Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bezpłatne i anonimowe testy na HIV [EN, UA]

Kraków promując profilaktykę AIDS, zaprasza na testy w kierunku HIV, wykonywane w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym zlokalizowanym na pl. Szczepańskim 3.

Fot. materiały prasowe

Badania można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”.

Jeśli miałeś/miałaś ryzykowną sytuację, np. kontakt seksualny z nieznaną osobą lub masz podejrzenie, że mogłeś zarazić się wirusem HIV, możesz wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania test w kierunku zakażenia HIV.

Badanie polega na pobraniu krwi i analizie próbki pod kątem obecności specyficznych przeciwciał. Pacjent nie musi być na czczo.

Test można wykonać po sześciu tygodniach od wystąpienia ryzykownej sytuacji. Wynik potwierdzający lub wykluczający zakażenie HIV można odebrać już następnego dnia.

Na badanie może zarejestrować się każdy mieszkaniec Krakowa, który uzna, że wykonanie testu na HIV będzie pomocne w ochronie zdrowia, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, rasę czy religię.

Testy wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00 w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w punkcie pobrań diagnostyki w Krakowie przy pl. Szczepańskim 3.

Testy wykonywane są:

  • bezpłatnie
  • anonimowo (przy rejestracji nie podaje się imienia i nazwiska, podczas badań nie okazuje się dowodu osobistego ani żadnego innego dokumentu)
  • bez skierowania.

Na testy obowiązuje wcześniejsza rejestracja, poprzez elektroniczny system rejestracji znajdujący się na stronie: stowarzyszeniejedenswiat.org w zakładce „Testy w kierunku HIV”.

Podczas rejestracji należy wybrać datę i godzinę oraz podać dowolne, wymyślone słowo, które będzie pełnić funkcję hasła kontrolnego w chwili przybycia na wykonanie testu.

Badaniu towarzyszy poradnictwo z zakresu testowania oraz tematyki HIV i AIDS.

Pytania można kierować na adres e-mail: pkd.krakow@stowarzyszeniejedenswiat.org lub telefonicznie: 513 652 351 (poniedziałek w godz. 9.00–10.00, wtorek w godz. 17.30–19.30).

Badania są finansowane przez Gminę Miejską Kraków i Krajowe Centrum ds. AIDS.

O HIV i AIDS

Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie znajduje się wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. Wirus niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV w ciągu kilku lat może doprowadzić do rozwoju AIDS, który jest końcowym etapem nieleczonego zakażenia HIV. AIDS to zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV, wśród nich są m.in. nowotwory. Wirusem HIV można się zarazić tylko od drugiego człowieka, najczęściej poprzez kontakt seksualny lub kontakt z zakażoną krwią.

Dodatkowa działalność Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”

Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” organizuje również tzw. akcje szybkiego testowania, gdzie – anonimowo i bezpłatnie – można wykonać tzw. szybki test w kierunku HIV, żółtaczki typu C (HCV) oraz kiły. Wyniki są dostępne w 15 minut. Terminy i miejsca akcji są podane na stronie: stowarzyszeniejedenswiat.org.

Stowarzyszenie oferuje bezpłatne, krótkoterminowe (3-4 spotkania) wsparcie psychologiczne dla osób zakażonych HIV, ich bliskich lub osób z reaktywnym wynikiem testu przesiewowego. Wsparcie udzielane jest w języku polskim, angielskim lub ukraińskim. Chęć skorzystania ze wsparcia prosimy kierować na adres e-mailowy: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org.


The City of Krakow, as part of its promotion of HIV prevention, offers HIV testing at the Counselling and Diagnostic Centre in Krakow located at plac Szczepański 3. Testing is free-of-charge, anonymous and no referral is necessary. Simply register on the website of the One World” Health Prevention.

If you have been at risk of exposure to HIV via sexual contact with an unknown person, or you suspect that you may have contracted HIV, you can take an HIV test free-of-charge, anonymously, with no referral necessary.

The process consists of a blood test and analysing the sample for specific antibodies. The test does not require fasting.

Testing can be performed as early as 6 weeks after exposure. A result confirming or ruling out HIV infection is available the very next day.

Testing is available to all residents of Krakow who feel that taking an HIV test will help protect their health, regardless of age, gender, sexual orientation, nationality, race or religion.

Testing is performed at:

Counselling and Diagnostic Centre in Krakow located at Plac Szczepański 3

Monday-Friday, 3.00-6.00 pm

Testing is:

  • free-of-charge
  • anonymous – your name is not required at registration, no s are presented during the test
  • without referral – is not required.

Pre-registration is required for testing and can be done through the electronic registration system on stowarzyszeniejedenswiat.org, under „TESTY W KIERUNKU HIV” (HIV testing): stowarzyszeniejedenswiat.org/rezerwacja

When registering, select a date and time and provide a made-up word that will be used as your password when you arrive to perform the test.

Counselling on the topic of HIV and AIDS is provided as part of the testing.

Questions:

No. 513 652 351 (Monday 9.00-10.00 am, Tuesday 5.30-7.30 pm)

pkd.krakow@stowarzyszeniejedenswiat.org

Testing is offered by the Krakow City Hall, the National AIDS Centre and the „One World” Health Prevention Association (Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”).

About HIV and AIDS

It is worth remembering that HIV contraction means that there is an acquired immunodeficiency (impairment) virus in one’s body. The virus destroys the immune system, which after a certain period of time ceases to protect the body from diseases. Over several years HIV can lead to the development of AIDS, which is the final stage of an untreated HIV infection. AIDS is a set of diseases that attack those infected with HIV, and includes cancer.

HIV can only be contracted from another human being, usually by sexual contact or contact with infected blood.

Additional activities of the „One World” Health Prevention Association

The „One World” Health Prevention Association also organises „rapid testing campaigns”, where – anonymously and free-of-charge – you can take a so-called rapid test for HIV, hepatitis C (HCV) and syphilis, with results available in 15 minutes. The dates and locations of the campaign are listed at stowarzyszeniejedenswiat.org

In addition, the Association offers free-of-charge, short-term (3-4 meeting) psychological support for people with HIV, their relatives or those with a reactive screening test result. Support is provided in Polish, English or Ukrainian. If you require support, please send an e-mail to kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org.


Місто Краків, сприяючи профілактиці СНІДу, запрошує на тестування на ВІЛ в Консультаційно-діагностичний центр, розташований за адресою: pl. Szczepański 3, Kraków. Обстеження можна пройти безплатно, анонімно і без направлення, зареєструвавшись на сайті Асоціації профілактики здоров’я «Єдиний світ».

Якщо у Вас була ризикована ситуація, наприклад, сексуальний контакт з незнайомою особою, або якщо Ви підозрюєте, що могли інфікуватися ВІЛ, Ви можете пройти тест на ВІЛ безплатно, анонімно та без направлення.

Тест передбачає забір крові та аналіз зразка на наявність специфічних антитіл. Пацієнту не потрібно приходити натще.

Тест можна зробити вже через 6 тижнів після виникнення ризикованої ситуації. Результат, що підтверджує або виключає ВІЛ-інфекцію, можна отримати вже наступного дня.

Зареєструватися на обстеження може кожен мешканець Кракова, який вважає, що проходження тесту на ВІЛ допоможе захистити здоров'я, незалежно від віку, статі, сексуальної орієнтації, національності, расової приналежності чи віросповідання.

Тести проводяться в:

Консультаційно-діагностичному центрі в медичній лабораторії за адресою: Kraków,

pl. Szczepański 3

з понеділка по п'ятницю, з 15.00 до 18.00

Тести проводяться:

  • безплатно - усі витрати відшкодовуються
  • анонімно - при реєстрації не вказується ім'я, а під час обстеження не пред'являється
  • без направлення

Для проходження тесту обов'язкова попередня реєстрація через електронну систему реєстрації на сайті: stowarzyszeniejedenswiat.org, у розділі «TESTY W KIERUNKU HIV» («Тестування на ВІЛ»): stowarzyszeniejedenswiat.org/rezerwacja

Під час реєстрації виберіть дату та час і вкажіть будь-яке слово, яке буде слугувати контрольним паролем, коли Ви прийдете для проходження тесту.

Обстеження супроводжується консультуванням щодо тестування, а також тематики ВІЛ та СНІДу.

Питання:

тел. 513 652 351 (понеділок 9.00-10.00, вівторок 17.30-19.30)

pkd.krakow@stowarzyszeniejedenswiat.org

На обстеження запрошує: Адміністрація міста Кракова, Національний центр профілактики та боротьби зі СНІДом та Асоціація профілактики здоров'я «Єдиний світ».

Про ВІЛ та СНІД

Нагадуємо, що ВІЛ-інфекція означає наявність в організмі вірусу набутого імунодефіциту (порушення імунітету). Вірус руйнує імунну систему інфікованої людини, яка через певний час перестає захищати організм від хвороб. ВІЛ-інфекція протягом декількох років може призвести до розвитку СНІДу, який є кінцевою стадією нелікованої ВІЛ-інфекції. СНІД – це група захворювань, які вражають ВІЛ-інфікованих людей, серед яких є, зокрема, ракові захворювання.

ВІЛ-інфекцією можна заразитися тільки від іншої людини, зазвичай через статевий контакт або контакт з інфікованою кров'ю.

Додаткова діяльність Асоціації профілактики здоров'я «Єдиний світ»

Асоціація профілактики здоров'я «Єдиний світ» також організовує заходи з експрес-тестування, де анонімно і безплатно можна пройти швидкий тест на ВІЛ, гепатит С (ВГС) та сифіліс. Результати будуть доступні через 15 хвилин. Дати та місця проведення дивіться на сайті stowarzyszeniejedenswiat.org.

Крім того, Асоціація пропонує безплатну короткострокову (3-4 зустрічі) психологічну підтримку ВІЛ-інфікованим людям, їхнім родичам або людям із позитивним результатом скринінгового тестування. Підтримка надається польською, англійською або українською мовами. Якщо Ви бажаєте отримати підтримку, будь ласка, надішліть електронного листа на e-mail: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-11
Data aktualizacji: 2024-06-11
Powrót
Znajdź