Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Podsumowanie maja w Centrum Wielokulturowy w Krakowie

Maj przyniósł ze sobą namiastkę lata, a także ogrom ciekawych wydarzeń w Centrum Wielokulturowym

Co wydarzyło się nowego?

Warsztaty teatralne w Centrum Wielokulturowym - grupa siedzi na dywanie
Fot. Elisa Massetti / Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Acting Workshops, czyli warsztaty teatralne podczas których mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności aktorskie.

Warsztaty tiramisu prowadzone przez naszą stażystkę Elisę (które cieszyły się tak dużą popularnością, że zorganizowaliśmy dodatkowe wydarzenie!).

Jeśli mówimy o maju, nie może zabraknąć podsumowania aktywności związanych z Majem Równości:

 • Spacer queerowymi śladami przedwojennego Krakowa: wycieczka po pomnikach zasłużonych Krakowian, którzy przy okazji należeli do społeczności LGBTQ+.
 • Queerowa lekcja historii przygotowana przez Artsioma, wolontariusza z Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Tęczowy Open Community Evening, uświetnione pizzą od naszego włoskiego sąsiada.
 • Ani Murzyn, ani Indianin, czyli jak mówić o różnorodności - wciągające warsztaty z języka inkluzywnego!

Oprócz wydarzeń i warsztatów, niemal codziennie gościmy osoby i grupy, które chciałyby bliżej poznać działalność naszego Centrum. Oto kto odwiedził nas w tym miesiącu:

 • studenci z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Institute of European Studies at the Jagiellonian University in Krakow;
 • uczestnicy międzynarodowego treningu REACT - Together for Ukrainian refugees, zorganizowanego przez Fundacja Instytut Polska-Ukraina i Fundacja Jaw Dikh;
 • osoby uczestniczące w konferencji „Solidarność w działaniu! Edukacja, aktywizm, współpraca”, zainicjowaną przez Humanity in Action Polska;
 • przedstawicielka kawiarni społecznej, działającej przy Młyny Rothera w Bydgoszczy,
 • a także uczestnicy IV edycji Akademii Aktywnego Mieszkańca.

Mieliśmy również przyjemność całe mnóstwo piesków, tak jak możecie zobaczyć na zdjęciu!
 


ENG

May brought a taste of summer and a plethora of exciting events at the Multicultural Center

What was new this month?

 • Acting Workshops: theater workshops where we had the chance to test our acting skills.
 • Tiramisu workshops led by our intern Elisa, which were so popular that we organized an additional event!
 • Speaking of May, we can't forget the summary of activities related to Equality Month:
 • Queer Heritage Walk of Pre-War Krakow: a tour of monuments dedicated to notable Krakowians who also belonged to the LGBTQ+ community.
 • Queer History Lesson prepared by Artsiom, our volunteer from the European Solidarity Corps.
 • Rainbow Open Community Evening, highlighted by pizza from our Italian neighbor.
 • "Neither Black nor Indian: How to Speak About Diversity" – engaging inclusive language workshops!

In addition to events and workshops, we host individuals and groups almost every day who wanted to learn more about our Center. Here are some of our visitors this month:

 • Students from the Faculty of International and Political Studies - Institute of Public Affairs and the Institute of European Studies;
 • Participants of the international REACT - Together for Ukrainian Refugees training, organized by the Poland-Ukraine Institute Foundation and the Jaw Dikh Foundation
 • Attendees of the "Solidarity in Action! Education, Activism, Cooperation" conference, initiated by Humanity in Action,
 • A representative from the social café at Młyny Rothera in Bydgoszcz;
 • And participants of the fourth edition of the Active Resident Academy.

We also had the pleasure of hosting a lot of dogs, as you can see in the photo!
 


UA

Травень приніс смак літа, а також багато цікавих заходів у Мультикультурному центрі

Що нового?

Майстер-класи з акторської майстерності, тобто театральні майстер-класи, в ході яких ми мали можливість перевірити свої акторські здібності.

Майстер-класи з Тірамісу, які проводила наша стажерка Еліза (які були настільки популярні, що ми організували додатковий захід!).

Якщо ми говоримо про травень, ми повинні включити короткий виклад заходів, пов'язаних із Травнем Рівності:

 • Прогулянка по queer слідам довоєнного Кракова: екскурсія до пам'ятників видатним жителям Кракова, які також належали до ЛГБТК+спільноти.
 • Квір-урок історії, підготовлений волонтером Європейського корпусу солідарності Артемом.
 • Райдужний Open Community Evening, доповнений піцею від нашого італійського сусіда.
 • Ні негр, ні індіанець, або як говорити про різноманітність – займаємося інклюзивними мовними майстер-класами!

Окрім заходів та майстер-класів, майже щодня ми приймаємо людей та групи, які хотіли б дізнатися більше про діяльність нашого Центру. Ось хто відвідав нас цього місяця:

 • студенти факультету міжнародних та політичних досліджень – Інституту суспільних відносин та Інституту європейських досліджень;
 • учасники міжнародного тренінгу REACT - Together for Ukrainian refugees, організованого Фондом Instytut Polska-Ukraina та Фондом Fundacja Jaw Dikh;
 • учасники конференції «Солідарність у дії!» Освіта, активізм, співпраця», ініційований Humanity in Action,
 • представник соціального кафе, що діє на млинах Ротера у Бидгощі,
 • а також учасники 4-го випуску Академії Активного Жителя.

Ми також були задоволені від багатьох собак, котрі відвідали нас, як ви можете бачити на фото!

 


RU

Май принес вкус лета, а также много интересных мероприятий в Мультикультурном центре

Что нового?

Мастер-классы по актерскому мастерству, т. е. театральные мастер-классы, в ходе которых у нас была возможность проверить свои актерские способности.

Мастер-классы по Тирамису, которые проводила наша стажерка Элиза (которые были настолько популярны, что мы организовали дополнительное мероприятие!).

Если мы говорим о мае, мы должны включить краткое изложение мероприятий, связанных с Маем Равенства:

 • Прогулка по queer следам довоенного Кракова: экскурсия к памятникам выдающимся жителям Кракова, которые также принадлежали к ЛГБТК+сообществу.
 • Квир-урок истории, подготовленный волонтером Европейского корпуса солидарности Артемом.
 • Радужный Open Community Evening, дополненный пиццей от нашего итальянского соседа.
 • Ни негр, ни индеец, или как говорить о разнообразии – занимаемся инклюзивными языковыми мастер-классами!

Помимо мероприятий и мастер-классов, почти каждый день мы принимаем людей и группы, которые хотели бы узнать больше о деятельности нашего Центра. Вот кто посетил нас в этом месяце:

 • студенты факультета международных и политических исследований - Института общественных отношений и Института европейских исследований;
 • участники международного тренинга REACT - Together for Ukrainian refugees, организованного Фондом Instytut Polska-Ukraina и Фондом Fundacja Jaw Dikh,
 • участники конференции «Солидарность в действии!» Образование, активизм, сотрудничество», инициированный Humanity in Action,
 • представитель социального кафе, действующего на мельницах Ротера в Быдгоще,
 • а также участники 4-го выпуска Академии Активного Жителя.

Мы также имели удовольствие принять много собак, как вы можете видеть на фото!

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-07
Data aktualizacji: 2024-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź