples of social assistance benefits include unemployment benefits, special purpose benefits, disability benefits, etc.

Family benefits:

Family benefits are aimed at families to support their financial and social well-being. Foreigners who have legal residency in a country and meet certain criteria may be entitled to family benefits. This can include child allowances, maternity benefits, child-rearing allowances, tax credits for families, etc.

Persons entitled to social benefits - in addition to those with Polish citizenship - are also foreigners who are settled and reside in Poland, among others:

 • on the basis of a permanent residence permit,
 • a residence permit for a long-term resident of the European Union,
 • in connection with obtaining refugee status or subsidiary protection in the Republic of Poland.

Integration assistance

Foreigners who have been granted refugee status or subsidiary protection in Poland may benefit from assistance implemented for up to 12 months under the so-called individual integration program (IPI) aimed at supporting their integration process.

Assistance is provided in the form of:

 • cash benefits*:
  • to cover living expenses, in particular, to cover food, clothing, footwear, personal hygiene products and housing fees, and
  • to cover costs related to learning the Polish language;
  • payment of health insurance premiums;
 • social work;
 • specialised counseling, including legal, psychological, and family counseling
 • providing information and support in contacts with other institutions;
 • other activities to support the foreigner's integration process.
*The total amount of cash benefits to cover living expenses and expenses related to learning the Polish language to which a foreigner is entitled depends on the number of persons in the family and the period of implementation of the individual integration program, and currently ranges from PLN 647 to PLN 1376 per month. As of 01.01.2022, the benefit will increase to between PLN 721 and PLN 1450.
 

Food help

Food support may be provided, among other things, under the "Meal at school and at home" program - in the form of a meal, a cash benefit for the purchase of a meal or food, or an in-kind benefit in the form of food products.

Persons and families in a difficult life situation, whose income, as a rule, does not exceed 150 percent of the income criterion, i.e.:

 • PLN 1051.50 for a single farmer
 • PLN 792 for a person in a family.

Persons in a difficult life situation may also apply for support from the Food Aid Operational Program 2014-2020.

Under this program, help (in the form of food parcels or meals, distributed by non-governmental organizations or social assistance centers) may be received by individuals and families whose income does not exceed 220 percent of the income criterion for eligibility for social assistance, i.e.:

 • PLN 1542.20 for a single farmer
 • PLN 1161.60 for a person in a family.

In the case of this program, the OPS does not issue decisions but qualifies people to receive support from partner organizations by issuing referrals and providing lists of qualified people to partner organizations.

All other additional information can be learned on the government website.


UA

Соціальна допомога та отримання сімейних виплат для іноземців

Соціальна допомога:

Соціальна допомога - це сукупність різних пільг і послуг, спрямованих на допомогу людям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Іноземці можуть мати право на соціальну допомогу, якщо вони відповідають певним умовам, таким як статус резидента, дохід і життєва ситуація. Прикладами соціальної допомоги є допомога по безробіттю, цільова допомога, допомога по інвалідності тощо.

Сімейні виплати:

Сімейні допомоги призначаються сім'ям для підтримки їхнього фінансового та соціального благополуччя. Іноземні громадяни, які легально проживають в країні і відповідають певним критеріям, можуть мати право на сімейні виплати. Це можуть бути допомога на дітей, допомога у зв'язку з материнством, допомога по догляду за дитиною, податкові пільги для сімей тощо.

Особами, які мають право на отримання соціальної допомоги, окрім осіб з польським громадянством, є також іноземці, які мають місце проживання та перебувають на території Польщі, зокрема:

 • на підставі дозволу на постійне проживання
 • дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС,
 • у зв'язку з отриманням в Республіці Польща статусу біженця або додаткового захисту.

Інтеграційна допомога

Іноземці, які отримали статус біженця або додатковий захист у Польщі, можуть скористатися допомогою, що надається на період до 12 місяців в рамках так званої індивідуальної інтеграційної програми (ІПІ), спрямованої на підтримку їхнього процесу інтеграції.

Допомога надається у формі:

 • грошової допомоги*:
  • на покриття витрат на прожиття, зокрема витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла, а також
  • на витрати, пов'язані з вивченням польської мови;
  • оплати внесків на медичне страхування;
 • соціальна робота;
 • консультації спеціалістів, в тому числі юридичні, психологічні та сімейні консультації
 • надання інформації та підтримки в контактах з іншими установами;
 • інші заходи, що підтримують процес інтеграції іноземця.
*Загальна сума грошової допомоги на покриття витрат на проживання та на покриття витрат, пов'язаних з вивченням польської мови, на яку має право іноземець, залежить від кількості осіб у сім'ї та періоду реалізації індивідуальної програми інтеграції і на даний момент становить від 647 до 1376 злотих на місяць. З 01.01.2022 року розмір допомоги збільшиться до від 721 до 1450 злотих.

 

Продовольча допомога

Продовольча допомога може надаватися, зокрема, в рамках програми "Харчування в школі та вдома" - у вигляді харчування, грошової допомоги на придбання харчування або продуктів харчування чи натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування.

На допомогу можуть претендувати особи та сім'ї, які перебувають у складній життєвій ситуації, дохід яких, як правило, не перевищує 150 відсотків критерію доходу, а саме:

 • 1051,50 злотих для особи, яка сама веде домашнє господарство
 • 792 злотих на одну особу в сім'ї.

Особи, які перебувають у складній життєвій ситуації, можуть також звернутися за підтримкою в рамках Оперативної програми продовольчої допомоги на 2014-2020 роки.

В рамках цієї програми допомога (у вигляді продуктових наборів або харчування, що надається неурядовими організаціями або центрами соціальної допомоги) може бути надана особам і сім'ям, дохід яких не перевищує 220 відсотків критерію доходу, що дає право на отримання соціальної допомоги, а саме

 • 1542,20 злотих для особи, яка веде домогосподарство самостійно
 • 1161,60 злотих на одну особу в сім'ї.

У випадку цієї програми, УПС не приймає рішень, а кваліфікує осіб для отримання допомоги від партнерських організацій, видаючи направлення та пересилаючи списки осіб, які відповідають критеріям, до партнерських організацій.

Всю іншу, додаткову інформацію можна знайти на урядовому веб-сайті.


RU 

Социальная помощь и получение семейных пособий иностранцами

Социальная помощь:

Социальная помощь - это совокупность различных льгот и услуг, призванных помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Иностранцы могут иметь право на получение социальной помощи, если они отвечают определенным условиям, таким как статус резидента, доход и жизненная ситуация. Примерами социальных пособий являются пособие по безработице, пособие по специальному назначению, пособие по инвалидности и т.д.

Семейные пособия:

Семейные пособия предназначены для семей с целью поддержания их финансового и социального благополучия. Иностранные граждане, легально проживающие в стране и отвечающие определенным критериям, могут иметь право на получение семейных пособий. Это могут быть пособия на детей, пособия по материнству, пособия по воспитанию детей, налоговые вычеты для семей и т.д.

Лицами, имеющими право на получение социальной помощи, помимо лиц с польским гражданством, являются также иностранцы, которые имеют место жительства и проживают на территории Польши, в частности:

 • на основании разрешения на постоянное проживание
 • на основании вида на жительство долгосрочного резидента ЕС,
 • в связи с получением в Республике Польша статуса беженца или дополнительной защиты.

Помощь в интеграции

Иностранцы, получившие в Польше статус беженца или дополнительную защиту, могут воспользоваться помощью, предоставляемой на срок до 12 месяцев в рамках так называемой индивидуальной программы интеграции (IPI), направленной на поддержку процесса их интеграции.

Помощь предоставляется в виде:

 • денежных пособий*:
  • на покрытие расходов, связанных с проживанием, в частности, расходов на питание, одежду, обувь, средства личной гигиены и оплату жилья, а также
  • на оплату расходов, связанных с изучением польского языка;
  • оплата взносов на медицинское страхование;
 • социальная работа;
 • консультации специалистов, включая юридические, психологические и семейные консультации
 • предоставление информации и поддержка в контактах с другими  учреждениями;
 • другие мероприятия, поддерживающие процесс интеграции иностранца.
* Общая сумма денежных пособий на покрытие затрат на проживание и расходов на изучение польского языка, на которые имеет право иностранец, зависит от количества человек в семье и периода реализации индивидуальной программы интеграции и в настоящее время составляет от 647 до 1376 злотых в месяц. С 01.01.2022 г. размер пособия увеличится до от 721 до 1450 злотых.
 

Продовольственная помощь

Продовольственная помощь может быть оказана, в частности, в рамках программы "Питание в школе и дома" - в виде питания, денежного пособия на приобретение питания или продуктов питания или натуральной помощи в виде продуктов питания.

За помощью могут обратиться лица и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, доход которых, как правило, не превышает 150% критерия дохода, а именно:

 • 1051,50 злотых для лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку
 • 792 злотых для одного человека в семье.

Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут также обратиться за поддержкой в рамках Оперативной программы продовольственной помощи на 2014-2020 годы.

В рамках этой программы помощь (в виде продуктовых наборов или питания, выдаваемых неправительственными организациями или центрами социальной помощи) может быть оказана лицам и семьям, чей доход не превышает 220% от критерия дохода, дающего право на получение социальной помощи, т.е:

 • 1542,20 злотых для лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку
 • 1161,60 злотых для человека в семье.

В случае данной программы OPS не выносит решений, а квалифицирует лиц для получения поддержки от партнерских организаций, выдавая направления и передавая списки лиц, имеющих право на получение помощи, партнерским организациям.

Всю остальную, дополнительную информацию можно найти на правительственном сайте.


 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-12-01
Data aktualizacji: 2023-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź