Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Relokacja oraz informacje dla osób z Ukrainy mieszkających w Krakowie - lista organizacji i formy wsparcia

Co jest potrzebne w przypadku relokacji z baz miejsc zbiorowego zakwaterowania? Gdzie osoby z Ukrainy mogą szukać pomocy i ważnych informacji – lista polecanych miejsc oraz przydatne informacje ważne od 24.06.2024 r. do odwołania. 

Relokacja
Fot. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

Baza miejsc zbiorowego zakwaterowania jak i możliwość wystawienia dokumentu uprawniającego do relokacji wystawiana jest przez: 

PUNKT RELOKACJI Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków. Punkt czynny w godzinach: poniedziałek-piątek 7:30-15:30. Telefon: +48 516 240 691. W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się osobiście w PUNKCIE RELOKACJI! 

Informacji pod numerem telefonu +48 12 39 21 300 udziela również Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w godzinach: poniedziałek-piątek 15:30-20:00. 

DZIAŁANIA W WEEKENDY 

29.06.2024 r. SOBOTA INFORMACYJNA w godzinach 8:00 - 20:00 PUNKT RELOKACJI ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

30.06.2024 r. NIEDZIELA INFORMACYJNA w godzinach 8:00 - 20:00 PUNKT RELOKACJI ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Więcej informacji

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, PRAWNA I INFORMACYJNA 

Dodatkowa pomoc – miejsca, gdzie osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą otrzymać informacje o bezpłatnej pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, wsparcia informacyjnego: 

Infolinia UNHCR Polska + 48 800 012 948 

Fundacja ZUSTRICZ: +48 722 297 726 

Miejsce Otwarte (Fundacja IB Polska), os. Górali 24, infolinia +48 452 093 540 (poniedziałek - piątek, 10:00 – 18:00) (punkt informacyjny, zapisy na porady prawne i konsultacje psychologiczne) 

Centrum Edukacji i Wsparcia (Fundacja IB Polska), os. Górali 24, tel. +48 452 377 491 (punkt informacyjny, zapisy na porady prawne i konsultacje psychologiczne) 

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, prowadzony przez Fundację IB Polska, ul. Zabłocie 20, 1 piętro, budynek Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych, tel. +48 887 201 598, e-mail: punkt@open.krakow.pl (poniedziałek - piątek, 9:00 – 17:00) 
(punkt informacyjny, zapisy na porady prawne i konsultacje psychologiczne) 

Vela Foundation - Infolinia: +48 725 066 666 (Punkt informacyjny), Infolinia: +48 735 252 026 (Outreach Officer) (poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00) 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków, e-mail: biuro@pomocprawna.org, Email - sprawy indywidualne: porady@pomocprawna.org Tel: +48 693 390 502 (telefon lub WhatsApp), Fax: +48 12 423 32 77 

Prawniczki z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć udzielają również bezpłatnych porad w innych lokalizacjach: 

ul. Łagiewnicka 54 (Fundacja Dobro zawsze wraca), Punkt pomocy, poniedziałek -piątek, godz. 10:00-16:00 

os. Górali 24 (Miejsce Otwarte), poniedziałek - piątek, godz. 9:00 – 16:00 

ul. Zabłocie 20 (Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie), poniedziałek - piątek, godz. 9:00 – 16:00 

Infolinia dla uchodźców z Ukrainy (pomoc prawna) +48 725 449 374 

Zgłoszenia spraw dzieci bez opieki z Ukrainy (pomoc prawna) +48 725 449 356 

 

ENG 

Relocation and information for people from Ukraine living in Krakow - list of organizations and forms of support  


What is needed in the case of relocation from places of collective accommodation? Where can people from Ukraine look for help and important information - a list of recommended places and useful information valid from June 24, 2024 until further notice.  
 
The list of collective accommodation places and the possibility of issuing a document authorizing relocation are issued by: 

RELOCATION POINT of the Department for Foreigners of the Malopolska Provincial Office in Krakow ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków. Opening hours: Monday-Friday 7:30 a.m.-3:30 p.m. Telephone: +48 516 240 691. To receive a referral, please report in person at the RELOCATION POINT!  
 
Information is also available by calling +48 12 39 21 300 from the Crisis Management Center of the Małopolska Voivodeship Office in Kraków from Monday to Friday, 3:30 p.m. - 8:00 p.m.  
 
WEEKEND ACTIVITIES  
 
June 29, 2024 INFORMATION SATURDAY from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. RELOCATION POINT ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków, the Department for Foreigners of the Malopolska Provincial Office in Krakow 

June 30, 2024 INFORMATION SUNDAY from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. RELOCATION POINT ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków, the Department for Foreigners of the Malopolska Provincial Office in Krakow  

More information
 
 
FREE PSYCHOLOGICAL, LEGAL AND INFORMATIONAL AID 
 
Additional help – places where people fleeing the war in Ukraine can receive information about free psychological assistance, legal assistance, and information support:  
 
UNHCR Poland infoline + 48 800 012 948  
 
ZUSTRICZ Foundation: +48 722 297 726  
 
Open Place (IB Polska Foundation), os. Górali 24, infoline +48 452 093 540 (Monday - Friday, 10:00 - 18:00) (information point, registration for legal advice and psychological consultations) 

Education and Support Center (IB Polska Foundation), os. Górali 24, tel. +48 452 377 491 (information point, registration for legal advice and psychological consultations)  
 
Information Point for Foreigners in Krakow, run by the IB Polska Foundation, ul. Zabłocie 20, 1st floor, building of the Social and Economic Innovation Cluster, tel. +48 887 201 598, e-mail: Punkt@open.krakow.pl (Monday - Friday, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.)  
(information point, registration for legal advice and psychological consultations)  
 
Vela Foundation - infoline: +48 725 066 666 (Information point), infoline: +48 735 252 026 (Outreach Officer) (Monday - Friday 9:00 – 17:00)  
 
Legal Aid Center Haliny Nieć, ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków, e-mail: biuro@pomocprawna.org, E-mail - individual matters: advice@pomocprawna.org Tel: +48 693 390 502 (phone or WhatsApp), Fax: +48 12 423 32 77  
 
Lawyers from the Legal Aid Center. Halina Nieć also provide free advice in other locations: 

  • ul. Łagiewnicka 54 (Dobro Zawsze Wraca Foundation), Aid point, Monday - Friday, 10:00-16:00  
  • os. Górali 24 (Open Place), Monday - Friday, 9:00 – 16:00  
  • ul. Zabłocie 20 (Information Point for Foreigners in Krakow), Monday - Friday, 9:00 – 16:00  

Infoline for refugees from Ukraine (legal assistance) +48 725 449 374  
 
Reporting cases of unaccompanied children from Ukraine (legal assistance) +48 725 449 356 

 

RU 

Переезд и информация для выходцев из Украины, проживающих в Кракове - список организаций и формы поддержки. 

  

Что необходимо в случае переселения из баз коллективного проживания? Где жителям Украины искать помощь и важную информацию - список рекомендуемых мест и полезной информации действителен с 24 июня 2024 года до дальнейшего уведомления. 

Базу данных мест коллективного проживания и возможность выдачи документа, разрешающего переселение, выдают: 

ПУНКТ Переезда Департамента по делам иностранцев Малопольского воеводства в Кракове ул. Przy Rondo 6, 31-547 Краков. Часы работы: понедельник-пятница с 7:30 до 15:30. Телефон: +48 516 240 691. Для получения направления необходимо явиться лично в ПУНКТ Переезда! 

Информацию также можно получить по телефону +48 12 39 21 300 из Центра кризисного управления Управления Малопольского воеводства в Кракове с понедельника по пятницу с 15:30 до 20:00. 

 ЗАНЯТИЯ НА ВЫХОДНЫЕ 

 29 июня 2024 года ИНФОРМАЦИОННАЯ СУББОТА с 8:00 до 20:00 ПУНКТ ПЕРЕБЫТИЯ ул. Przy Rondzie 6, 31-547 Краков, Департамент по делам иностранцев, Малопольское воеводское управление в Кракове 

30 июня 2024 ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ с 8:00 до 20:00 ПУНКТ ПЕРЕСТАВКИ ул. Przy Rondzie 6, 31-547 Краков, Департамент по делам иностранцев, Малопольское воеводское управление в Кракове. 

більше інформації

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ 

Дополнительная помощь – места, где люди, спасающиеся от войны в Украине, могут получить информацию о бесплатной психологической помощи, юридической помощи и информационной поддержке: 

Горячая линия УВКБ ООН в Польше + 48 800 012 948 

Фонд ЗУСТРИЧ: +48 722 297 726 

Open Place (IB Polska Foundation), os. Гурали 24, горячая линия +48 452 093 540 (понедельник - пятница, 10:00 - 18:00) (информационный пункт, запись на юридические и психологические консультации) 

Центр образования и поддержки (IB Polska Foundation), о. Гурали 24, тел. +48 452 377 491 (информационный пункт, запись на юридические и психологические консультации) 

Информационный пункт для иностранцев в Кракове, которым управляет Фонд IB Polska, ул. Заблоце 20, 1 этаж, здание Кластера социально-экономических инноваций, тел. +48 887 201 598, электронная почта: Punkt@open.krakow.pl (понедельник - пятница, 9:00 - 17:00). 

(информационный пункт, запись на юридические и психологические консультации) 

Фонд Vela - Горячая линия: +48 725 066 666 (информационный пункт), Горячая линия: +48 735 252 026 (консультант) (понедельник - пятница 9:00 – 17:00) 

Центр юридической помощи Галины Неч, ул. Krowoderska 11/7, 31-141 Краков, электронная почта: biuro@pomocprawna.org, электронная почта - индивидуальные вопросы: Advisor@pomocprawna.org Тел.: +48 693 390 502 (телефон или WhatsApp), Факс: +48 12 423 32 77 

Юристы Центра юридической помощи. Халина Неч также предоставляет бесплатные консультации в других местах: 

улица Лагевницка 54 (Фонд «Добро всегда возвращается»), пункт помощи, понедельник – пятница, 10:00-16:00 

ось. Гурали 24 (открытое место), понедельник-пятница, 9:00 – 16:00 

улица Zabłocie 20 (Информационный пункт для иностранцев в Кракове), понедельник – пятница, 9:00 – 16:00 

Горячая линия для беженцев из Украины (юридическая помощь) +48 725 449 374 

Сообщение о случаях несопровождаемых детей из Украины (юридическая помощь) +48 725 449 356 
 

UA 

Переїзд та інформація для українців, які проживають у Кракові - перелік організацій та форми підтримки  

Що потрібно у разі переселення з місць колективного розміщення?  

Де людям з України можуть отримати допомоги та важливу інформацію – список рекомендованих місць та корисної інформації дійсний з 24 червня 2024 року до подальшого розпорядження.  

Базу даних місць колективного розміщення та можливість видачі документа на переселення оформляють:  

ПУНКТ ПЕРЕСЕЛЕННЯ Відділу у справах іноземців Управління Малопольського воєводства в Кракові Ul. Przy Ronda 6, 31-547 Kraków.  

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 7:30-15:30.  

Телефон: +48 516 240 691. Для отримання направлення зверніться особисто в ПУНКТ РЕЛОКАЦІЇ!  

Інформацію також можна отримати за телефоном +48 12 39 21 300 з Центру управління в кризових ситуаціях Управління Малопольського воєводства в Кракові з понеділка по п’ятницю з 15:30 до 20:00.  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У ВИХІДНІ ДНІ 

29 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЙНА СУБОТА з 8:00 до 20:00 ПУНКТ ПЕРЕСЕЛЕННЯ вул. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków, Відділ у справах іноземців, Малопольське воєводське управління в Кракові  

30 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЙНА НЕДІЛЯ з 8:00 до 20:00 ПУНКТ ПЕРЕСЕЛЕННЯ вул. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków, Відділ у справах іноземців, Малопольське воєводське управління в Кракові 

Дополнительная информация

БЕЗКОШТОВНА ПСИХОЛОГІЧНА, ЮРИДИЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА  

Додаткова допомога – місця, де люди, які втікають від війни в Україні, можуть отримати інформацію про безкоштовну психологічну допомогу, правову допомогу та інформаційну підтримку: 

Гаряча лінія УВКБ ООН у Польщі + 48 800 012 948  

Фонд ZUSTRICZ: +48 722 297 726  

Open Place (Фундація IB Polska), ос. Górali 24, гаряча лінія +48 452 093 540 (понеділок - п'ятниця, 10:00 - 18:00) (інформаційний пункт, запис на юридичні консультації та психологічні консультації)  

Центр освіти та підтримки (Centrum Edukacji i Wsparcia ,Фундація IB Polska), ос. Górali 24, тел. +48 452 377 491 (довідковий пункт, запис на юридичні консультації та психологічні консультації).  

Пункт інформації для іноземців у Кракові, яким керує Фундація IB Polska, вул. Zabłocie 20, 1-й поверх, будівля Кластеру соціальних та економічних інновацій, тел.+48 887 201 598, електронна адреса punkt@open.krakow.pl , з понеділка по пятницю від 9.00 до 17.00)  (інформаційний пункт, реєстрація на юридичні та психологічні консультації) 

 Фонд «Вела» - Гаряча лінія: +48 725 066 666 (Інформаційний пункт), 

 Гаряча лінія: +48 735 252 026 (Аутрич-спеціаліст) (понеділок - п'ятниця 9:00 – 17:00) 

 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Центр правової допомоги Галини Нєць), 

 вул. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków, e-mail: biuro@pomocprawna.org, e-mail - індивідуальні питання: advice@pomocprawna.org тел.: +48 693 390 502 (телефон або WhatsApp), факс: +48 12 423 32 77  

Юристи Центру правової допомоги. Halina Nieć також надає безкоштовні консультації в інших місцях: 

  • ul. Łagiewnicka 54 (Фундація «Добро завжди повертається»), пункт допомоги, понеділок – п’ятниця, 10:00-16:00  
  • os. Górali 24 (Відкрите місце), понеділок - п'ятниця, 9:00 – 16:00  
  • ul. Zabłocie 20 (Інформаційний пункт для іноземців у Кракові), понеділок – п’ятниця, 9:00 – 16:00  

Гаряча лінія для біженців з України (правова допомога) +48 725 449 374 

Повідомлення про випадки дітей без з України без супроводу батьків/опікунів (юридична допомога) +48 725 449 356 

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-26
Data aktualizacji: 2024-06-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź