Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Meldunek na pobyt stały i czasowy dla cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem i planujesz dłuższy pobyt w Polsce? Pamiętaj o konieczności złożenia meldunku na pobyt.

Jeśli zamierzasz przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, musisz złożyć meldunek na pobyt stały. Jeżeli natomiast planujesz krótszy pobyt (do 3 miesięcy), wymagany jest meldunek na pobyt czasowy.

Dlaczego to ważne?

Meldunek ma ogromne znaczenie w kontekście Twojego prawa do pobytu, ubezpieczenia zdrowotnego i innych kwestii administracyjnych. Bez odpowiedniego meldunku, możesz napotkać trudności związane z legalnym pobytem w Polsce.

Jak to zrobić? Przeczytaj krótką instrukcję w artykule poniżej.

W razie pytań zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej). Punkt udzieli odpowiedzi na Twoje pytania.

Grafika do artykułu o meldunku dla cudzoziemców. W tle karta pobytu czasowego.
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Meldunek (pobyt stały i czasowy)

Procedura meldunku pobytu stałego i czasowego dla obcokrajowców w Polsce może się różnić w zależności od okoliczności i celu pobytu.

Meldunek pobytu stałego (zameldowanie):

Meldunek pobytu stałego jest obowiązkowy dla każdej osoby, która zamierza przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W formalnościach związanych z meldunkiem powinna pomóc osoba, u której wynajmujemy mieszkanie. Pomoc polegałaby na złożeniu meldunku w lokalnym urzędzie gminy. Do tego potrzebne będą dokumenty potwierdzające cel pobytu takie jak: umowa najmu mieszkania, paszport czy zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Polsce lub o pobieraniu nauki z danej szkoły/uczelni. 

Meldunek pobytu czasowego:

Jeżeli planujemy przebywać w Polsce nie dłużej niż 3 miesiące, możemy być zobowiązani do złożenia meldunku pobytu czasowego. Jeśli przebywamy w Polsce nie dłużej niż 30 dni, nie musimy się meldować czasowo. Procedura ta jest zazwyczaj prostsza niż meldunek pobytu stałego. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od celu pobytu. Może być to pobyt w celach turystycznych, wizyta rodzinna, praca sezonowa itp. 

Bardzo pomocna może być strona rządowa - link. Zadaje ona pytania, żeby zweryfikować jakiego meldunku potrzebujemy i jakie dokumenty są niezbędne do jego uzyskania. 

Przykładowe pytanie: Jesteś obywatelem państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, EFTA lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca czy obywatelem innego państwa?

Po wyborze strona prowadzi nas dalej pokazując jak możemy dokonać meldunku. Istnieją dwie możliwości: drogą internetową jak i w urzędzie. Strona informuje nas także o wszystkich niezbędnych dokumentach. 


ENG 

Meldunek (permanent and temporary residence)

The procedure for registration of permanent and temporary residence for foreigners in Poland may vary depending on the circumstances and purpose of the stay.

Meldunek of permanent residence (zameldowanie):

Permanent residence registration is obligatory for any person who intends to stay in Poland for more than 3 months. The person with whom you are renting an apartment should help you with the registration formalities. The assistance would consist in submitting the registration to the local municipality office. For this, you will need documents confirming the purpose of your stay, such as: an apartment rental agreement, a passport or a certificate of work in Poland, or education from a particular school/university. 

Registration of temporary stay:

If you plan to stay in Poland for no longer than 3 months, you may be required to submit a temporary residence registration. This procedure is usually simpler than a permanent residence registration. The required documents vary depending on the purpose of the stay. It may be for tourist purposes, a family visit, seasonal work, etc. 

A government website can be very helpful - link. It asks questions to verify what kind of registration you need and what documents are necessary to obtain it. 

Example question: Are you a citizen of a member state of the European Union, EFTA or a family member of such a foreigner or a citizen of another country?

Once selected, the site takes us further by showing us how we can register. There are two options: online as well as in the office. The site also informs us about all the necessary documents.


UA

Meldunek (постійне та тимчасове проживання)

Процедура реєстрації постійного та тимчасового проживання для іноземців у Польщі може відрізнятися залежно від обставин та мети проживання.

Реєстрація постійного проживання ("zameldowanie"):

Реєстрація постійного місця проживання є обов'язковою для будь-якої особи, яка має намір перебувати в Польщі понад 3 місяці. Особа, у якої ви орендуєте житло, повинна допомогти вам з формальностями реєстрації. Допомога полягатиме в тому, щоб подати заяву на реєстрацію в місцевому управлінні муніципалітету. Для цього вам знадобляться документи, що підтверджують мету вашого перебування, такі як: договір оренди житла, паспорт або довідка з місця роботи в Польщі чи навчання в школі / університеті. 

Реєстрація тимчасового проживання:

Якщо ви плануєте перебувати в Польщі не довше 3 місяців, від вас можуть вимагати подати заяву на реєстрацію тимчасового проживання. Ця процедура, як правило, простіша, ніж реєстрація постійного місця проживання. Необхідні документи варіюються в залежності від мети перебування. Це може бути туризм, відвідування сім'ї, сезонні роботи тощо. 

Дуже корисним може бути урядовий веб-сайт - link. На ньому можна знайти запитання, які допоможуть з'ясувати, яка саме реєстрація вам потрібна і які документи потрібні для її отримання. 

Приклад питання: Ви є громадянином держави-члена Європейського Союзу, ЄАВТ або членом сім'ї такого іноземця чи громадянином іншої країни?

Після вибору, сайт веде нас далі, показуючи, як ми можемо зареєструватися. Є два варіанти: онлайн і в офісі. Сайт також інформує нас про всі необхідні документи.


RU

Meldunek (постоянное и временное проживание)

Процедура регистрации постоянного и временного проживания иностранцев в Польше может различаться в зависимости от обстоятельств и цели проживания.

Регистрация постоянного места жительства (zameldowanie):

Регистрация постоянного места жительства является обязательной для всех, кто намерен проживать в Польше более 3 месяцев. Лицо, у которого Вы снимаете квартиру, должно помочь Вам в оформлении регистрации. Помощь заключается в подаче заявления о регистрации в местное муниципальное управление. Для этого Вам понадобятся документы, подтверждающие цель Вашего пребывания: договор аренды квартиры, паспорт или справка о работе в Польше или об обучении в польской школе/университете. 

Регистрация временного проживания:

Если Вы планируете находиться в Польше не более 3 месяцев, от Вас может потребоваться регистрация временного проживания. Эта процедура обычно проще, чем регистрация постоянного проживания. Необходимые документы зависят от цели пребывания. Это может быть туризм, посещение семьи, сезонная работа и т.д. 

Большую помощь может оказать правительственный сайт - link. На нем задаются вопросы, позволяющие выяснить, какая регистрация вам нужна и какие документы необходимы для ее получения. 

Образец вопроса: Являетесь ли Вы гражданином государства-члена Европейского Союза, ЕАСТ или членом семьи такого иностранца или гражданина другой страны?

После выбора сайт показывает, как можно зарегистрироваться. Есть два варианта: онлайн и в офисе. Сайт также информирует о всех необходимых документах.


 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-12-15
Data aktualizacji: 2023-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź