Kolejne zmiany na granicy z Ukrainą [ENG/UKR/RUS]

Od 7 kwietnia br. strona ukraińska zamyka przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska. W Dorohusku i Korczowej będą mogły przekraczać granicę wyłącznie samochody osobowe i ciężarowe. Nie będzie możliwy ruch pieszy i autobusowy.

Kolejne zmiany na granicy z Ukrainą [ENG/UKR/RUS]
Fot. pixabay.com

Z uzyskanych informacji od Przewodniczącego Państwowej Straży Granicznej Ukrainy wynika, iż dnia 6 kwietnia 2020 r. od godz. 23.00 (czas warszawski), strona ukraińska całkowicie  zamknie przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska.

Natomiast na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec,  będzie możliwy jedynie ruch samochodów osobowych i ruch towarowy. Wykluczony będzie ruch pieszy i autobusowy.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają własnego środka transportu, będą mogli wrócić do kraju jedynie pociągiem lub samolotem. Wszystkie osoby po przekroczeniu granicy będą przez 14 dni podlegać obowiązkowej kwarantannie w specjalistycznych placówkach.

Z uwagi na powyższe ograniczenia wprowadzone przez stronę ukraińską, należy  się  liczyć z możliwością wystąpienia dużych utrudnień w wyjeździe na Ukrainę.


ENG

Further changes on the border with Ukraine

Since 7 April, the Ukrainian side has been closing the border crossing Hrebenne-Russian Rawa. In Dorohusk and Korczowa only cars and trucks will be allowed to cross the border. There will be no pedestrian or bus traffic.

According to the information obtained from the President of the State Border Guard Service of Ukraine, on 6 April 2020, from the hour of 23.00 (Warsaw time), the Ukrainian side will completely close the border crossing Hrebenne- Rawa Ruska.

However, at the border crossing Dorohusk-Jagodzin and Korczowa-Krakowiec, only passenger car and freight traffic will be possible. Pedestrian and bus traffic will be excluded.

Citizens of Ukraine, who do not have their own means of transport, will be able to return to the country only by train or plane. All persons crossing the border will be subject to mandatory quarantine in specialist facilities for 14 days.

Due to the above mentioned restrictions introduced by the Ukrainian side, one should reckon with the possibility of great difficulties in leaving for Ukraine.


UKR

Чергові зміни на кордоні з Україною

З 7 квітня українська сторона закриває прикордонний перехід Гребенне-Рава-Руська. У Дорогуську та Корчовій кордон зможуть перетинати тільки легкові та вантажні автомобілі. Пішохідний та автобусний рух заборонений.


З отриманої інформації від голови Державної прикордонної служби України випливає, що з 6 квітня 2020 року з 23.00 (за варшавським часом) українська сторона повністю закриє прикордонний перехід Гребенне - Рава-Руська.

У той час як на прикордонному переході Дорогуськ-Ягодин і Корчова-Краковець, буде можливо тільки рух легкових автомобілів і вантажний рух. Пішохідний і автобусний рух буде заборонено.

Громадяни України, які не мають власних транспортних засобів, зможуть повернутися в країну тільки поїздом або літаком. Всі особи після перетину кордону будуть протягом 14 днів піддаватися обов'язковому карантину в спеціалізованих установах.

У зв'язку з вищевикладеними обмеженнями, введеними українською стороною, слід рахуватися з можливістю виникнення великих труднощів при в'їзді в Україну.


RUS

Очередные изменения на границе с Украиной

С 7 апреля украинская сторона закрывает пограничный переход Гребенне-Рава-Русская. В Дорогуск и Корчевой границу смогут пересекать только легковые и грузовые автомобили. Пешеходное и автобусное движение запрещено.


Из полученной информации от председателя Государственной пограничной службы Украины следует, что с 6 апреля 2020 года с 23.00 (по варшавскому времени) украинская сторона полностью закроет пограничном переходе Гребенне - Рава-Русская.

В то время как на пограничном переходе Дорохуск-Ягодин и Корчова-Краковец, будет возможно только движение легковых автомобилей и грузовое движение. Пешеходное и автобусное движение будет запрещено.

Граждане Украины, не имеющие собственных транспортных средств, смогут вернуться в страну только поездом или самолетом. Все лица после пересечения границы будут в течение 14 дней подвергаться обязательному карантину в специализированных учреждениях.

В связи с вышеизложенными ограничениями, введенными украинской стороной, следует считаться с возможностью возникновения больших затруднений при въезде в Украину.

Źródło: https://nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/37255,Kolejne-zmiany-na-granicy-z-Ukraina.html

 

Tłumaczenie: Liliia Bilyk

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie/Straż Graniczna
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY