Małopolski Urząd Wojewódzki zaprasza na konsultacje z wykorzystaniem Skype [ENG/UKR/RUS]

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji oraz zawieszeniem obsługi bezpośredniej w stanie epidemii w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz ze znacznym wzrostem liczby zgłoszeń telefonicznych i e-mailowych pojawił się pomysł stworzenia nowej drogi kontaktu, za pośrednictwem Skype, który jest ogólnodostępnym komunikatorem wykorzystywanym codziennie przez wielu użytkowników.

Małopolski Urząd Wojewódzki zaprasza na konsultacje z wykorzystaniem Skype [ENG/UKR/RUS]
Fot. maloposka.uw.gov.pl

Ogólna idea E-KONSULTANTA to umożliwienie Obywatelom Państw Trzecich bezpośredniego kontaktu w czasie pandemii, nawet jeżeli są poza granicami Polski.  Docelowo E-KONSULTANT ma działać jedynie w okresie ograniczonej obsługi bezpośredniej klientów podczas epidemii koronawirusa w celu zachowania możliwie najwyższych i najlepiej dostępnych standardów obsługi cudzoziemców.

Aby cudzoziemiec mógł skontaktować się z konsultantem obsługującym profil, powinien kliknąć przycisk Skontaktuj się z nami, który przekierowuje do okna dialogowego Skype’a, umożliwiającego nawiązanie połączenia wideo lub głosowego. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania projektu E-konsultant możecie Państwo znaleźć na naszym nowym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/


ENG

Małopolska Voivodeship Office invites for consultations using Skype

In connection with the dynamic development of the situation and the suspension of direct service in a state of epidemic in the Małopolska Voivodship Office and a significant increase in the number of telephone and e-mail notifications, an idea emerged to create a new way of contact, via Skype, which is a publicly available communicator used daily by many users.

The general idea of E-CONSULTANTA is to enable Third Country Nationals to contact directly during a pandemic, even if they are outside Poland. Ultimately, E-KONSULTANT is to operate only during the period of limited direct customer service during the coronavirus epidemic in order to maintain the highest possible and best available standards of foreigner service.

In order for the foreigner to contact the consultant supporting the profile, they should click the Contact Us button, which redirects them to the Skype dialogue window, allowing them to make a video or voice call.

You can find detailed information about the functioning of the E-consultant project on Facebook profile:
https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/


UKR

Малопольське Воєводське Управління запрошує на консультації з використанням Skype

У зв'язку з динамічним розвитком ситуації і призупиненням прямого обслуговування клієнтів через стані епідемії в Малопольському Воєводстві, а також зі значним збільшенням кількості  телефонних дзвінків та заявок електронної пошти з'явилася ідея створення нового шляху контакту, через Skype, який є загальнодоступним програмним забезпеченням, яке використовують кожен день безліч користувачів.

Загальна ідея Е-консультанта полягає в тому, щоб дозволити громадянам третіх країн безпосередньо контактувати з управлінням під час пандемії, навіть якщо вони знаходяться за межами Польщі. Електронний консультант працюватиме тільки в період обмеження прямого обслуговування клієнтів під час епідемії коронавірусу, щоб підтримати максимально високі і найбільш доступні стандарти обслуговування іноземців.

Щоб іноземець міг зв'язатися з консультантом, він повинен натиснути кнопку "Зв'язатися з нами", яка перенаправляє вас в діалогове вікно Skype, що дозволяє зробити відео або голосовий виклик.

Детальну інформацію про роботу проекту E-консультант ви можете знайти в профілі Facebook:
https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/


RUS

Малопольское Воеводское Управление приглашает на консультации с использованием Skype

В связи с динамичным развитием ситуации и приостановкой прямого обслуживания клиентов через состоянии эпидемии в Малопольском Воеводстве, а также со значительным увеличением количества телефонных звонков и заявок с электронной почты появилась идея создания нового пути контакта, через Skype, который является общедоступным программным обеспечением, которое используют каждый день множество пользователей.

Общая идея Е-консультанта заключается в том, чтобы позволить гражданам третьих стран непосредственно контактировать с управлением во время пандемии, даже если они находятся за пределами Польши. Электронный консультант будет работать только в период ограничения прямого обслуживания клиентов во время эпидемии коронавирус, чтобы поддержать максимально высокие и наиболее доступные стандарты обслуживания иностранцев.

Чтобы иностранец мог связаться с консультантом, он должен нажать кнопку "Связаться с нами", которая перенаправляет вас в диалоговое окно Skype, что позволяет сделать видео или голосовой вызов.

Подробную информацию о работе проекта E-консультант вы можете найти в профиле Facebook: https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/

pokaż metkę
Autor: Małopolski Urząd Wojewódzki
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się