Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

In The Circle Of Ancient Traditions II - migrant women integration [EN/UA/RU]

Fundacja One World One Heart wraz z programem Otwarty Kraków zaprasza na kolejną edycję projektu “In The Circle Of Ancient Traditions II - migrant women integration.”

Fot. Fundacja One World One Heart
Fundacja One World One Heart

Informacja organizatora...

Projekt, współfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa, koncentruje się na tradycjach wiosennych - od Wielkanocy i związanych z tym okresem warsztatach rękodzieła, The Egg Hunt - grach wielkanocnych z USA, poprzez majowe zbieranie kwiatów i ziół oraz przygotowywanie z nich smakołyków i naparów, kończąc na Nocy Świętojańskiej i kolorowych  obrzędach, pochodzących z tradycji słowiańskich.

Pragniemy zaprosić społeczność kobiet - migrantek przybyłych do Krakowa, jak i pochodzenia polskiego, na wspólne odkrywanie tradycji, wierzeń, historii, rzemiosła; na podróż w czasie i po różnych zakątkach świata, która pozwoli przekonać się, jak różnorodne tradycje mogą nas łączyć i wspomagać lepsze zrozumienie.

Poznawanie odmiennych kultur wzmacnia integrację, wzajemną akceptację, zrozumienie i otwartość na innych, rozbudza ciekawość i kreatywność, zapobiega przemocy i dyskryminacji. Spędzając czas razem czas na warsztatach, kobiety mają okazję zawierać nowe znajomości i umacniać więzi ze społecznością Krakowa, co zapobiega ich izolacji i poczuciu samotności.

Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się w kwietniu, maju, czerwcu. Ze względu na sytuacje pandemiczna nie podajemy konkretnych dat wydarzeń, bo one mogą ulec zmianie. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/), tam będziemy informować na bieżąco o wydarzeniach i podamy ich daty.

Kwiecień

“Ludowe pająki ze słomy” - ponownie zagościmy w ŻyWej Pracowni, wykonując “pająki”, ozdabiane bibułą, posłuchamy ludowych utworów z południowej Polski, a nasze uczestniczki przedstawią ulubione ludowe utwory z krajów, z których pochodzą.

Maj

Warsztaty rękodzielnicze - lalki w strojach krakowskich - warsztaty o KRAKOWSKIM STROJU - ŻyWa Pracownia ul. Celna 5 Krakow. Podczas spotkania dowiemy się, czym charakteryzował się tradycyjny strój Krakowian Zachodnich, z jakich elementów był wykonany, czym wyróżniał się od strojów noszonych w innych regionach i z jakich materiałów był wykonany.

Maj

“Zielarskie warsztaty kulinarne” - wybierzemy się na wyprawę w okolice Krakowa na zbieranie sezonowych ziół i korzystając z naszych zbiorów przeprowadzimy unikalne warsztaty kulinarne. Przekonamy się, jak mniszek lekarski i pokrzywy mogą urozmaicić naszą kuchnię i wzmocnić naszą odporność.

Czerwiec

“Noc Świętojańska” - przeniesiemy się w czasie do słowiańskiego Krakowa, gdzie na nadwiślańskich łąkach zbierzemy kwiaty i upleciemy tradycyjne wianki, zgłębiając tajemnice tradycji słowiańskich, związanych z najkrótszą nocą w roku.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

Informacje o działaniach i inicjatywach realizowanych w ramach projektu będą na bieżąco udostępniane na portalu „Otwarty Kraków” (www.otwarty.krakow.pl), fanpage’u Otwarty Kraków (www.facebook.com/OtwaryKrakow/)  oraz na fanpage’u organizatora (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/)

Warsztaty będą rejestrowane na materiałach wideo i publikowane w mediach społecznościowych Fundacji i Otwartego Krakowa.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach zapraszamy do rejestracji - liczba miejsc ograniczona!

Formularze do rejestracji na każde wydarzenie będą zamieszczane sukcesywnie na fanpage'u Fundacji www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji!


EN

One World One Heart Foundation along with the Open Krakow Programme wishes to invite you to a new edition of the “In the Circle of Ancient Traditions II - migrant women integration” project. The Project, co-financed by the Krakow City Council, focuses on spring traditions - from Easter and handcraft workshops associated with that period, the Egg Hunt - Easter games from USA, through gathering of flowers and herbs in May and preparing delicacies and brews, up to Midsummer Night and colourful customs of Slavic origin.

We would like to invite women - migrants that came to Krakow and ladies of Polish descent, to discover with us traditions, beliefs, history, crafts; to a journey through time and various parts of the world, which will allow us to see how diverse customs can bring us together and better our understanding.

Learning about new cultures enhances integration, mutual acceptance, understanding and openness to others, raises curiosity, prevents violence and discrimination. While spending time together at workshops, women have an opportunity to make friends and strengthen bonds with Krakow’s community, which prevents their isolation and feeling of loneliness.

Events planned for the project will take place in April, May, June. Due to the pandemic situation we do not provide specific dates of events, because they may change. We invite you to follow our profile on Facebook (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/), there we will keep you informed about events and give you their dates.

April

“Folk straw spiders” - we will once again visit ŻyWa Pracownia to prepare pająki (spiders) decorated with crepe paper, listen to folk music from South Poland, and allow attendees to introduce us to folk songs from their countries.

May

Handicraft workshops - dolls in Kraków costumes - workshops about KRAKOW DRESS. At the meeting, we'll find out what the traditional outfit of Western Cracovians was characterized by, what elements it was made of, what made it stand out from the outfits worn in other regions and from what materials it was made.

May

“Herbal culinary workshop” - we will go on an excursion in the vicinity of Krakow to gather seasonal herbs and - using what we have collected - we will run a unique culinary workshop. We will find out how dandelions and nettles can enrich our cuisine and boost immunity.

June

“Midsummer Night” - we will go back in time to the early Slavic Krakow, where at the meadows by Vistula River we will gather flowers and make traditional wreaths, while delving into the secrets of Slavic customs of the shortest night of the year.

The public task is co-financed by the City of Krakow

Information about activities and initiatives implemented as part of the project will be shared on an ongoing basis at the “Otwarty Kraków” website (www.otwarty.krakow.pl), “Otwarty Kraków” fan page (www.facebook.com/OtwaryKrakow/) and the organiser’s fan page (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/).

Workshops will be video recorded and published in social media on Foundation’s and “Otwarty Krakow” pages.

Anyone interested in attending those events is welcome to register - number of places is limited!

Registration forms for every event will be published consecutively on Foundation’s fan page: www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/

Feel free to check on our current information!


UA

Фундація One World One Heart разом з програмою Відкритий Краків запрошує на наступні заходи в рамках проєкт "У колі давніх традицій II - інтеграція жінок-мігрантів".

Проєкт, співфінансується містом Краковом, зосереджений на весняних традиціях - починаючи  від Великодня та пов’язаних з ним ремісничих традицій, The Egg Hunt - великодні ігри з США, закінчуючи травневим збором квітів та трав,  приготуванням солодощів та настоїв з них, та  закінчуючи святом Іванна Купала разом з його барвистими ритуалами, які походять від слов'янських традицій.

Ми хотіли б запросити спільноту жінок-мігранток, які прибули до Кракова, а також жінок польського походження, спільно відкрити традиції, вірування, історію та ремесла; для подорожі у часі та навколо світу, що дозволить нам побачити, як різні традиції можуть нас об'єднувати та сприяти кращому розумінню.

Знайомство з різними культурами зміцнює інтеграцію, взаємосприйняття, розуміння та відкритість для інших, пробуджує допитливість та творчі здібності, запобігає насильству та дискримінації. Проводячи час разом на семінарах, жінки мають можливість пізнати нових друзів та зміцнити зв’язки з краківською громадою, що запобігає їх ізоляції та почуттю самотності.

Заходи, заплановані в рамках проекту, відбудуться у квітні, травні та червні. Через пандемічну ситуацію ми не вказуємо конкретних дат подій, оскільки вони можуть змінитися. Ми запрошуємо вас стежити за нашим профілем у Facebook (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/), ми будемо інформувати вас про події та вказувати їх дати там.

Квітень

«Народні павуки з соломи» - ми ще раз відвідаємо живу майстерню, де будемо виконувати «павуків», оздоблених цигарковим папером, послухаємо народні пісні з півдня Польщі, а наші учасники представлять свої улюблені народні пісні зі свої рідних країн.

Може

Ремісничі майстерні - ляльки в костюмах Кракова - майстерні про KRAKOW OUTFIT - ŻyWa Pracownia ul. Цельна 5 Краків. Під час зустрічі ми з’ясуємо, чим був характерний традиційний костюм західних краківців, з яких елементів він був виготовлений, чим він відрізнявся від костюмів, що носили в інших регіонах, і з яких матеріалів він був виготовлений.

Може

Трав'яні кулінарні майстерні» - ми вирушимо у подорож Краковом для збору сезонних трав та, використовуючи наші колекції, проведемо унікальні кулінарні майстер-класи. Ми побачимо, як кульбаби та кропива можуть урізноманітнити нашу кухню та зміцнити імунітет.

Червень

“Ніч купала” – ми повернемося назад у часі до слов’янського Кракова, де будемо збирати квіти та плести традиційні вінки на луках Вісли, досліджуючи таємниці слов’янських традицій, пов’язаних із найкоротшою ніччю року.

Громадське завдання співфінансується містом Краків

Інформація про заходи та ініціативи, що здійснюються в рамках проєкт, буде постійно доступною на порталі "Відкритий Краків" (www.otwarty.krakow.pl), на фанпейджу порталу Відкритий Краків (www.facebook.com/OtwaryKrakow/ ) та на фанпейджу організатора (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/)

Майстеркласи будуть записані на відеоматеріали та опубліковані в соціальних мережах Фундації та Відкритого Кракова.

Якщо ви зацікавлені в участі у заходах, просимо зареєструватися - кількість місць обмежена! Форми реєстрації на кожну подію будуть послідовно розміщуватися на фейсбук сторінці Фундації  www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/

Запрошуємо вас стежити за актуальною інформацією!


RU

Фонд One World One Heart  вместе с программой Открытый Краков приглашает вас на очередной выпуск проекта «В кругу древних традиций II - интеграция женщин-мигрантов».

Проект, со финансируемый городом Краков, и сосредоточен на весенних традициях – начиная от Пасхи и связанных с ней ремесленных мастерских, Охоты за яйцами – пасхальная игра роддом из США до сбора цветов и трав в Майе, а также приготовления из них угощений и настоев, заканчивая ночью Ивана Купала и красочными ритуалами, заимствованными из славянских традиций.

Мы хотели бы пригласить сообщество женщин-мигранток, прибывших в Краков, а также женщин польского происхождения, чтобы вместе открыть для себя традиции, верования, историю и ремесла; для путешествия во времени и по всему миру, которое позволит нам увидеть, как разные традиции могут сближать нас и способствовать лучшему пониманию.

Знакомство с разными культурами укрепляет интеграцию, взаимное принятие, понимание и открытость по отношению к другим, пробуждает любопытство и творчество и предотвращает насилие и дискриминацию. Проводя время вместе на семинарах, женщины имеют возможность завести новых друзей и укрепить связи с краковским сообществом, что предотвращает их изоляцию и чувство одиночества.

Мероприятия, запланированные в рамках проекта, пройдут в апреле, мае, июне. В связи с пандемической ситуацией мы не указываем конкретные даты событий, поскольку они могут меняться. Приглашаем вас следить за нашим профилем на Facebook (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/), где мы будем держать вас в курсе событий и сообщать вам их даты.

апрель

«Народные пауки из соломы» - мы еще раз посетим живую мастерскую, сделаем «пауков», украшенных папиросной бумагой, послушаем народные песни из южной Польши, а наши участники представят свои любимые песни со своих родных стран.

май

Ремесленные мастерские - куклы в краковских костюмах - мастерские о краковском костюме - ŻyWa Pracownia ul. Celna 5 Krakow. Во время встречи мы узнаем, что характеризовало традиционный костюм западных краковцев, из каких элементов он был сделан, чем отличался от костюмов, которые носили в других регионах, и из каких материалов он был сделан.

май

«Травяно-кулинарная мастерская» - мы отправимся в путешествие по Кракову за сезонными травами и используя наш сбор, проведем уникальные кулинарные мастер-классы. Мы увидим, как одуванчики и крапива могут разнообразить нашу кухню и укрепить иммунитет.

июнь

«Летняя ночь» - мы вернемся во времени в славянский Краков, где на лугах Вислы соберем цветы и сплетем традиционные венки, исследуя секреты славянских традиций, связанных с самой короткой ночью в году.

Общественная задача софинансируется из средств города Кракова.

Информация о мероприятиях и инициативах, реализуемых в рамках проекта, будет постоянно доступна на портале «Открытый Краков» (www.otwarty.krakow.pl), на фанпейдже «Открытый Краков» (www.facebook.com/OtwaryKrakow/) и на фанпейдже организатора (www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/)

Мастер-классы будут записаны на видеоносители и опубликованы в социальных сетях Фонда и Отрытого Кракова.

Если вы заинтересованы участием в мероприятиях, пожалуйста зарегистрируйтесь — количество мест ограничено!

Регистрационные формы для каждого мероприятия будут последовательно размещаться на фанпейдже Фонда www.facebook.com/FundacjaOneWorldOneHeart/

Приглашаем вас следить за актуальной информацией!

 

pokaż metkę
Autor: Fundacja One World One Heart
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-04-06
Data aktualizacji: 2021-04-12
Powrót
Znajdź komunikat