Ważna informacja dla cudzoziemców [ENG/UKR/RUS]

W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. tarczę antykryzysową. Zawiera ona również rozwiązania tymczasowe dla cudzoziemców.

Ważna informacja dla cudzoziemców [ENG/UKR/RUS]
Fot. gov.pl

Cudzoziemcy otrzymali następujące prawa:

 • prawo do złożenia wniosku o pobyt czasowy lub jego przedłużenia, a także o pobyt stały, pobyt rezydenta UE, w ramach mobilności krótko i długoterminowej oraz przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do 30 dnia od ustania stanu epidemii jeżeli termin na dokonanie tej czynności przypadał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemią,
 • prawo do złożenia wniosku o przedłużenie wizy do 30 dnia od ustania stanu epidemii jeżeli termin ważności wizy upływa w trakcie epidemii lub stanu zagrożenia epidemią,
 • jeżeli cudzoziemcowi w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego upływa prawo do legalnego pobytu z jakiegokolwiek powodu (upływ terminu ważności karty pobytu, upływ terminu ważności wizy, koniec okresu bezwizowego) z mocy prawa ważność tych podstaw ulega przedłużeniu do 30 dnia po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Nie trzeba w tym okresie wymieniać karty pobytu ani uzyskiwać naklejki wizowej,
 • legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy mają prawo do świadczenia postojowego, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chyba że zarabiali miesięcznie powyżej 300% średniej krajowej (ok. 14 500 złotych). Świadczenie postojowe to zależnie od formy zatrudnienia 50-80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ktoś pracował na części etat ulega ono zmniejszeniu,
 • przedłużeniu ulegają również pozwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jeżeli ich koniec przypadał w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Praca takich osób będzie legalna do 30 dnia po ustaniu tych stanów,
 • przedłużeniu ulega termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca, który przypada w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego do 30 dnia po ustaniu tych stanów,
 • cudzoziemiec, będący najemcą lokalu ma prawo złożyć Wynajmującemu oświadczenie o przedłużeniu okresu najmu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tym okresie umowy najmu nie będzie można wypowiedzieć ani nie wolno będzie podnieść czynszu, ale obowiązkiem jest ponoszenie czynszu i opłat w dotychczasowej wysokości.

ENG

Important message to foreigners

In the Journal of Laws anti-crisis shield law was published. It also contains temporary solutions for foreigners.

Foreigners have been granted following rights:

 • the right to submit an application for temporary residence or its extension, as well as for permanent residence, EU long-term residence, short- and long-term mobility, and transfer within the enterprise up to 30 days after the recall of the epidemic state if the deadline for doing so expired during the epidemic state or epidemic threat state,
 • the right to submit an application for an extension of the visa up to 30 days from the end of the epidemic (epidemic threat) state if the visa expires during the epidemic or emergency state,
 • if during the period of the epidemic or epidemic threat foreigner’s right to legal residence expires for any reason (expiration of the residence card, expiration of the visa, end of visa-waiver period), by law, the validity of these grounds are extended to 30th day after the end of the epidemic, or epidemic threat. You do not need to exchange your residence card or obtain a visa sticker during this period,
 • Foreigners legally residing in Poland have the right to an idle time pay benefit, which will be paid by the Social Insurance Institution (ZUS), unless they earned more than 300% of the country average monthly salary (about 14,500 PLN). Depending on the form of employment, idle time allowance amounts from 50-80% of the minimum national remuneration for work. If someone worked part time it is proportionally reduced,
 • work permits and declarations on entrusting work to a foreigner are also extended if they end during the period of the epidemic or epidemic threat. The work of such persons will be legal until 30th day after the termination of these states. Be aware however that this regulations refers only to the same employer and same employment position,
 • the period of voluntary return of foreigner which falls during the period of the epidemic or epidemic threat is extended up to 30 days after the termination of these states,
 • a foreigner who is a tenant of the premises has the right to submit to the Lessor a declaration on the extension of the rental period until 30th of June 2020. During this period, the lease must not be terminated or the rent must not be increased, but it is the responsibility of foreigner to pay the rent and fees in the current amount.

UKR

Важлива інформація для іноземців

Прийнято Закон про так званий антикризовий щит. Він також містить тимчасові рішення для іноземців.


Іноземці отримали такі права:

 • право подачі заявки на тимчасове проживання та її продовження, а також на постійне проживання, на статус резидента ЕС, право подачі заявки на тимчасове проживання в рамках мобільності коротко та довготривалої та перенесення всередені підприємства продовжене до 30-го дня після припинення епідемії, якщо термін на виконання цієї процедури припав на час епідемії або надзвичайного стану,
 • право подати заявку на продовження візи до 30-го дня з моменту припинення епідемічного стану, якщо термін дії візи закінчується під час епідемії або надзвичайного стану,
 • якщо в іноземця в період епідемії чи епідемічної загрози закінчується право на легальне перебування з будь-якої причини (закінчення терміну дії карти часового перебування, закінчення терміну дії візи) за законом, термін дії цих підстав продовжується до 30 днів після припинення епідемії чи епідемічної загрози. Протягом цього періоду вам не потрібно змінювати карту або отримувати нову візову наклейку,
 • якщо іноземець перебуває в Польщі в рамках безвізового режиму, а термін його законного перебування закінчується в момент загрози епідемії або стану епідемії, перебування буде вважатися легальним за умови подачі заяви про видачу дозволу на тимчасове проживання протягом продовженого терміну. Якщо іноземець є громадянином Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, Коста-Ріки, Нікарагуа, Сінгапуру або Уругваю, то він може подати заявку на продовження перебування в рамках безвізового режиму,
 • іноземці, які легально проживають в Польщі мають право на отримання допомоги, яка буде виплачуватися Департаментом соціального страхування, якщо вони не заробляли в місяць більше 300% від середньої зарплатні по країні (приб. 14 500 злотих). Така допомога залежить від форми зайнятості і становить 50-80% від мінімальної оплати праці. Якщо хтось працював неповний робочий день, розмір допомоги зменшується,
 • продовжують свій термін дії також дозволи на роботу та освядченя про довірення роботи іноземцю, якщо їх кінець був у період епідемічного стану або епідемічної небезпеки. Робота таких людей буде законною до 30-го дня після припинення епідемії,
 • продовжено термін добровільного повернення іноземців, який припадає на період епідемічного стану або епідемічної небезпеки до 30-го дня після припинення цих станів,
 • іноземець, який є орендарем приміщення, має право подати орендодавцю заяву про продовження терміну оренди до 30 червня 2020 року. Протягом цього періоду договір оренди не може бути розірваний і не може бути підвищена оплата, але плата повинна бути оплачена в колишньому розмірі.

RUS

Важная информация для иностранцев

Появился закон о так называемом антикризисном щите, который содержит временные решения для иностранцев.

Иностранцы получили следующие права:

 • право подачи заявки на вид на временное жительство и его продление, а также на постоянное проживание, статус резидента ЕС, право подачи заявки на временное проживание в рамках мобильности кратко и долговременной и переноса внутри предприятия продлено до 30-го дня после прекращения эпидемии, если срок на выполнение этой процедуры пришелся на время эпидемии или эпидемической угрозы,
 • право подать заявление на продление визы до 30-го дня с момента окончания эпидемического статуса, если срок действия визы истекает во время эпидемии или в период эпидемической угрозы,
 • если у иностранца в период эпидемии или эпидемической угрозы истекает право на законное проживание по какой-либо причине (истечение срока действия карты вида на жительство, истечение срока действия визы), срок действия этих оснований должен быть продлен до 30 дней после прекращения эпидемии или эпидемической угрозы. Вам не нужно обменивать свою карту проживания или получать визовый штамп в течение этого периода,
 • если иностранец находится в Польше в рамках безвизового режима, а срок его законного пребывания заканчивается в момент угрозы эпидемии или состояния эпидемии, пребывание будет считаться легальным при условии подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание в течение продленного срока. Если иностранец является гражданином Бразилии, Аргентины, Чили, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, Сингапура или Уругвая, то он может подать заявку на продление пребывания в рамках безвизового режима,
 • иностранцы, законно проживающие в Польше, имеют право на пособие, которое будет выплачиваться Учреждением социального страхования, если они не зарабатывают более 300% среднемесячного национального дохода (около 14 500 злотых). В зависимости от формы занятости, пособие составляет 50-80% от минимального вознаграждения за работу. Если кто-то работал неполный рабочий день, пособие сокращается,
 • разрешения на работу и заявления о поручении работы иностранцу также продливаются, если их окончание попадает на период эпидемии или угрозы эпидемии. Работа таких лиц будет законной до 30 дней после прекращения периода эпидемии,
 • продлен срок на добровольное возвращения иностранца, который приходится на период эпидемии или эпидемической опасности до 30-го дня после прекращения периода эпидемии,
 • иностранец, являющийся арендатором помещения, имеет право подать арендодателю заявление о продлении срока аренды до 30 апреля 2020 года. В течение этого периода договор аренды не может быть расторгнут и не может быть повышена оплата, но плата должны быть оплачены в прежнем размере.

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY