Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wybierasz miejsce na nocleg? Sprawdź je w aplikacji Krakowskie Obiekty Noclegowe [EN/UA]

Kraków – jako pierwsze miasto w Polsce – udostępnia nowoczesne narzędzie służące do prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niekategoryzowanych czyli takich jak hostele, apartamenty czy pokoje gościnne. Miejska aplikacja Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) jest już dostępna w dwóch wersjach językowych (polski i angielski) pod adresem ekon.um.krakow.pl. Każdy będzie mógł w niej sprawdzić, czy obiekt, w którym zamierza się zatrzymać, figuruje w miejskiej ewidencji, a więc – czy działa legalnie.

Fot. OTWARTY KRAKÓW<br/>OPEN KRAKOW
OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Dlaczego powstała aplikacja?

Zgodnie z przepisami prawa prowadzenie ewidencji tzw. obiektów niekategoryzowanych, w których świadczone są usługi hotelarskie – czyli miejsc innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska – jest obowiązkiem samorządu. Aby realizować to zadanie na najwyższym poziomie, także technicznym, Kraków podjął prace nad nowoczesnym, interaktywnym narzędziem, które ułatwi monitorowanie lokalnego rynku usług noclegowych, a docelowo „porządkować” będzie turystyczny najem krótkoterminowy i pomoże w legalizacji tego typu działalności.

Ale to nie jedyna korzyść, jaką Kraków odniesie z uruchomienia nowej aplikacji – stały kontakt z przedsiębiorcami oferującymi usługi noclegowe pozwoli dotrzeć z ważnymi informacjami do wszystkich gości odwiedzających Kraków. Na potrzebę stworzenia takiego narzędzia wskazywały również liczne sygnały docierające od krakowskich przedsiębiorców, mieszkańców, studentów i turystów. Dzięki aplikacji będziemy mogli łatwo i szybko sprawdzić, czy nocujemy w obiekcie ewidencjonowanym – czyli działającym legalnie. Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa liczy, że każdy krakowski obiekt noclegowy będzie chciał znaleźć się w wyszukiwarce eKON.

Co oferuje aplikacja?

Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) to aplikacja webowa. Dostęp do zgromadzonych w niej danych jest możliwy z poziomu każdej przeglądarki internetowej, np. Firefox czy Chrome. Aplikacja działa na wszystkich systemach operacyjnych, na których są zainstalowane przeglądarki internetowe.

Główną funkcją aplikacji jest wyszukiwarka obiektów według rozbudowanych filtrów (np. po dzielnicy, ulicy, rodzaju czy liczbie miejsc noclegowych). Stanowi więc ona źródło informacji dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dla przedsiębiorców prowadzących turystyczny najem krótkoterminowy. Studentom, naukowcom może służyć jako zbiór istotnych dla badań danych statystycznych. Co więcej, z poziomu aplikacji znajdziemy praktyczne informacje oraz wykaz przepisów prawnych z zakresu tej działalności.

Jak zgłosić obiekt do ewidencji?

Każdy, kto na terenie Gminy Miejskiej Kraków zamierza świadczyć usługi noclegowe w tzw. obiekcie niekategoryzowanym (innym niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko), ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej przez prezydenta miasta. Wniosek o wpis do ewidencji można złożyć przez platformę ePuap lub na tradycyjnym druku. Zgłoszony obiekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Monitoring rynku daje korzyści, także wpływy do budżetu miasta

Miasto od kilku lat prowadzi intensywne działania, aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w obiektach, które nie są wpisane do ewidencji. W tym celu powstał specjalny zespół zadaniowy złożony z przedstawicieli magistrackich wydziałów – ds. Turystyki oraz Podatków i Opłat, a także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Miejskiej Policji. Szeroka kampania informacyjna prowadzona w mediach, komunikacji miejskiej i przestrzeni miasta (np. citylighty, ulotki w punktach rejestracji działalności gospodarczej) oraz stały monitoring rynku usług turystycznego najmu krótkoterminowego przynoszą wymierne efekty. Dzięki nim udało się wyszukać wiele podmiotów świadczących usługi noclegowe i skierować do ich informacje o przepisach prawnych regulujących taką działalność oraz sposobie załatwienia formalności. W rezultacie w ciągu dwóch ostatnich lat podwoiła się liczba obiektów noclegowych wpisanych do miejskiej ewidencji oraz o 140% wzrosły dochody budżetu miasta z tytułu należnego podatku od nieruchomości, sięgając kwoty 2,68 mln zł. W grudniu 2020 r. w ewidencji zarejestrowane były 1654 obiekty, które dysponowały ponad 32 tys. miejsc noclegowych.

Aplikacja eKON EN

EN

Looking for a place to stay in? Check it with the eKON app

Kraków is the first city in Poland to offer a modern tool for keeping the records of non-hotel lodging facilities, such as hostels, apartments, and guest rooms. The municipal app, called Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON), is now available in two language versions (Polish and English) at ekon.um.Kraków.pl. You will be able to check whether the facility you plan to stay in is available in the municipal register, and, as a consequence, whether it is operating legally.

What does the app offer?

Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) is a web application, which means that you can access the data it stores via any web browser, for example Firefox or Chrome. The application runs on all operating systems featuring a web browser.

The application functions primarily as a lodging facility search engine with an extensive filtering feature (e.g. by district, street, type or number of beds). As a consequence, it serves as an information platform for both people looking for accommodation and for private entrepreneurs running short-term tourist rentals, while for students and researchers it constitutes a valuable source of statistics. Moreover, the application provides a wealth of practical information and a list of legal provisions connected with lodging facilities.

Why was the app developed?

In line with the current law, local governments are obliged to keep a register of “non-categorized” facilities providing hotel services, i.e. facilities other than hotels, motels, boarding houses, guarded and unguarded camping sites, and other forms of lodging listed under the Hotel Services, Tour Guide Services and Tour Guides Act of 29 August 1997. To ensure the city’s accommodation services meet the highest possible standards – including in terms of  technology – Kraków has developed a modern, interactive tool that will facilitate monitoring of the local accommodation services market, and ultimately help “organize” short-term tourist rentals in the city and make sure they are run in a legal manner.

The above benefits are not the only advantage that Kraków will gain from launching the new application –  by maintaining contact with owners and entrepreneurs offering accommodation services we can provide all guests visiting Kraków with important information. Calls for precisely such a tool have been made on numerous occasions by local business people, residents, students and tourists. Thanks to this app, you can easily and quickly ascertain whether you are staying in a registered facility - i.e. one that is operating legally.

This modern record system will help promote the city and have a positive impact on its image. The Tourism Department of Kraków Municipality hopes that every accommodation provider in Kraków will be interested in having their facility included in the eKON search engine.

How to register a facility?

Anyone who intends to provide accommodation services in a “non-categorized” facility (that is a facility other than a hotel, motel, boarding house, guarded and unguarded camping site, and other forms of lodging listed under the Hotel Services, Tour Guide Services and Tour Guides Act of 29 August 1997), is obliged to enter it in city mayor’s register. A registration application can be submitted either via the ePuap platform or in traditional paper form. The registered facility must meet applicable construction, sanitary and fire safety regulations.

Market monitoring brings benefits, including revenue for the city budget

For many years now, the Municipality of Kraków has worked intensively to reach the greatest possible number of providers of hotel services in facilities not included in the register. For this purpose, a special task force has been established, consisting of representatives from the Municipality Departments of  Tourism and Taxes and Fees – as well as the Poviat Sanitary and Epidemiological Station and the Municipal Police Headquarters. A broad-based information campaign in the media, public transport and urban space (e.g. citylights, leaflets in business registration offices) and constant monitoring of the short-term tourist rental market have already brought tangible results – it has become possible to reach many entities that provide accommodation services and inform them of the legal provisions regulating such activities and the formalities that must be completed. As a result, over the past two years the number of lodging facilities entered in the city register has doubled and city budget revenues from real property tax have jumped 140% to reach a total of PLN 2.68 million. In December 2020, 1,654 facilities with over 32,000 beds were listed in the register.

Aplikacja eKON UA

UA

Шукаєш місце для ночівлі? Перевір варіанти у застосунку: Краківські об’єкти розміщення

Краків є першим містом у Польщі, яке надає доступ до сучасного інструменту для ведення обліку місць для ночівлі неготельного типу, таких як хостели, апартаменти або кімнати для гостей. Муніципальний застосунок «Краківські об’єкти розміщення» (eKON) доступний у двох мовних версіях (польською та англійською мовами) за адресою: ekon.um.krakow.pl. Кожен може в ньому перевірити, чи об’єкт, у якому бажаєте зупинитись, внесений до обліку міста, а отже-, чи працює він легально.

Що пропонує застосунок?

Краківські об’єкти розміщення (eKON) – це веб-застосунок. Доступ до зібраних в ньому даних можливий з рівня будь-якого Інтернет-браузера, напр., Firefox або Chrome. Застосунок працює на всіх операційних системах, на яких встановлені Інтернет-браузери.

Головною функцією застосунку є пошук об’єктів за розширеними фільтрами (напр., за районом, вулицею, типом або кількістю місць для розміщення). Отже, це джерело інформації для осіб, які шукають місця для ночівлі, а також для підприємців, які займаються короткостроковою туристичною орендою. Для студентів та науковців він може служити збором статистичних даних, важливих для проведення досліджень. Крім того, на рівні застосунку знайдемо практичну інформацію та перелік правових положень у сфері такої діяльності.

Чому був розроблений цей застосунок?

Відповідно до правових положень, облік так званих некатегоризованих об’єктів, у яких надаються готельні послуги, - тобто закладів, крім готелів, мотелів, пансіонатів, кемпінгів, будинків відпочинку, молодіжних турбаз та  притулків, - є обов’язком органів місцевого самоврядування. З метою реалізації цього завдання на найвищому рівні,, у т.ч. з технічної точки зору, місто Краків розпочало роботу над сучасним інтерактивним інструментом, який покращить моніторинг місцевого ринку послуг з розміщення, а також «впорядкує» короткострокову туристичну оренду та допоможе легалізувати цей вид діяльності.

Однак це не єдина користь, яку місто Краків отримає від запуску нового застосунку. Постійний контакт з підприємцями, що пропонують послуги з розміщення, надає можливість донести важливу інформацію до усіх гостей, які відвідують Краків. На необхідність у розробці такого інструменту вказували також численні сигнали, що надходили від краківських підприємців, мешканців, студентів та туристів. Завдяки застосунку ви зможете легко та швидко перевірити, чи зупиняєтеся на ніч у зареєстрованому об’єкті, тобто, чи працює він легально.

Сучасний облік сприятиме популяризації міста та позитивно вплине на його імідж. Відділ туризму Мерії Кракова сподівається, що кожен краківський заклад розміщення захоче увійти у пошукову систему eKON.

Як зареєструвати об’єкт?

Кожен, хто на території міської ґміни Краків має намір надавати послуги з розміщення у так званому некатегоризованому об’єкті (крім готелю, мотелю, пансіонату, кемпінгу, будинку відпочинку, молодіжної турбази або притулку), зобов’язаний внести такий об’єкт в реєстр, який веде мер міста. Заявку на внесення до реєстру (обліку) можна подати через платформу ePuap або на традиційному формулярі. Зголошений об’єкт, згідно з чинними нормами та положеннями, повинен відповідати будівельним, санітарним та протипожежним вимогам.

Моніторинг ринку приносить вигоду, а також надходження до бюджету міста

Місто протягом декількох років проводить інтенсивні заходи, спрямовані на охоплення якомога більшої кількості підприємців, що надають готельні послуги в об’єктах, не зареєстрованих в обліку. З цією метою була створена спеціальна робоча група, до складу якої увійшли представники відділів мерії з питань туризму, податків і зборів, а також повітової (районної) санітарно-епідеміологічної станції та муніципального управління поліції. Широка інформаційна кампанія, що проводиться в ЗМІ, громадському транспорті та міському просторі (напр., сітілайти, листівки у пунктах реєстрації господарської діяльності), а також постійний моніторинг ринку послуг короткострокової туристичної оренди дають відчутні результати. Завдяки цьому нам вдалося знайти багато суб’єктів, які надають послуги з розміщення, та  надати їм інформацію про правові положення, що регулюють таку діяльність, а також про спосіб її належного оформлення. В результаті протягом двох останніх років  кількість об’єктів  розміщення, внесених до муніципального реєстру (обліку), подвоїлася, а також на 140% зросли доходи міського бюджету від податку на нерухомість, досягнувши суми 2,68 млн. злотих. У грудні 2020 р. в обліку було зареєстровано 1654 об’єкти, у розпорядженні яких – понад 32 тис. місць (ліжок).

pokaż metkę
Autor: Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-04-12
Data aktualizacji: 2021-04-13
Powrót
Znajdź komunikat