Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Drugi warsztat organizowany w ramach cyklu „Odkryj wielokulturowy Wawel”.

Za nami drugi warsztat organizowany w ramach cyklu „Odkryj wielokulturowy Wawel”. 

Spotkanie pod nazwą „Wawel wielokulturowy" było okazją do rozmowy o tym, co to znaczy, że społeczeństwo jest wielokulturowe, kto tworzył społeczeństwo wielokulturowe w XVI wieku, a kto tworzy je dzisiaj.  PL/ENG/UA/RU...

Zdjęcie z warszatów na Wawelu.
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

PL / ENG/ UA/ RU

Za nami drugi warsztat organizowany w ramach cyklu „Odkryj wielokulturowy Wawel”. 

Spotkanie pod nazwą „Wawel wielokulturowy" było okazją do rozmowy o tym, co to znaczy, że społeczeństwo jest wielokulturowe, kto tworzył społeczeństwo wielokulturowe w XVI wieku, a kto tworzy je dzisiaj. Uczestniczki i uczestnicy zajęć układali wielkoformatowe puzzle przedstawiające mapę Polski, które posłużyły nam do dyskusji na temat mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w naszym kraju, a także do rozmowy o tym, jakie grupy zamieszkiwały Polskę 500 lat temu. Poznaliśmy również legendę o głowach wawelskich, która była inspiracją do rozmowy o tym czym są nierówności społeczne.

Podczas części plastycznej zajęć, każda osoba za pomocą gliny stworzyła własny projekt głowy, która mogłaby reprezentować współczesne społeczeństwo wielokulturowe.

Wydarzenie współorganizowane przez Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab.


ENG
The second seminar organized as part of the series “Discover multicultural Wawel” went well. 

The meeting, titled "Multicultural Wawel", provided an opportunity to discuss what it means for a society to be multicultural, who created a multicultural society in the 16th century and who continues to do it today. Participants assembled large-format puzzles depicting a map of Poland, which was used to discuss the topic of national and ethnic minorities living in our country. We also talked about what ethnic groups inhabited Poland 500 years ago. In addition to that, we learned about the legend of the heads of Wawel Castle, which instigated a discussion about what social inequality is.

During the artistic part of the workshop, each participant created their own design of a clay head that could represent a modern multicultural society.

The event was co-organized by the Education Department of the Royal Castle in Wawel within the framework of the Multicultural Center in Krakow project in cooperation with the Salam Lab Association for Peaceful Action.


UA

Другий семінар, організований у рамках циклу "Відкрийте собі мультикультурний Вавель", вже позаду. 

Зустріч під назвою "Мультикультурний Вавель" дала змогу обговорити, що означає "мультикультурне суспільство", хто формував мультикультурне суспільство у XVI столітті та хто створює його сьогодні. Учасники збирали широкоформатні пазли із зображенням карти Польщі, які ми використовували для обговорення теми національних та етнічних меншин, які проживають у нашій країні, а також поговорили про те, які групи населяли Польщу 500 років тому. Ми також дізналися про легенду про голови Вавельського замку, яка стала поштовхом до обговорення питання про те, що таке соціальна нерівність.

Під час художньої частини семінару кожен учасник за допомогою глини створював свій власний дизайн голови, яка б могла представляти сучасне мультикультурне суспільство.

Співорганізатором заходу був відділ освіти Королівського замку на Вавелі у рамках проекту Мультикультурний центр у Кракові у співпраці з Асоціацією "Лабораторія Мирної Дії Salam Lab".


RU

Второй семинар, организованный в рамках цикла "Откройте для себя мультикультурный Вавель", позади. 

Встреча под названием "Мультикультурный Вавель" дала возможность обсудить, что значит, что общество является мультикультурным, кто создал мультикультурное общество в XVI веке и кто создает его сегодня. Участники собирали широкоформатные пазлы с изображением карты Польши, которые мы использовали для обсуждения темы национальных и этнических меньшинств, проживающих в нашей стране, а также поговорили о том, какие группы населяли Польшу 500 лет назад. Мы также узнали о легенде о головах Вавельского замка, которая послужила толчком к обсуждению вопроса о том, что такое социальное неравенство.

В ходе художественной части семинара каждый участник с помощью глины создавал свой собственный дизайн головы, которая могла бы представлять современное мультикультурное общество.

Соорганизатором мероприятия был отдел образования Королевского замка на Вавеле в рамках проекта Мультикультурный центр в Кракове в сотрудничестве с Ассоциацией Лаборатория Мирного Действия Salam Lab.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-10-27
Data aktualizacji: 2023-10-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź