Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Warsztaty z języka angielskiego dla kobiet z Ukrainy [EN/UA]

Fundacja One World-One Heart oraz Fundacja Air Liquide pragną zaprosić kobiety z Ukrainy, które w lutym 2022 roku musiały opuścić swój kraj w poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa w innym, spokojniejszym miejscu, na wyjątkowy kurs języka angielskiego.

Fot. Fundacja One World-One Heart

Celem kursu jest nauka języka angielskiego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, napisanie CV w języku angielskim, a także stworzenie wspierającej społeczności kobiet. Naszym celem jest pomoc kobietom z Ukrainy w osiedleniu się w Polsce i rozszerzeniu możliwości poszukiwania pracy na środowisko międzynarodowe, gdzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim jest pierwszym krokiem do zaprezentowania swoich umiejętności i daje szansę na stabilną pracę w sektorze międzynarodowych korporacji w Krakowie/Polsce/za granicą.

Kurs obejmuje 6 tygodni, zajęcia raz w tygodniu po 3 godziny i zawiera:

 • Warsztaty coachingowe 2x3 godziny, których celem jest poznanie swoich mocnych stron i budowanie świadomości na temat tego gdzie teraz jestem i dokąd podążam ze swoja kariera i życiem.
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonego rekrutera, 2x3godziny, który opowie w jaki sposób pisać CV aby zwróciło uwagę rekruterów, jak szukać pracę aby ją znaleźć, czy linkedin to jest must have, jak odpowiadać na pytania rekruterów aby zrobić na nich wrażenie. Na takie i inne pytania będzie odpowiadać Urszula Lipińska-Farkas.Ula jest rekruterem specjalizującym się w rekrutacji na Europę, Wielką Brytanię, Niemcy, Szwajcarię, Finlandię i Hiszpanię.
 • Zajęcia z języka angielskiego, 4 x 3 godziny z profesjonalnym nauczycielem języka angielskiego.

Dlaczego warto? W tym krótkim czasie opanujesz między innymi jak:

 • prowadzić small talk w języku angielskim
 • przedstawić się profesjonalnie w języku angielskim
 • parafrazować własne lub cudze wypowiedzi
 • szybko i precyzyjnie odpowiadać na zadawane pytania
 • mówić o swoich sukcesach i motywacjach
 • używać słownictwa branżowego z Twojej dziedziny w odpowiednim kontekście

Wspólnie przeprowadzimy symulacje kilku rozmów kwalifikacyjnych, w których pierwsze wrażenie może być często najważniejsze. Dowiesz się z nami więcej o swoich mocnych stronach, umiejętnościach, doświadczeniu, napiszesz profesjonalne CV, przećwiczysz najważniejsze pytania, które bardzo często pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych i poczujesz się pewniej, by zrobić pierwszy krok i wykorzystać szansę na pracę w międzynarodowym środowisku.

Do zobaczenia na kursie!

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie min B1. Kurs jest bezpłatny, finansowany przez Fondation d'entreprise AIR LIQUIDE. Jeśli jesteś zainteresowana udziałem w kursie, zarejestruj się poprzez formularz: https://forms.gle/vPyWBY14umLY9cjK6. Zapisując się na kurs, decydujesz się na udział w całym 6-tygodniowym cyklu. Twoja determinacja w ukończeniu kursu jest dla nas kluczowa.

Czas trwania: 3 października - 14 listopada 2023.
Miejsce: ul. Św Filipa 7/5
Godziny: 17.00-20.00
Dzień: Wtorki 3,10,17,24 października, 7 i 14 listopada.
Dzień: Piątki - warsztaty z coachem: 6 i 20 październik


[EN] Get ready for a job interview in an English/English workshop for Ukrainian Women!

One World- One Heart Foundation and Air Liquide Foundation would like to invite women from Ukraine, who had to leave their country in February 2022 in search of a sense of security in another, more peaceful place, to a unique English language course.

The goal of the course is to learn English, prepare for job interviews, write a resume in English, and create a supportive community of women. Our goal is to help women from Ukraine settle in Poland and expand their job search opportunities to an international environment, where an interview in English is the first step to showcase your skills and give you a chance for a stable job in the sector of multinational corporations in Krakow/Poland/abroad.

The course covers 6 weeks, classes once a week for 3 hours each and includes:

 • Coaching workshops are 2x3 hours aimed at getting to know your strengths and building awareness of where I am now and where I am going with my career and life.
 • Classes led by an experienced recruiter, 2x3 hours, who will talk about how to write a resume to get the attention of recruiters, how to look for a job to find one, whether linkedin is a must have, how to answer recruiters' questions to impress them. Urszula Lipinska-Farkas will answer such and other questions.Ula is a recruiter specializing in recruitment for Europe, UK, Germany, Switzerland, Finland and Spain.
 • English classes, 4 x 3 hours with a professional English teacher.

Why it's worth it. In this short time you will master, among other things, how to:

 • conduct small talk in English
 • introduce yourself professionally in English
 • paraphrase your own or others' statements
 • answer questions quickly and precisely
 • talk about your successes and motivations
 • use industry vocabulary from your field in the right context

Together we will simulate several job interviews, where first impressions can often be the most important. You will learn with us more about your strengths, skills, experience, write a professional resume, practice the most important questions that very often come up in interviews and feel more confident to take the first step and seize the opportunity to work in an international environment.

See you at the course!

The course is designed for speakers of English at a minimum B1 level. The course is free of charge, funded by the Fondation d'entreprise AIR LIQUIDE. If you are interested in attending the course, please register via the form: https://forms.gle/vPyWBY14umLY9cjK6. By signing up for the course, you are choosing to participate in the entire 6-week cycle. Your determination to complete the course is crucial to us.

Duration: October 3 - November 14, 2023.
Place: 7/5 Św Filipa Street.
Hours: 17.00-20.00.
Day: Tuesdays: October 3,10,17,24, November 7 and 14.
Day: Fridays - workshops with a coach: October 6 and 20.


[UA] Готуємось до співбесіди на воркшопі з англійської / англійської мови для українок.

Фонд "Один світ - одне серце" та Фонд Air Liquide запрошують жінок з України, які були змушені покинути свою країну в лютому 2022 року в пошуках відчуття безпеки в іншому, більш мирному місці, на унікальний курс англійської мови.

Метою курсу є вивчення англійської мови, підготовка до співбесіди, написання резюме англійською мовою та створення спільноти жінок, які підтримують один одного. Наша мета - допомогти жінкам з України влаштуватися в Польщі та розширити пошук роботи до міжнародного середовища, де співбесіда англійською мовою є першим кроком для демонстрації ваших навичок і дає шанс на стабільну роботу в секторі транснаціональних корпорацій у Кракові/Польщі/за кордоном.

Курс триває 6 тижнів, заняття один раз на тиждень по 3 години і включає в себе

 • Коучинг-семінари 2х3 години, спрямовані на пізнання моїх сильних сторін та усвідомлення того, де я зараз перебуваю і куди я рухаюсь у своїй кар'єрі та житті.
 • Заняття під керівництвом досвідченого рекрутера, 2х3 години, який розповість про те, як написати резюме, щоб привернути увагу рекрутерів, як шукати роботу, щоб її знайти, чи обов'язково мати LinkedIn, як відповідати на запитання рекрутерів, щоб справити на них враження. На ці та інші питання відповість Уршуля Ліпінська-Фаркас - рекрутер, що спеціалізується на підборі персоналу для Європи, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії та Іспанії.
 • Заняття з англійської мови, 4 x 3 години з професійним викладачем англійської мови.

Чому воно того варте. За цей короткий час ви навчитеся, серед іншого, як:

 • вести світську бесіду англійською мовою
 • професійно презентувати себе англійською мовою
 • перефразовувати власні та чужі висловлювання
 • швидко і точно відповідати на запитання
 • розповідати про свої успіхи та мотивації
 • використовувати професійну лексику з вашої сфери в правильному контексті

Разом ми змоделюємо кілька співбесід, де перше враження часто може бути найважливішим. Разом з нами ви дізнаєтесь більше про свої сильні сторони, навички, досвід, напишете професійне резюме, відпрацюєте найважливіші питання, які найчастіше виникають на співбесідах, і відчуєте себе впевненіше, щоб зробити перший крок і скористатися можливістю працювати в міжнародному середовищі.

До зустрічі на курсі!

Курс розрахований на слухачів, які володіють англійською мовою на рівні не нижче B1. Курс є безкоштовним та фінансується Фондом підприємництва AIR LIQUIDE. Якщо ви зацікавлені в участі у курсі, будь ласка, зареєструйтесь за допомогою форми: https://forms.gle/vPyWBY14umLY9cjK6. Реєструючись на курс, ви обираєте участь у всьому 6-тижневому циклі. Ваша рішучість пройти курс має для нас вирішальне значення.

Тривалість: 3 жовтня - 14 листопада 2023 року.
Місце проведення: вул. Св. Філіпа 7/5.
Години роботи: 17.00-20.00.
День: вівторок: 3,10,17,24 жовтня, 7 та 14 листопада.
День: п'ятниця - майстер-класи з тренером: 6 та 20 жовтня.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-09-19
Data aktualizacji: 2023-09-19
Powrót
Znajdź