Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Kwiecień w Centrum Wielokulturowym!

Kwiecień plecień poprzeplatał…

…całe mnóstwo różnorodnych wydarzeń w Centrum Wielokulturowym.

Jak wyglądał u nas ten miesiąc? Sprawdźcie sami!

English Speaking Club w Centrum Wielokulturowym
Fot. OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

W kwietniu uczyliśmy się razem języka polskiego przez aż prawie 30h! Oprócz Polish Language Cafe i kursów językowych, ruszyliśmy również z zaawansowanymi lekcjami polskiego na poziomie B1/B2.

Konwersacje z polskiego to nie wszystko, 18 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie English Speaking Klub, które okazało sie wielkim sukcesem. Jeśli chcesz poćwiczyć rozmowy po angielsku, teraz już wiesz, gdzie można to zrobić

W Centrum Wielokulturowym dbamy nie tylko o umysł, ale również o ciało, dlatego też w kwietniu zorganizowaliśmy aż 11 wydarzeń sportowych!

Najliczniejszym spotkaniem okazały się warsztaty z robienia dyniowych mochi przygotowane we współpracy z Light and Love Home in Poland. Było nas ponad 20 osób! I nie jesteśmy zdziwieni, bo mochi wyszły przepyszne

Nie mniej popularne okazały się również warsztaty z przedsiębiorczości Learn Entrepreneurship oraz wyjątkowe spotkanie w ramach kampanii społecznej “Przez sztukę do serc i umysłów” o ukraińskich Romach w Polsce.

I na koniec, jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca zebraliśmy się w naszej przestrzeni na Open Community Evening. Tym razem, poza rozmowami i poznawaniem nowych osób, celem spotkania było przesadzenie roślin. Dzięki wam rośliny z naszego biura będą rosnąć duże i zdrowe

Ale to nie wszystko! Oprócz wydarzeń organizowanych w ramach działania Centrum, podzieliliśmy się naszą przestrzenią z innymi organizacjami i inicjatywami. Przeprowadzonych przez nie wydarzeń było 19!

Łącznie w tym miesiącu ugościliśmy aż 782 osoby. Za każdym razem jesteśmy szczęśliwi, gdy możemy się z Wami spotkać. Dziękujemy za budowanie razem z nami wielokulturowego Krakowa

ENG

April weaved a tapestry of diverse events at the Multicultural Center

Wondering what our month looked like? Check it out!

In April, we learned Polish together for nearly 30 hours! In addition to the Polish Language Cafe and language courses, we also started advanced Polish lessons at the B1/B2 level.

Polish conversations are not all, on April 18th, we had the first meeting of the English Speaking Club, which turned out to be a great success. If you want to practice English conversations, now you know where to do it

At the Multicultural Center, we care not only for the mind but also for the body, so in April, we organized as many as 11 sports events!

The most attended event turned out to be the workshop on making pumpkin mochi, prepared in collaboration with Light and Love Home in Poland. There were over 20 of us! And we're not surprised because the mochi turned out delicious

Equally popular were workshops on entrepreneurship "Learn Entrepreneurship" and a special meeting as part of the social campaign "Through Art to Hearts and Minds" about Ukrainian Roma in Poland.

And finally, as usual, on the last Thursday of the month, we gathered in our space for Open Community Evening. This time, besides conversations and meeting new people, the goal of the meeting was repotting plants. Thanks to you, the plants in our office will grow big and healthy

But that's not all! In addition to events organized as part of the Center's activities, we shared our space with other organizations and initiatives. Events conducted by them totaled 19!

In total, this month we hosted as many as 782 people. Every time we are happy to meet with you. Thank you for building multicultural Krakow together

UA

Квітень переплітався з... ..

.....багато різноманітних заходів у Мультикультурному центрі

Яким був цей місяць для нас?

Перевірте це самі!

У квітні ми разом вивчали польську мову майже 30 годин! Крім Polish Language Cafe та мовних курсів, ми також започаткували поглиблені уроки польської на рівні B1/B2.

Польські розмови – це ще не все, 18 квітня відбулося перше засідання English Speaking Club, яке пройшло з великим успіхом. Якщо ви хочете потренуватися розмовляти англійською, тепер ви знаєте, де це зробити

У Мультикультурному центрі ми дбаємо не лише про душу, а й про тіло, тому організували аж 11 спортивних заходів у квітні!

Наймасштабнішою зустріччю став майстер-клас із приготування гарбузового моті, підготовлений у співпраці з Light and Love Home in Poland. Нас було понад 20! І ми не здивовані, адже моті вийшли дуже смачними

Не менш популярними виявилися майстер-класи Learn Entrepreneurship та унікальна зустріч у рамках соціальної кампанії «Через мистецтво до сердець і розуму» про українських ромів у Польщі.

І ось нарешті, як завжди, в останній четвер місяця ми зібралися в нашому Open Community Evening. Цього разу, окрім спілкування та знайомства з новими людьми, метою зустрічі було пересадити рослини. Завдяки вам рослини в нашому офісі будуть рости великими та здоровими

Але це ще не все! Крім заходів, організованих у рамках діяльності Центру, ми ділимося нашим простором з іншими організаціями та ініціативами. Вони провели 19 заходів!

Загалом цього місяця ми прийняли 782 людини. Ми щасливі кожного разу, коли можемо зустріти вас.

Дякуємо, що разом з нами будуєте мультикультурний Краків

RU

Апрель переплетался с... .. .....много разнообразных мероприятий в Мультикультурном центре

Каким был этот месяц для нас? Проверьте это сами!

В апреле мы вместе изучали польский язык почти 30 часов! Кроме Polish Language Cafe и языковых курсов, мы также положили начало углубленным урокам польского на уровне B1/B2.

Польские разговоры – это еще не все, 18 апреля состоялось первое заседание English Speaking Club, которое прошло с большим успехом.

Если вы хотите потренироваться говорить по-английски, теперь вы знаете, где это сделать

В Мультикультурном центре мы заботимся не только о душе, но и о теле, поэтому организовали 11 спортивных мероприятий в апреле!

Самой масштабной встречей стал мастер-класс по приготовлению тыквенного моти, подготовленный в сотрудничестве с Light and Love Home in Poland. Нас было больше 20! И мы не удивлены, ведь моти получились очень вкусными

Не менее популярными оказались мастер-классы Learn Entrepreneurship и уникальная встреча в рамках социальной кампании «Через искусство к сердцам и разуму» об украинских ромах в Польше.

И вот наконец, как обычно, в последний четверг месяца мы собрались в нашем Open Community Evening.

В этот раз, кроме общения и знакомства с новыми людьми, целью встречи было пересадить растения. Благодаря вам растения в нашем офисе будут расти большими и здоровыми

Но это еще не все! Помимо мероприятий, организованных в рамках деятельности Центра, мы делимся нашим пространством с другими организациями и инициативами. Они провели 19 мероприятий! Всего в этом месяце мы приняли 782 человека.

Мы счастливы всякий раз, когда можем встретить вас.

Спасибо, что вместе с нами строите мультикультурный Краков

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-05-08
Data aktualizacji: 2024-05-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź