Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja dla obywateli Ukrainy chcących skorzystać z ew. pomocy w zakresie zakwaterowania na terenie Małopolski [UA]

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2024 r. zmian w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, ulegają zmianie zasady zwolnienia obywateli Ukrainy z partycypacji w kosztach pomocy (kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania).

Fot. Kamil Popiela

Zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy:

 1. do 120 dni od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym lub orzeczenie równoważne, o którym mowa w art.5 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44),
 3. osoby,  które ukończyły w przypadku kobiet – 60 rok życia, w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
 4. kobiety w ciąży oraz osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia, na podstawie przedstawionych dokumentów,
 5. osoby samotnie sprawujące na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, o ile przynajmniej jedno z dzieci nie ukończyło 14 roku życia, na podstawie przedstawionych dokumentów,
 6. małoletni w pieczy zastępczej lub małoletni, na których nie jest pobierane świadczenie wychowawcze,
 7. osoby, które otrzymały zgodę Wojewody Małopolskiego na zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na swoją trudną sytuację życiową,
 8. osoby sprawujące opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym lub orzeczenie równoważne, o których mowa w pkt 2,
 9. opiekunowie tymczasowi ustanowieni dla małoletnich o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy

Wojewoda może wyrazić zgodę na zwolnienie obywatela Ukrainy z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na jego trudną sytuację życiową jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności zgodę będą mogły uzyskać osoby, które złożą wniosek o zwolnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą przynajmniej jedną  z następujących okoliczności:

 1. zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna nie dłużej niż przez 6 m-cy, bez prawa do zasiłku, aktywnie poszukująca pracy – warunek do weryfikacji co miesiąc; 
 2. kontynuowanie nauki w szkole średniej dziennej lub branżowej, należącej do polskiego systemu oświaty (dotyczy tylko osób w wieku 18-20 lat); 
 3. posiadanie ukraińskiego orzeczenia o niepełnosprawności i/lub bycie w trakcie uzyskiwania polskiego orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż przez 6 m-cy; 
 4. przewlekła ciężka choroba, która uniemożliwia podjęcie zatrudnienia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza; 
 5. całodobowe opiekowanie się osobami, wymienionymi w pkt. c i d, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy; 
 6. opieka nad dzieckiem do lat 6, dla którego brak jest miejsca w żłobku/przedszkolu pod warunkiem, że nie ma innej osoby, która może zająć się dzieckiem, na podstawie analizy sytuacji w przedszkolach lub żłobkach na terenie danej gminy oraz możliwości dowozu dziecka do takiej placówki.

Kontakt do punktu relokacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków / telefon +48 516 240 691. Punkt czynny w godzinach: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Informacji pod numerem telefonu +48 12 39 21 300 udziela również w szczególnych przypadkach Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w godzinach: poniedziałek-piątek 15:30-20:00

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie: https://muw.pl/index.aspx?page=pomagamukrainie

PDF


UA

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ХОЧУТЬ СКОРИСТАТИСЯ МОЖЛИВОЮ ДОПОМОГОЮ В СПРАВІ ПРОЖИВАННІ В МАЛОПОЛЬЩІ

У зв’язку з набранням чинності з 1 липня 2024 року змін до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, змінюються правила звільнення громадян України від участі у витратах на допомогу (вартості проживання та повного пансіону в колективних закладах проживання).

Звільнення від участі у витратах на допомогу:

 1. до 120 днів від дати першого в’їзду на територію Республіки Польща,
 2. особи з довідкою про інвалідність або помірним і значним ступенем інвалідності або еквівалентну довідку, зазначену в статті 5, пункти 1-2 Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (Журнал Законів 2024 р., п. 44),
 3. особи, які досягли віку 60 років для жінок і 65 років для чоловіків,
 4. вагітні жінки та особи, які виховують дитину до 12-ти місяців життя, на підставі пред'явлених документів,
 5. самотні особи, які опікуються на території Республіки Польща трьома або більше дітьми, якщо принаймні одна дитина не досягла 14 років, на підставі пред'явлених документів,
 6. неповнолітні, які перебувають під опікою або неповнолітні, для яких не отримують соціальну допомогу на виховання,
 7. особи, які отримали згоду Воєводи Малопольського на звільнення від участі у витратах на допомогу у зв’язку зі складною життєвою ситуацією,
 8. особи, які доглядають за особами з довідкою про інвалідність або помірним чи важким ступенем інвалідності або еквівалентною довідкою, зазначеною в пункті 2,
 9. тимчасові опікуни, призначені неповнолітнім, зазначеним у ст. 25а розділ 1 Закону.

Воєвода може дати згоду на звільнення громадянина України від участі в витратах на допомогу у зв’язку з тяжким життєвим становищем особи лише в особливо обґрунтованих випадках, зокрема, згода надається особам, які подадуть заяву про звільнення від участі в витратах разом із документами, які підтверджують хоча б одну з таких обставин:

 1. реєстрація в службі зайнятості як безробітний не довше 6 місяців, без права на допомогу, активно шукає роботу - умова перевіряється щомісяця;
 2. продовження навчання в стаціонарній середній школі або професійно-технічній школі польської системи освіти (стосується лише осіб віком 18-20 років); 
 3. наявність української довідки про інвалідність та/або перебування в процесі отримання польської довідки про інвалідність, але не більше 6 місяців; 
 4. важка хронічна хвороба, яка перешкоджає можливості працевлаштування на підставі довідки виданої лікарем; 
 5. цілодобовий догляд за людьми, згаданими в пункті c і d, але не більше 6 місяців;
 6. догляд за дитиною до 6 років, для якої немає місця в яслах/cадочку, за умови, що немає іншої особи, яка може доглядати за дитиною, на підставі аналізу ситуації в дитячих садках чи яслах у даній гміні а також можливість перевезення дитини до такого закладу. 

Контакт до пункту переселення Відділу у справах іноземців Управління Малопольського воєводства в Кракові

вул. При Ронді 6, 31-547 Краків / Телефон +48 516 240 691. Графік роботи: понеділок-п'ятниця 7:30-15:30. 

В особливих випадках інформація також надається за телефоном +48 12 39 21 300 Центром управління в кризових ситуаціях Управління Малопольського воєводства в Кракові в такі години: понеділок-п’ятниця 15:30-20:00

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: https://muw.pl/index.aspx?page=pomagamukrainie

PDF

 

pokaż metkę
Autor: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-26
Data aktualizacji: 2024-06-26
Powrót
Znajdź